Konkursą vadovauti VMI laimėjo Edita Janušienė
Šian­dien vy­ku­sį kon­kur­są Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos vir­ši­nin­ko par­ei­goms užim­ti lai­mė­jo Edi­ta Ja­nu­šie­nė. 

Kon­kur­se da­ly­va­vo 6 pre­ten­den­tai iš 11 ofi­cia­liai už­si­re­gis­tra­vu­sių kan­di­da­tų.

Edi­ta Ja­nu­šie­nė yra bai­gu­si Vil­niaus uni­ver­si­te­tą, įgi­ju­si eko­no­mis­to iš­si­la­vi­ni­mą. Nuo 2013 m. dir­ba Lie­tu­vos ban­ko Vi­daus au­di­to sky­riaus vir­ši­nin­ke. Taip pat yra dir­bu­si Vals­ty­bės kon­tro­lė­je bei įvai­rio­se par­ei­go­se VMI.

At­li­kus vi­sas pro­ce­dū­ras, ku­rios nu­ma­ty­tos kon­kur­sų į vals­ty­bės tar­nau­to­jo par­ei­gas or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­še, fi­nan­sų mi­nis­tras pa­si­ra­šys įsa­ky­mą dėl Edi­tos Jaun­šie­nės pa­sky­ri­mo VMI vir­ši­nin­ke.