Konservatorė seniesiems partiečiams parodė pavyzdį
Bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) na­rė par­la­men­ta­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ap­sisp­ren­dė keis­ti kan­di­da­ta­vi­mo vie­tą ir Kau­ne dėl man­da­to ne­be­si­var­žys. Kon­ser­va­to­riams ke­liant kan­di­da­tus į Sei­mo na­rius iš­ryš­kė­jo kar­tų kai­ta – daug me­tų par­la­men­te ma­to­mus se­nuo­sius po­li­ti­kus sie­kia pa­keis­ti nau­ji.

Apie rim­tą po­sū­kį sa­vo po­li­ti­nia­me ke­ly­je R. Juk­ne­vi­čie­nė pra­ne­šė Fa­ce­book pa­sky­ro­je. Šį­kart pa­tek­ti į Sei­mą ji mė­gins ne Kau­ne, o gim­ta­ja­me Pa­ne­vė­žy­je „Nu­ta­riau ne­be­kan­di­da­tuo­ti Ža­lia­kal­ny­je, ren­kuo­si su­nkes­nį ke­lią“, – ra­šo Sei­mo na­rė. Pa­sak jos, toks spren­di­mas bren­do po­rą me­tų. „Ko­dėl taip nu­ta­riau? Vi­sų pir­ma to­dėl, kad ma­tau di­de­les po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo disp­ro­por­ci­jas. Kau­ne su­bren­do daug žmo­nių, ga­lin­čių jau da­bar pri­siim­ti aukš­tes­nio lyg­mens po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę. Čia, kaip ir Vil­niu­je, ran­da­si di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja, po­li­ti­kai pa­si­ruo­šu­sių žmo­nių yra ti­krai ne vie­nas. At­ėjo lai­kas at­nau­jin­ti Kau­no apy­gar­do­se ren­ka­mų Sei­mo na­rių kor­pu­są. Pa­ma­niau, kad jei pa­ti ne­pa­ro­dy­siu pa­vyz­džio, tai bus ne itin gar­bin­ga ki­tus agi­tuo­ti po­ky­čiams“, – ra­šo kon­ser­va­to­rė.

Jos nuo­mo­ne, „po­li­ti­nis lyg­muo Pa­ne­vė­žy­je yra bė­da“. „Sus­mul­kė­ji­mas, tar­pu­sa­vio vai­dai, gy­ve­ni­mas be di­des­nių stra­te­gi­nių iš­šū­kių – apie tai man kal­ba vers­lo žmo­nės, in­te­li­gen­ti­ja, tai ma­tau ir pa­ti. Ta­čiau mies­te ir ra­jo­ne yra daug pui­kių da­ly­kų, ener­gin­gų, en­tu­zias­tin­gų, ga­bių žmo­nių. Kaip pa­da­ry­ti, kad po­li­ti­nis lyg­muo taip stip­riai ne­at­si­lik­tų nuo žy­miai spar­čiau mo­der­nė­jan­čios vi­suo­me­nės?“, – svars­tė po­li­ti­kė. Ji pri­pa­ži­no, kad svar­bi ap­lin­ky­bė bu­vo ir ta, kad de­ši­nių­jų mies­te la­bai skau­du ma­ty­ti pra­lai­min­čią ir po­zi­ci­jas pra­ran­dan­čią TS-LKD. Be to, vi­lia­si, kad TS-LKD Pa­ne­vė­žiui pa­siū­lys „rim­tą na­cio­na­li­nio lyg­mens ver­tą ko­man­dą vi­soms apy­gar­doms“.

„Lie­tu­vos ži­nios“ jau ra­šė, kad Kau­no kon­ser­va­to­riams ke­liant kan­di­da­tus į Sei­mo na­rius iš­ryš­kė­jo kar­tų kai­ta. Ki­tą­met dėl tau­tos iš­rink­tų­jų man­da­tų Kau­ne dau­giau­sia tu­rė­tų var­žy­tis iki šiol par­la­men­ti­nės duo­nos ne­krim­tę par­ti­jos na­riai, jei gaus ga­lu­ti­nį par­tie­čių pa­lai­mi­ni­mą. TS-LKD at­sto­vai per Sei­mo rin­ki­mus ko­vo­ja vi­so­se aš­tuo­nio­se Kau­no rin­ki­mų apy­gar­do­se.

Iki šiol šios par­ti­jos na­riai Kau­ne, pra­min­ta­me kon­ser­va­to­rių bas­tio­nu, per­ga­les sky­nė be di­des­nės kon­ku­ren­ci­jos. Bū­rys čia iš­rink­tų par­la­men­ta­rų – ti­kri Sei­mo mo­hi­ka­nai, par­la­men­te dir­ban­tys po ke­lias ka­den­ci­jas. Ta­čiau ki­tos ka­den­ci­jos par­la­men­te TS-LKD frak­ci­ja grei­čiau­siai bus ge­ro­kai pa­si­kei­tu­si, nes jo­je ne­be­liks daug me­tų ma­ty­tų po­li­ti­kų vei­dų. TS-LKD Kau­no sky­riai jau bai­gia kel­ti prie rin­ki­mų star­to sto­sian­čius kan­di­da­tus. Ma­žiau­siai še­ši iš aš­tuo­nių pa­siū­ly­tų­jų – nau­jo­kai.

Alek­so­to-Vi­li­jam­po­lės apy­gar­do­je iš­rink­tą par­la­men­ta­rą Ry­tą Kup­čins­ką nu­run­gė Kau­no mies­to ta­ry­bos na­rė Edi­ta Gu­di­šaus­kie­nė, Cen­tro apy­gar­do­je iš­rink­tą Vin­cę Vai­de­vu­tę Mar­ge­vi­čie­nę – eko­no­mis­tė Gin­ta­rė Skais­tė. Vie­toj Kal­nie­čių apy­gar­do­je pa­si­ti­kė­ji­mą ga­vu­sio Ari­man­to Dum­čiaus kaip kan­di­da­tas siū­lo­mas bu­vęs Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­kas. Dai­na­vos apy­gar­do­je vie­toj Ka­zi­mie­ro Kuz­mins­ko tu­rė­tų kan­di­da­tuo­ti vers­li­nin­kas Pa­ulius Luk­še­vi­čius. Vi­dos Ma­ri­jos Čig­rie­jie­nės Pa­ne­mu­nės apy­gar­da ati­duo­ta vi­suo­me­ni­nin­kui, įvai­rių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų stei­gė­jui Ta­dui Lan­gai­čiui.

Keis­ti sa­vo at­sto­vo Sei­me ne­pa­no­ro Ši­lai­nių ir Pra­mo­nės rin­ki­mų apy­gar­do­se kan­di­da­tus ke­lian­tys par­ti­jos sky­riai. Čia li­ko Ri­man­tas Jo­nas Da­gys ir Ka­zys Star­ke­vi­čius.