Konkursą į vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje postą laimėjo V. Vaičiūnienė
Kon­kur­so į Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus aps­kri­ty­je par­ei­gas lai­mė­to­ja ta­po tei­sės ma­gis­tro iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti Vil­da Vai­čiū­nie­nė, vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus aps­kri­ties tar­ny­bos vy­res­nio­ji pa­ta­rė­ja.

Kon­kur­se į Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus aps­kri­ty­je par­ei­gas da­ly­va­vo 8 pre­ten­den­tai. At­li­kus ad­mi­nis­tra­ci­nes pro­ce­dū­ras, V. Vai­čiū­nie­nės kan­di­da­tū­ra bus tei­kia­ma tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bei.