Konservatorei kilo įtarimų dėl keistų sutapimų
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė iš Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) ga­vo ofi­cia­lų pa­tvir­ti­ni­mą, kad, rea­guo­da­ma į jos krei­pi­mą­si, VPT per­da­vė Kon­tro­lės sky­riui įver­tin­ti du prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus žen­to Eval­do Vai­ta­siaus įmo­nės „Mi­nis­te­rium“ lai­mė­tus mi­nis­te­ri­jų skelb­tus vie­šuo­sius pir­ki­mus.

A. Bi­lo­tai­tė in­for­ma­vo, kad po krei­pi­mo­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą, ji bu­vo apk­laus­ta dėl „Mi­nis­te­rium“ ir su ja su­si­ju­sių as­me­nų veik­los ga­li­mos ko­rup­ci­jos klau­si­mais. Ta­čiau, pa­sak jos, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai svars­tant dėl ga­li­my­bės pra­dė­ti „Mi­nis­te­rium“ veik­los ty­ri­mą, prem­je­ro žen­tas pa­skel­bė par­duo­dan­tis šios įmo­nės ak­ci­jas taip esą siek­da­mas su­val­dy­ti šiam vers­lui ža­lin­gą vie­šų­jų ry­šių kri­zę. “A­pie tai pa­skelb­ta iš kar­to po to, kai „Mi­nis­te­rium“ kar­tu su dviem ki­to­mis įmo­nė­mis lai­mė­jo Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos skelb­tą 2,2 mi­li­jo­nų eu­rų ver­tės vie­šą­jį kon­kur­są”, - tei­gė A. Bi­lo­tai­tė.

Kon­ser­va­to­rė ste­bi­si, kad “prem­je­ras at­si­sa­ko pa­aiš­kin­ti vi­suo­me­nei rū­pi­mas fi­nan­si­nes de­ta­les, mo­ty­vuo­da­mas ak­ci­nin­kų ko­mer­ci­nė­mis pa­slap­ti­mis, at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos pra­de­da ar svars­to pra­dė­ti šio vers­lo veik­los ty­ri­mus, o juos jun­gian­ti gi­ja – prem­je­ro žen­tas – pa­skel­bia, kad par­duo­da ak­ci­jas ir „plau­na­si“ nuo šio rei­ka­lo iš kar­to po dar vie­no lai­mė­to šios Vy­riau­sy­bės mi­nis­te­ri­jos vie­šo­jo kon­kur­so”. “Neiš­ven­gia­mai ky­la klau­si­mas, ar toks su­ta­pi­mas – pra­de­da­mi at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų ty­ri­mai ir prem­je­ro žen­to ak­ci­jų par­da­vi­mas – nė­ra su­si­ję? Dar tiks­liau, ar tai nė­ra tik ban­dy­mas pa­si­trauk­ti nuo prob­le­mos, taip ir iš­ven­gus vi­suo­me­nei rū­pi­mų klau­si­mų pa­aiš­ki­ni­mo?“ – klau­sė Ag­nė Bi­lo­tai­tė. Pa­na­šius klau­si­mus Vy­riau­sy­bės va­lan­do­je Sei­me šian­dien prem­je­rui A. But­ke­vi­čiui pa­tei­kė ir opo­zi­ci­jos ly­de­ris TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Ku­bi­lius. A. But­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad žen­tas įmo­nės ak­ci­jų at­si­sa­kė dėl šei­mos ra­my­bės. Apie jo­kius lai­mė­tus kon­kur­sus prem­je­ras ti­ki­no ne­gir­dė­jęs, nes pri­va­čių įmo­nių veik­la - ne jo rei­ka­las.