Konservatoriai balsuos už E. Pašilį
Opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) par­eiš­kė re­mian­ti pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­siū­ly­tą Uk­mer­gės apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo Eval­do Pa­ši­lio kan­di­da­tū­rą į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus.

At­ei­nan­tį an­tra­die­nį nu­ma­ty­ta­me bal­sa­vi­me dėl E. Pa­ši­lio sky­ri­mo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vu TS-LKD frak­ci­jos na­riai bal­suos už šį kan­di­da­tą. „TS-LKD nuo­sek­liai pa­lai­ko Pre­zi­den­tės tei­kia­mą kan­di­da­tą į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus. Sei­mas tu­rė­tų pa­ga­liau nu­trauk­ti per­ne­lyg il­gai už­si­tę­su­sią be­val­dys­tę šio­je vie­no­je iš svar­biau­sių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir va­do­vau­tis ob­jek­ty­via in­for­ma­ci­ja apie kan­di­da­tą, o ne siau­rais par­ti­niais in­te­re­sais“, – par­eiš­kė TS-LKD pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Pa­sak jo, Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je rei­kia tęs­ti pra­dė­tą sis­te­mos re­for­mą, kel­ti ins­ti­tu­ci­jos pro­fe­si­nius ge­bė­ji­mus, kom­pe­ten­ci­ją bei pres­ti­žą. „Tai pa­siek­ti ne­tu­rint va­do­vo ypač su­nku, o gal ir ne­įma­no­ma“, – ma­no G. Lands­ber­gis.

E. Pa­ši­lis – tre­čias D. Gry­baus­kai­tės pa­siū­ly­tas kan­di­da­tas į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus per pa­sta­rą­jį pus­me­tį. Pir­mie­siems dviem, taip pat tei­sė­jams, Sei­mas ne­pri­ta­rė.