Konservatorę išvadino Maryte Melnikaite
Svars­tant „tvar­kie­čio“ Re­mi­gi­jaus Že­mai­tai­čio kan­di­da­tū­rą į Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos NA­TO Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je va­do­vo pos­tą, kon­ser­va­to­riai su­abe­jo­jo, ar juo ga­li bū­ti po­li­ti­kas, pri­ta­ręs va­di­na­ma­jam Kry­mo re­fe­ren­du­mui. Dis­ku­si­jų įkarš­ty­je šios de­le­ga­ci­jos vi­ce­pir­mi­nin­kė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė bu­vo su­ly­gin­ta su so­vie­ti­nių lai­kų par­ti­za­ne Ma­ry­te Mel­ni­kai­te.

Keis­ti Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos NA­TO Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je (PA) va­do­vą pri­rei­kė po to, kai da­bar­ti­nis jos pir­mi­nin­kas bu­vęs „tvar­kie­tis“, da­bar li­be­ra­las And­rius Ma­zu­ro­nis par­eiš­kė no­rą pa­lik­ti šią kė­dę. Prie­žas­tis – po­li­ti­kas su­py­ko ant Sei­mo pir­mi­nin­kės ir val­dy­bos, ne­iš­lei­du­sios jo į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tę. Nau­ją de­le­ga­ci­jos va­do­vą pa­siū­lė „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, ku­riai ši kvo­ta pri­klau­so, frak­ci­ja. 33 me­tų an­trą ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­tis R. Že­mai­tai­tis va­do­vau­ja Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui. 2014 me­tų ko­vo vi­du­ry­je Sei­mas pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją, ku­ria iš­reiš­kė par­amą Ukrai­nai, jos su­ve­re­ni­te­tui, ne­prik­lau­so­my­bei ir te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mui bei pa­smer­kė Ru­si­jos veiks­mus. Tuo­met vi­sus pri­tren­kė R. Že­mai­tai­čio po­zi­ci­ja. Tvar­kie­tis par­eiš­kė, esą Ukrai­nos val­džia pa­ti prog­ra­muo­ja pi­lie­ti­nį ka­rą ša­ly­je, o Kry­mo re­fe­ren­du­mas yra tiek pat tei­sė­tas, kiek Lie­tu­vos spren­di­mas at­sis­kir­ti nuo So­vie­tų Są­jun­gos.

Bū­ti­nas atsakingumas

Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis per po­sė­dį pri­mi­nęs, kad NA­TO PA – „vals­ty­bės sau­gu­mo klau­si­mų pa­grin­di­nė tri­bū­na Eu­ro­po­je“, klau­sė, ar ga­li ten Lie­tu­vai at­sto­vau­ti žmo­gus, pa­tei­si­nęs Kry­mo re­fe­ren­du­mą ir „iš pri­nci­po at­kar­to­jęs V. Pu­ti­no po­zi­ci­ją“. Gin­ti po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vu­sį R. Že­mai­tai­tį ėmė­si „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos ko­le­ga Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius. „Mes la­bai ne­mėgs­ta­me žmo­nių, ku­rie tu­ri sa­vo nuo­mo­nę. Pa­vyz­džiui, R. Že­mai­tai­tis – jau­nas, šiuo­lai­ki­nis po­li­ti­kas, jis kar­tais iš­reiš­kia sa­vo nuo­mo­nę. Tai ne­reiš­kia, kad jis yra NA­TO prieš­as, bet mes esa­me įpra­tę, kad tu­ri­me liaup­sin­ti, tu­ri­me gerb­ti. Rei­kia gerb­ti žmo­nes, ku­rie tu­ri sa­vo nuo­mo­nę“, – tei­gė jis. Pa­sak kon­ser­va­to­riuas Ar­vy­do Anu­šaus­ko, po­li­ti­kas ga­li tu­rė­ti sa­vo pa­žiū­ras, ta­čiau rei­kia ati­džiai žiū­rė­ti, kas de­le­guo­ja­mas į to­kias at­sa­kin­gas par­ei­gas. „Čia mū­sų už­sie­nio po­li­ti­kos rei­ka­las, o vie­nas iš jos įgy­ven­di­ni­mo ins­tru­men­tų yra NA­TO Par­la­men­ti­nė Asamb­lė­ja“, – sa­kė jis.

Ga­li su­griau­ti pres­ti­žą

Tuo me­tu „dar­bie­tis“ Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas par­eiš­kė, kad vyks­tan­tis svars­ty­mas –“aiš­ki cen­zū­ra“. „Jūs duo­da­te ver­ti­ni­mą, kad Sei­mo na­rys ne­ga­li tu­rė­ti jo­kios sa­vo nuo­mo­nės. Ne­cen­zū­ruo­ki­te, gerb­ki­te ir ki­tų žmo­nių nuo­mo­nę, o ne iš kar­to pa­moks­lau­ki­te“, – kal­bė­jo jis. Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos NA­TO PA pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė tei­gė šio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je dir­ban­ti nuo 1999 me­tų, kai Lie­tu­va dar bu­vo aso­ci­juo­ta na­rė. Pa­sak jos, Sei­mas nie­ka­da ne­tu­rė­jo de­le­ga­ci­jos va­do­vo, „ku­ris kel­tų abe­jo­nių dėl to­kių svar­bių klau­si­mų, ku­ris bū­tų kal­bė­jęs, kad Kry­mo anek­si­ja nė­ra anek­si­ja“. „I­ki šiol aš ma­niau, kad val­dan­čio­sios dau­gu­mos po­zi­ci­ja NA­TO klau­si­mais, ag­re­si­jos prieš Ukrai­ną klau­si­mais, Kry­mo anek­si­jos klau­si­mais bu­vo vi­siš­kai aiš­ki. Mes ją rė­mė­me, toks yra su­ta­ri­mas par­la­men­te, iš­sky­rus po­rą tre­je­tą žmo­nių, ku­rie yra pa­si­sa­kę. Da­bar bū­tent iš tų po­ros tre­je­to žmo­nių vie­nas yra siun­čia­mas de­le­ga­ci­jos va­do­vu. Kal­bė­ki­me apie es­mę. Ten žmo­nės pro­tin­gi, jie žiū­ri, kas at­ei­na. Yra Goog­le, yra vis­kas, jie ma­to, koks žmo­gus at­ei­na“, – kal­bė­jo R. Juk­ne­vi­čie­nė. Ji nuo­gąs­ta­vo, kad „to­kias ne­są­mo­nes“ de­le­ga­ci­jos va­do­vas ga­li šne­kė­ti ir NA­TO PA. „Ar jūs jau­čia­te, kad mes sa­vo vals­ty­bės pres­ti­žą ga­li­me su­griau­ti?“ – pik­ti­no­si kon­ser­va­to­rė.

Svars­ty­mas ati­dė­tas

Čia V. Kamb­le­vi­čius par­eiš­kė, kad „anks­čiau NA­TO Asamb­lė­jai va­do­va­vo A. Ma­zu­ro­nis, bet vir­ši­nin­kė bu­vo Ra­sa“. „Aš vis­ką ge­rai ži­nau. Ži­no­da­ma R. Že­mai­tai­čio kie­tą cha­rak­te­rį… jau ne­be­bū­si stum­do­ma jo. Tu tie­siog gu­li kaip Ma­ry­tė Mel­ni­kai­tė prieš kry­žių ir at­akuo­ji tą mū­sų Že­mai­tai­tį. Mie­la Ra­sa, aš jau­čiu, kad R. Že­mai­tai­tis pa­sta­tys ta­ve į vie­tą ir vis­kas bus ge­rai““, – kreip­da­ma­sis į R. Juk­ne­vi­čie­nę par­eiš­kė „tvar­kie­tis“. Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ra­mi­no, kad pa­sky­rus R. Že­mai­tai­tį de­le­ga­ci­jos na­riu, jis „tu­rės pe­rei­ti vi­sas rei­kia­mas pro­ce­dū­ras, gau­ti vi­sus lei­di­mus“. „Jei­gu lei­di­mų ati­tin­ka­mų ne­bus, ta­da rei­kės jį iš­brauk­ti. Bet da­bar aš ne­tu­riu jo­kios ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos, ko­dėl ne­tu­rė­čiau teik­ti“, – sa­kė L. Grau­ži­nie­nė. Jo tei­gi­mu, vi­sa at­sa­ko­my­bė dėl kan­di­da­to ten­ka de­le­guo­jan­čiai „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jai. Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jai pa­siū­lius, V. Že­mai­tai­čio kan­di­da­tū­ros svars­ty­mas ati­dė­tas iki ki­to ple­na­ri­nio po­sė­džio.