Konkurse nepavyko išrinkti vartotojų teisių tarnybos vadovo
Kon­kur­se į Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos (VVTAT) va­do­vo par­ei­gas ne­pa­vy­ko at­rink­ti ge­riau­sio kan­di­da­to, ka­dan­gi trys ge­riau­siai pa­si­ro­dę pre­ten­den­tai su­rin­ko vie­no­dą ba­lų skai­čių.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo, kad pre­ten­den­tų pa­pra­šy­ta iki šio penk­ta­die­nio pa­teik­ti pa­pil­do­mų duo­me­nų apie at­lik­tą nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą, ba­zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus ar­ba at­lik­tą al­ter­na­ty­vią­ją kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą.

BNS ži­nio­mis, į tar­ny­bos va­do­vus pre­ten­duo­ja bu­vu­si VVTAT dar­buo­to­ja, da­bar – Ūkio mi­nis­te­ri­jos Tu­riz­mo po­li­ti­kos sky­riaus pa­ta­rė­ja Ne­rin­ga Ul­bai­tė, šios mi­nis­te­ri­jos Eu­ro­pos są­jun­gos par­amos koor­di­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gin­tas Kim­tys. Tre­čia­sis kan­di­da­tas, BNS ži­nio­mis – Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Tei­si­nių ins­ti­tu­ci­jų de­par­ta­men­to pa­ta­rė­jas Al­gis Ba­le­žen­tis.

Apie su­si­da­riu­sią pa­dė­tį in­for­muo­tas Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas.

Tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Jus­tas Pa­nkaus­kas BNS sa­ko, kad šie tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mi rei­ka­la­vi­mai esant vie­no­diems pre­ten­den­tų į vals­ty­bės tar­ny­bą ba­lams ga­li dis­kri­mi­nuo­ti ne­įga­liuo­sius ir mo­te­ris.

„Ti­krai yra pa­grin­do įžvelg­ti dis­kri­mi­na­ci­ją tiek ly­ties, tiek fi­zi­nę ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių at­žvil­giu“, – pri­pa­ži­no jis.

Pa­sak jo, to­kie rei­ka­la­vi­mai įtrauk­ti 2015-ai­siais ir nuo to lai­ko vals­ty­bės tar­ny­bo­je ne­bu­vo si­tua­ci­jos, kai kan­di­da­tai bū­tų su­rin­kę vie­no­dą ba­lų skai­čių ir pri­reik­tų pa­žy­mos apie ka­ri­nę tar­ny­ba.

Jis pri­pa­žįs­ta, kad jei nors vie­nas iš kan­di­da­tų įgys pra­na­šu­mą dėl at­lik­tos ka­ri­nės prie­vo­lės, re­zul­ta­tai ga­li bū­ti skun­džia­mi teis­mams, o ver­ti­ni­mai nu­si­kel­ti net iki Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo.

Vi­ce­mi­nis­tras pa­tvir­ti­no, kad kon­kur­se da­ly­vau­ja du vy­rai ir vie­na mo­te­ris – ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, siek­da­ma už­bėg­ti už akių teis­mams, anot jo, jau krei­pė­si į Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tą dėl iš­aiš­ki­ni­mo, ar nė­ra ma­to­ma dis­kri­mi­na­ci­ja, taip pat ke­ti­na­ma kreip­tis ir į Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bą.

„Jei klau­si­mas bus iš­spręs­tas tuo punk­tu (dėl ka­ri­nės prie­vo­lės – BNS), ne­ga­li­ma at­mes­ti da­ly­vių ga­li­my­bės skųs­ti teis­mui, ku­ris gal ir į Kons­ti­tu­ci­nį teis­mą ga­lė­tų kreip­tis dėl prieš­ta­ra­vi­mų. Ga­li­my­bė to­kia yra. Ste­bi­na, kad teo­riš­kai svars­tant to­kią nuo­sta­tą įsta­ty­mų lei­dė­jui ne­ki­lo abe­jo­nių. Pre­ce­den­to to­kio ne­bū­ta“, –pri­pa­ži­no jis.

Mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo, kad par­aiš­kas iš vi­so pa­tei­kė 9 as­me­nys, į kon­kur­są at­vy­ko 6 pre­ten­den­tai į tar­ny­bos va­do­vus. At­ran­ko­je bu­vo da­ro­mas gar­so ir vaiz­do įra­šas, pro­ce­dū­rą taip pat ste­bė­jo var­to­to­jų tei­ses gi­nan­čių ne­vy­riau­sy­bi­nių var­to­to­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Kon­kur­so lai­mė­to­jas taip pat dar bus ver­ti­na­mas spe­cia­lių­jų tar­ny­bų.

VVTAT nuo­la­ti­nio va­do­vo ne­tu­ri nuo per­nai gruo­džio, kai iš par­ei­gų gruo­dį at­sis­ta­ty­di­no so­cial­de­mo­kra­tas, bu­vęs tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras Ju­lius Pa­go­jus. Jis pa­si­trau­kė BNS pa­skel­bus, kad 2015 me­tų ge­gu­žę jis bu­vo su­stab­dy­tas prie vai­ro ne­blai­vus ir apie tai ne­pra­ne­šė vie­šai. Dėl šios is­to­ri­jos J.Pa­go­jus po ra­gi­ni­mų at­si­sa­kė ir tei­sin­gu­mo mi­nis­tro par­ei­gų, į ku­rias bu­vo pa­skir­tas, su­stab­dė na­rys­tę so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je.