Konservatoriai dėl J. Pagojaus abejoja, bendražygiai – ne
Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas lau­kia pro­ku­ro­rų at­sa­ky­mo, ar šie im­sis tir­ti gal­būt ne­skaid­rų Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos (TM) skelb­tą kon­kur­są į Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos (VTAT) di­rek­to­riaus kė­dę. Ją šiuo me­tu uži­ma tą kon­kur­są lai­mė­jęs so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tas į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus Ju­lius Pa­go­jus. Ta­čiau TM at­sto­vų tei­gi­mu, spcia­lio­sios tar­ny­bos jau prieš mė­ne­sį aiš­kiai pa­sa­kė jo­kio nu­si­žen­gi­mo ne­įž­vel­gu­sios.

V. Ben­kuns­kas į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si rug­sė­jo pa­bai­go­je. „Spa­lio 27 die­ną ga­vau raš­tą iš Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vie­šo­jo­jo in­te­re­so gy­ni­mo sky­riaus . Ja­me ra­šo­ma, kad ma­no pra­šy­mo nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pra­tęs­tas iki lap­kri­čio 28 die­nos. Ter­mi­nas bai­gė­si va­kar, bet kol kas jo­kių ži­nių ne­ga­vau“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt šian­dien ry­tą sa­kė V. Ben­kuns­kas. Kon­ser­va­to­rius pa­ti­ki­no, kad per šį lau­ki­mo lai­ko­tar­pį jo abe­jo­nės dėl kon­kur­so skaid­ru­mo ne­iš­sisk­lai­dė. Kreip­da­ma­sis į pro­ku­ro­rus V. Ben­kuns­kas nu­ro­dė, kad at­si­ra­do „pa­pil­do­mų duo­me­nų“, kad ga­lė­jo bū­ti klas­to­ja­mi do­ku­men­tai bei pikt­nau­džiau­ja­ma tar­ny­ba, vi­ce­me­ras pra­šė „stab­dy­ti kon­kur­so re­zul­ta­tų įsi­ga­lio­ji­mą“.

Tuo me­tu lai­ki­no­jo tei­sin­gu­mo mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ber­na­to­nio pa­ta­rė­jas Ser­ge­jus Ti­cho­mi­ro­vas at­krei­pė lzi­nios.lt por­ta­lo dė­me­sį, kad dar spa­lio pa­bai­go­je Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) nu­ta­rė ne­pra­dė­ti ty­ri­mo dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ir pikt­nau­džia­vi­mo, ren­giant kon­kur­są į VTAT di­rek­to­riaus par­ei­gas.. „Ne­pa­da­ry­ta vei­ka, tu­rin­ti nu­si­kal­ti­mo ar bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių, ir su­ėjo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės se­na­ties ter­mi­nai“, –spren­di­mo mo­ty­vus dėl V. Ben­kuns­ko krei­pi­mo­si BNS nu­ro­dė STT.

„Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­las lzi­nios.lt jau ra­šė, kad kon­kur­są į VTAT va­do­vo par­ei­gas va­sa­ros pa­bai­go­je lai­mė­jo tuo­me­ti­nis tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas J. Pa­go­jus. Opo­zi­ci­jai iš kar­to ki­lo įta­ri­mų, kad šil­tą vie­tą po­li­ti­kui už­ti­kri­no par­ti­nė bi­čiu­lys­tė. 28-erių so­cial­de­mo­kra­tas tu­ri tei­sės ma­gis­tro ir eko­no­mi­kos ba­ka­lau­ro kva­li­fi­ka­ci­nius laips­nius. V. Ben­kuns­ko tei­gi­mu, nuo pat pra­džių šis Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos vyk­dy­tas kon­kur­sas at­ro­dė ne­skaid­rus, ne­są­ži­nin­gas ir iš anks­to pri­tai­ky­tas lai­mė­ti bū­tent tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­trui. „Ta­čiau gau­ta in­for­ma­ci­ja lei­džia ma­ny­ti, kad sie­kiant bet ko­kia kai­na prieš rin­ki­mus užim­ti svar­bios ins­ti­tu­ci­jos va­do­vo kė­dę, ga­lė­jo bū­ti klas­to­ja­mi ofi­cia­lūs do­ku­men­tai, pa­dir­bi­nė­ja­mi par­ei­gū­nų par­ašai. Jau ne­be­kal­bant apie mo­ra­li­nį šio kon­kur­so kon­teks­tą, aki­vaiz­du, kad ga­lė­jo bū­ti per­ženg­tos ir bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se įtvir­tin­tų vei­kų ri­bos. To­dėl kreip­da­ma­sis į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą ne tik per­da­viau tu­ri­mus duo­me­nis, įro­dan­čius ga­li­mą do­ku­men­tų klas­to­ji­mą ir pikt­nau­džia­vi­mą tar­ny­bą, bet ir gi­nant vie­šą­jį in­te­re­są pa­pra­šiau stab­dy­ti šio kon­kur­so ei­gą“, – tuo­met sa­kė V. Ben­kuns­kas.

Jau anks­čiau, ki­lus abe­jo­nių dėl šio kon­kur­so, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja par­eiš­kė, kad „kon­kur­sas bu­vo pa­skelb­tas vie­šai, ja­me ga­lė­jo da­ly­vau­ti vi­si no­rin­tys ir kon­kur­so są­ly­gas ati­tin­kan­tys as­me­nys“. Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, VTAT di­rek­to­riaus par­ei­gy­bės ap­ra­šy­mas bu­vo par­eng­tas pa­gal Vy­riau­sy­bės ir Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to re­ko­men­da­ci­jas. „Da­ly­vių ži­nias ir kom­pe­ten­ci­jas ver­ti­no ne­prik­lau­so­ma pen­kių as­me­nų ko­mi­si­ja, ku­rio­je bu­vo Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to, Vy­riau­sy­bės, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai. Ste­bė­to­jų tei­sė­mis da­ly­va­vo ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. Bu­vo fil­muo­ja­mi tiek ko­mi­si­jos na­riai, tiek vi­si pre­ten­den­tai“, – aiš­ki­no mi­nis­te­ri­ja. VTAT yra pa­val­di Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai.