Konkurencijos taryba: pigesnių vaistų patekimas į kompensuojamųjų vaistų rinką yra apribotas
Ana­lo­giš­ko po­vei­kio, bet pi­ges­nių vais­tų pa­te­ki­mas į kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų rin­ką yra ap­ri­bo­tas. Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų rin­kos ty­ri­mą at­li­ku­si Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba kons­ta­ta­vo, kad dėl to ne­ma­žė­ja vais­tų kai­nos, ne­di­dė­ja jų įvai­ro­vė, taip pat yra ne­efek­ty­viai nau­do­ja­mos Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) lė­šos.

„Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų rin­ka – itin svar­bi sri­tis Lie­tu­vos gy­ven­to­jams. Mes aiš­ki­no­mės, ar kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų rin­ko­je su­da­ry­tos vi­sos prie­lai­dos veiks­min­gai kon­ku­ren­ci­jai. Įver­ti­nę su­rink­tą in­for­ma­ci­ją, pre­li­mi­na­riai nu­sta­tė­me, kad Lie­tu­vo­je tai­ko­mas kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­nų re­gu­lia­vi­mas nė­ra veiks­min­gas, dėl ko var­to­to­jai pra­ran­da ga­li­my­bę įsi­gy­ti pi­ges­nių ir įvai­res­nių ana­lo­giš­ko po­vei­kio vais­tų, o vals­ty­bė – tin­ka­mai pa­nau­do­ti PSDF biu­dže­to lė­šas“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ša­rū­nas Ke­se­raus­kas.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos eks­per­tai nu­sta­tė, kad į Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­ti­nių pre­pa­ra­tų kai­ny­ną įtrauk­tų vais­tų tar­pu­sa­vio kon­ku­ren­ci­ja yra silp­na, nes tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas su­da­ro pa­lan­kias są­ly­gas kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų rin­ko­je iš­lik­ti ga­min­to­jams su ke­lis kar­tus aukš­tes­nė­mis kai­no­mis nei kon­ku­ren­tų.

Dėl to, anot ta­ry­bos, ti­kė­ti­na, ne­ma­žė­ja vais­tų kai­nos pa­cien­tams, ne­di­dė­ja vais­tų įvai­ro­vė, ne­efek­ty­viai nau­do­ja­mos PSDF lė­šos.

Ta­ry­ba siū­lo keis­ti pa­te­ki­mo į Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­ti­nių pre­pa­ra­tų kai­ny­ną są­ly­gas ir ska­tin­ti, kad kuo dau­giau ana­lo­giš­ko po­vei­kio vais­tų pa­tek­tų į kai­ny­ną bei kon­ku­ruo­tų kai­no­mis tar­pu­sa­vy­je dėl iš­li­ki­mo ja­me.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad PSDF lė­šo­mis den­gia­mos vais­ti­nio pre­pa­ra­to kai­nos, va­di­na­mo­sios ba­zi­nės kai­nos, aps­kai­čiuo­ja­mos pa­gal vais­tų ga­min­to­jų vie­šai dek­la­ruo­ja­mas, o ne fak­ti­nes kai­nas. Toks aps­kai­čia­vi­mo bū­das, anot ta­ry­bos eks­per­tų, su­tei­kia ga­min­to­jams ga­li­my­bę ma­ni­pu­liuo­ti kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų sis­te­ma, iš­lai­kant aukš­tes­nes dek­la­ruo­ja­mas vais­tų kai­nas.

Be to, pa­žy­mi­ma, kad di­de­lę įta­ką vais­to pa­si­rin­ki­mui da­ro gy­dy­to­jo ar vais­ti­nin­ko re­ko­men­da­ci­jos, to­dėl Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba siū­lo ge­riau in­for­muo­ti pir­kė­jus apie ga­li­my­bę su­tau­py­ti per­kant pi­giau­sią, bet ana­lo­giš­kos ko­ky­bės ir veiks­min­gu­mo vais­tą.

Su­in­te­re­suo­ti as­me­nys iki bir­že­lio 23 die­nos ga­li teik­ti pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus dėl rin­kos ty­ri­mo pre­li­mi­na­rių iš­va­dų. Įver­ti­nu­si gau­tus pa­siū­ly­mus, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba tvir­tins ga­lu­ti­nes iš­va­das ir teiks pa­siū­ly­mus Sei­mui, Vy­riau­sy­bei ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai.

Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų rin­kos ty­ri­ma Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba pra­dė­jo 2015 me­tų ge­gu­žę. Tuo me­tu pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gė, kad šiuo me­tu ga­lio­jan­ti ga­lio­jan­ti kom­pen­suo­ja­mų vais­tų kai­nų nu­sta­ty­mo tvar­ka yra mo­ra­liai pa­se­nu­si.