Konservatorei parūpo dovanoti ginklai
Sei­mo na­rė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nės pa­si­ry­žu­si iš­siaiš­kin­ti, kaip ame­ri­kie­čių Lie­tu­vai do­va­no­ti gink­lai pa­te­ko į pri­va­čių as­me­nų ran­kas.

Ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai, kad Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pri­klau­san­tis Gink­lų fon­das iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų do­va­nų gau­tus pu­siau au­to­ma­ti­nius gink­lus M-14 par­da­vė pri­va­tiems as­me­nims, Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė krei­pė­si į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, pra­šy­da­ma pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, ar bu­vo at­lik­tas vi­daus ty­ri­mas dėl gink­lų par­da­vi­mo ci­vi­liams. Jei­gu to­kie ty­ri­mai bu­vo at­lik­ti, pra­šo­ma pa­teik­ti ty­ri­mo me­džia­gą. „Da­bar svar­biau­sia iš­siaiš­kin­ti, kaip vis­kas vy­ko. Ky­la klau­si­mų, ko­kie spren­di­mai bu­vo pri­ima­mi po pa­ti­kri­ni­mo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, to­dėl ir krei­piuo­si pra­šy­da­ma pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją“, – sa­kė R. Juk­ne­vi­čie­nė, bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė.

Ži­niask­lai­da va­kar pa­ne­šė, kad da­lį iš JAV gau­tų M-14 Gink­lų fon­das par­da­vė ci­vi­liams, ka­dan­gi mo­der­ni­zuo­da­ma sa­vo ar­se­na­lą ka­riuo­me­nė jų ne­be­nau­do­ja. Per­duo­ti ar par­duo­ti Va­šing­to­no su­teik­tą gink­luo­tę drau­džia 2002 me­tais pa­si­ra­šy­ta JAV ir Lie­tu­vos su­tar­tis. KAM gink­lų su­sig­rą­ži­ni­mo pro­ce­dū­ras pra­dė­jo par­ei­ka­la­vus JAV Vy­riau­sy­bei, ta­čiau 3 M-14 sa­vi­nin­kai ne­su­tin­ka ati­duo­ti le­ga­liai įsi­gy­tų šau­tu­vų.

M-14 šau­tu­vų iš JAV Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ga­vo 1999 me­tais, o 2001 me­tais pa­gal pra­šy­mą 10 vie­ne­tų šių gink­lų bu­vo per­duo­ta Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui. Per­nai pa­aiš­kė­jus, kad da­lis šių šau­tu­vų pa­te­ko į ci­vi­li­nę apy­var­tą, KAM krei­pė­si į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, pra­šy­da­ma at­lik­ti gink­lų su­grą­ži­ni­mo ka­riuo­me­nei pro­ce­dū­ras. Iki šiol iš gy­ven­to­jų su­sig­rą­žin­ti 5 M-14. „Gink­lų fon­das in­for­ma­vo, kad dėl li­ku­sių 3 vnt. gink­lų bus krei­pia­ma­si į teis­mą dėl jų iš­rei­ka­la­vi­mo pri­vers­ti­ne tvar­ka. Pa­žy­mė­ti­na, kad in­for­ma­ci­ja apie pri­im­tus spren­di­mus bu­vo tei­kia­ma ir JAV am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je at­sto­vams“, – ra­šo­ma KAM iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.