Konkurencijos taryba: rinkoje esančių vaistų konkurencija yra silpna
Lie­tu­vo­je esan­tis kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mas yra ne­veiks­min­gas, nes ri­bo­ja ana­lo­giš­ko po­vei­kio, bet pi­ges­nių vais­tų pa­te­ki­mą į rin­ką, tei­gia Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba.

Ga­lu­ti­nes kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų rin­kos ty­ri­mo iš­va­das pa­tvir­ti­nu­si Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba pra­ne­šė, kad rin­ko­je esan­čių vais­tų kon­ku­ren­ci­ja yra silp­na, nes tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas su­da­ro pa­lan­kias są­ly­gas kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­ny­ne ir kar­tu rin­ko­je iš­lik­ti ga­min­to­jams su ke­lis kar­tus aukš­tes­nė­mis kai­no­mis nei kon­ku­ren­tų.

„Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos nuo­mo­ne, yra ti­kė­ti­na, kad dėl ydin­go kom­pen­suo­ja­mų vais­tų re­gu­lia­vi­mo vais­tų kai­nos var­to­to­jams yra di­des­nės, įvai­ro­vė ma­žes­nė, o Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to lė­šos nau­do­ja­mos ne­efek­ty­viai“, – ra­šo­ma ta­ry­bos pra­ne­ši­me spau­dai.

Anot ta­ry­bos, ki­ta rin­ko­je eg­zis­tuo­jan­ti prob­le­ma yra ta, kad PSDF biu­dže­to lė­šo­mis den­gia­mos vais­to kai­nos, va­di­na­mo­sios „ba­zi­nės“ kai­nos, aps­kai­čiuo­ja­mos pa­gal vais­tų ga­min­to­jų vie­šai dek­la­ruo­ja­mas, o ne fak­ti­nes kai­nas. Toks aps­kai­čia­vi­mo bū­das, pa­sak Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos eks­per­tų, su­tei­kia ga­min­to­jams ga­li­my­bę ma­ni­pu­liuo­ti kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų sis­te­ma, iš­lai­kant aukš­tes­nes dek­la­ruo­ja­mas vais­tų kai­nas.

Ta­ry­ba nu­sta­tė, kad vais­tų kai­nos kom­pen­sa­vi­mo skai­čia­vi­mui nau­do­ja­mas dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių tai­ko­mas re­fe­ra­vi­mas į ke­lių vals­ty­bių kai­nų vi­dur­kį nė­ra tin­ka­mas Lie­tu­vai, nes ne­ska­ti­na vais­tų ga­min­to­jų ma­žin­ti dek­la­ruo­tų vais­tų kai­nų.

Ta­ry­bos nuo­mo­ne, kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų rin­kos tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas su­da­ro pa­lan­kias są­ly­gas ko­mer­ciš­kai jau­trios in­for­ma­ci­jos mai­nams tarp vais­tų ga­min­to­jų, kas taip pat ga­li tu­rė­ti ne­igia­mos įta­kos kon­ku­ren­ci­jai ir kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­noms.

Už svei­ka­tos po­li­ti­ką at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba re­ko­men­duo­ja, ska­tin­ti pi­ges­nių, bet ana­lo­giš­ko po­vei­kio vais­tų pa­tei­ki­mą į rin­ką, kom­pen­suo­ja­mos kai­nos skai­čia­vi­mui tai­ky­ti fak­ti­nes, o ne ga­min­to­jo dek­la­ruo­ja­mas kai­nas. Taip pat siū­lo­ma ne­leis­ti rin­kos da­ly­viams su­ži­no­ti in­for­ma­ci­jos apie kon­ku­ren­tų tai­ko­mas kai­nas, efek­ty­viau in­for­muo­ti pa­cien­tus apie pi­giau­sius vais­tus.

Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų rin­kos ty­ri­mą Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba pra­dė­jo 2015 me­tų ge­gu­žę, at­siž­vel­gu­si į vais­tų rin­kos svar­bą var­to­to­jams ir siek­da­ma įver­tin­ti, ar tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas su­da­ro vi­sas są­ly­gas veiks­min­gai kon­ku­ren­ci­jai kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų rin­ko­je. Tuo me­tu pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gė, kad šiuo me­tu ga­lio­jan­ti ga­lio­jan­ti kom­pen­suo­ja­mų vais­tų kai­nų nu­sta­ty­mo tvar­ka yra mo­ra­liai pa­se­nu­si.