Konservatoriai atleido E. Vareikiui nuodėmes
Po dve­jų me­tų per­trau­kos par­la­men­ta­ras Egi­di­jus Va­rei­kis vėl ke­liau­ja į ko­man­di­ruo­tes. Jo ko­le­gos kon­ser­va­to­riai, anks­čiau ža­dė­ję iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos ne­iš­leis­ti po­li­ti­ko į dar­bi­nes iš­vy­kas už­sie­ny­je, su­minkš­tė­jo.

Vie­nam daž­niau­siai į už­sie­nį ke­liau­da­vu­sių par­la­men­ta­rų spar­nai bu­vo pri­kirp­ti 2013 me­tais, kai E. Va­rei­kis ke­lis kar­tus dėl prob­le­mų su al­ko­ho­liu pa­te­ko į skan­da­lin­gas si­tua­ci­jas. Ta­čiau Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos nu­sta­ty­tas drau­di­mas jam vyk­ti į ko­man­di­ruo­tes sve­tur jau bai­gė ga­lio­ti – E. Va­rei­kis jau tris kar­tus da­ly­va­vo ren­gi­niuo­se už­sie­nio ša­ly­se. Dėl to kai ku­rie Sei­mo val­dy­bos na­riai kal­ti­na kon­ser­va­to­rius veid­mai­niš­ku­mu.

Krau­sis la­ga­mi­nus į Sarajevą

E. Va­rei­kiui ke­lias į už­sie­nį po il­gos per­trau­kos bu­vo at­ver­tas ge­gu­žę, kai Sei­mo val­dy­ba iš­lei­do par­la­men­ta­rą į ko­man­di­ruo­tę Mon­go­li­jo­je. Nuo ta­da jis ap­si­lan­kė Kir­gi­zi­jo­je ir ten da­ly­va­vo Eu­ro­pos Ta­ry­bos (ET) Par­la­men­ti­nės Asamb­lė­jos Mig­ra­ci­jos, pa­bė­gė­lių ir per­kel­tų­jų as­me­nų ko­mi­te­to po­sė­dy­je, o Pra­ncū­zi­jo­je su ke­liais Sei­mo na­riais dir­bo ET Par­la­men­ti­nės Asamb­lė­jos ple­na­ri­nė­je se­si­jo­je.

Ne­tru­kus E. Va­rei­kis vėl ga­lės krau­tis la­ga­mi­nus, nes Sei­mo val­dy­ba pa­tvir­ti­no jo ir Sei­mo na­rės Bi­ru­tės Vė­sai­tės ke­lio­nę į Sa­ra­je­vą, ten jie da­ly­vaus su­si­ti­ki­muo­se ren­giant ET Par­la­men­ti­nės Asamb­lė­jos pra­ne­ši­mą Bos­ni­jos ir Her­ce­go­vi­nos mo­ni­to­rin­go klau­si­mais.

Sei­mo de­le­ga­ci­jos ET Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je pir­mi­nin­kės B. Vė­sai­tės tei­gi­mu, Asamb­lė­ja – E. Va­rei­kio gy­ve­ni­mas, jis ten pui­kiai pa­žįs­ta­mas. Esą pa­da­ry­ta per­trau­ka ko­le­gai iš­ėjo į ge­ra. „Da­bar jam prie­kaiš­tų ti­krai ne­tu­rė­jau“, - pa­ti­ki­no B. Vė­sai­tė, su juo kar­tu vy­ku­si į ko­man­di­ruo­tę Pra­ncū­zi­jo­je.

Pa­ža­dė­jo elg­tis deramai

Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma aiš­ki­no, kad spren­di­mą ne­prieš­ta­rau­ti E. Va­rei­kio ko­man­di­ruo­tėms pri­ėmė vi­sa frak­ci­ja. Jo nuo­mo­ne, pra­ėjęs lai­ko­tar­pis par­odė, kad ko­le­ga pa­da­rė iš­va­das, ir yra ti­ki­my­bė, jog pa­na­šių prob­le­mų kaip anks­čiau ne­beiš­kils.

Anot J. Raz­mos, ini­cia­ty­vą pa­nai­kin­ti drau­di­mą vyk­ti į ko­man­di­ruo­tes už­sie­ny­je ro­dė pats E. Va­rei­kis. Jis frak­ci­jos ko­le­goms pa­ža­dė­jo elg­tis de­ra­mai ir ne­be­kar­to­ti anks­tes­nių klai­dų. Ko­le­gos pa­sta­ruo­ju me­tu taip pat ne­tu­rė­jo jam prie­kaiš­tų.

Be to, kaip mi­nė­jo J. Raz­ma, prie ko­man­di­ruo­čių drau­di­mo at­šau­ki­mo pri­si­dė­jo ir tai, kad pa­li­kus E. Va­rei­kiui ap­ri­bo­ji­mą ke­liau­ti į už­sie­nį bū­tų rei­kė­ję ieš­ko­ti kas pa­keis­tų jį ET Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je. „E. Va­rei­kis yra Sei­mo de­le­ga­ci­jos ET Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je na­rys, daug me­tų ten dir­ba. Jei­gu jis ir to­liau bū­tų ne­vi­sa­ver­tis na­rys, bū­tų ne­lo­giš­ka užim­ti šią vie­tą“, - pa­žy­mė­jo J. Raz­ma.

Ne­prin­ci­pin­gie­ji konservatoriai

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ste­bė­jo­si, kad kon­ser­va­to­riai, anks­čiau ža­dė­ję iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos į už­sie­nį ne­beiš­leis­ti E. Va­rei­kio, pa­kei­tė nuo­mo­nę. „Pa­si­ti­kė­ti to­kiais žmo­nė­mis vi­sais at­ve­jais ri­zi­kin­ga. Juk ne pir­mas kar­tas. Kon­ser­va­to­riai, gra­si­nę, kad iš­mes E. Va­rei­kį iš frak­ci­jos ir pa­na­šiai, da­bar nu­si­lei­do. Tai ro­do, kad jų kal­bos už blai­vy­bę, ku­rią dek­la­ruo­ja Sei­me, yra šiek tiek veid­mai­niš­kos. Šiuo at­ve­ju jie yra vi­siš­kai ne­prin­ci­pin­gi“, - įsi­ti­ki­nęs G. Kir­ki­las.

Vis dėl­to jis tei­gia­mai ver­ti­na E. Va­rei­kio pa­tir­tį tarp­tau­ti­nės po­li­ti­kos are­no­je. Esą jis ak­ty­vus, il­gai ET Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je dir­ban­tis po­li­ti­kas.

Ki­tas Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius pa­žy­mė­jo, kad Sei­mo TS-LKD iš­leis­da­ma E. Va­rei­kį į ko­man­di­ruo­tes pri­siė­mė at­sa­ko­my­bę. Jis pri­ta­rėa, kad kon­ser­va­to­rius vėl vyk­tų į ko­man­di­ruo­tes, nes „jau su­sit­var­kė“.

Prob­le­mos dėl svaigalų

E. Va­rei­kis ke­lis­kart tu­rė­jo prob­le­mų dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo. 2013 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį, kaip skel­bė po­li­ci­ja, Sei­mo na­rys smur­ta­vo prieš žmo­ną, me­di­kai jį bu­vo iš­ve­žę į Vil­niaus mies­to psi­chi­kos svei­ka­tos cen­trą. Jam bu­vo iš­kel­ta by­la.

Tų pa­čių me­tų rugp­jū­čio pa­bai­go­je Vil­niaus oro uos­te žur­na­lis­tai E. Va­rei­kį užk­lu­po, kaip įta­ria­ma, ne­blai­vų. Par­la­men­ta­ras tu­rė­jo skris­ti į Ro­mą da­ly­vau­ti Tarp­tau­ti­nio ka­ta­li­kų įsta­ty­mų lei­dė­jų tink­lo or­ga­ni­zuo­to­se dis­ku­si­jo­se. Po­li­ti­kui vė­luo­jant su­grįž­ti iš ke­lio­nės Ita­li­jo­je, jo šei­ma bu­vo krei­pu­sis į po­li­ci­ją. Vė­liau Sei­mo ru­dens se­si­ją po­li­ti­kas pra­lei­do gy­dy­da­ma­sis nuo pri­klau­so­my­bės.