Konkurencijos taryba nepritaria valstybiniam vaistinių tinklui
Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba tei­gia ne­pri­ta­rian­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­vai steig­ti vals­ty­bi­nių vais­ti­nių tink­lą.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Jū­ra­tė Šo­vie­nė tei­gia, kad vals­ty­bė ga­lė­tų im­tis ini­cia­ty­vos teik­ti vi­suo­me­nei rei­ka­lin­gas pa­slau­gas tik tu­rė­da­ma pa­kan­ka­mai pa­ti­ki­mų duo­me­nų, kad tam ti­kros pa­slau­gos yra ne­iš­ven­gia­mai bū­ti­nos vi­suo­me­nės po­rei­kiams ir in­te­re­sams už­ti­krin­ti ir kad jų tei­ki­mo ne­ga­li už­ti­krin­ti veiks­min­ga kon­ku­ren­ci­ja.

„Nė­ra jo­kių pa­grįs­tų įro­dy­mų, kad maž­me­ni­nės pre­ky­bos vais­tais sek­to­riu­je eg­zis­tuo­ja to­kio mas­to „rin­kos klai­da“, ku­rią ga­lė­tų iš­tai­sy­ti tik vals­ty­bė, pra­dė­da­ma vyk­dy­ti ūki­nę veik­lą, bea­to­dai­riš­kai skir­da­ma tam fi­nan­si­nius ir žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius bei jais ri­zi­kuo­da­ma“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­ko J.Šo­vie­nė.

Mi­nis­te­ri­jos par­eng­toms Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­soms pa­sta­bas pa­tei­ku­si Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba pra­ne­šė, kad įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma leis­ti vais­ti­nes steig­ti vi­soms as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms, tei­kian­čioms tiek sta­cio­na­ro, tiek am­bu­la­to­ri­nes pa­slau­gas. Vals­ty­bi­nėms ir sa­vi­val­dy­bių li­go­ni­nių bei po­lik­li­ni­kų įsteig­toms vais­ti­nėms bū­tų leis­ta par­duo­ti vais­tus gy­ven­to­jams ir įmo­nėms, ne­vyk­dan­čioms svei­ka­tos prie­žiū­ros ar far­ma­ci­nės veik­los.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos tei­gi­mu, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja siū­lo vals­ty­bės da­ly­va­vi­mą vers­le, ta­čiau ne­ver­ti­na pa­sek­mių rin­kai, ne­pa­tei­kia skai­čia­vi­mų, kiek mi­nė­tų prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mas ga­li kai­nuo­ti.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vai per Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ža­dė­jo su­kur­ti vals­ty­bi­nių vais­ti­nių tink­lą, bet Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je pa­si­sa­ko­ma abs­trak­čiau – bus ska­ti­na­mi al­ter­na­ty­vūs pre­ky­bos vais­tais ka­na­lai.

Vals­ty­bi­nio vais­ti­nių tink­lo su­kū­ri­mo idė­ją iš­kė­lęs LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis per­nai spa­lį tei­gė, kad vais­tų kai­nas ga­li­ma bū­tų su­ma­žin­ti, pa­si­tel­kus Len­ki­jos pa­vyz­dį, kur baž­ny­čia kar­tu su ne­vy­riau­sy­bi­ne or­ga­ni­za­ci­ja „Ca­ri­tas“ įstei­gė vais­ti­nių tink­lą ir tai, anot jo, lė­mė smu­ku­sias vais­tų kai­nas.

Vals­ty­bė šiuo me­tu val­do vie­nin­te­lį Uni­ver­si­te­to vais­ti­nės tink­lą, tu­rin­tį še­šias vais­ti­nes Vil­niu­je. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia 1303 vais­ti­nės, iš jų 1064 pri­klau­so vais­ti­nių tink­lams. Di­džiau­si vais­ti­nių tink­lai Lie­tu­vo­je yra „Ne­mu­no vais­ti­nė“ (295 vais­ti­nės), „Eu­ro­vais­ti­nė“ (285), „Gin­ta­ri­nė vais­ti­nė“ (230), „Nor­fos vais­ti­nė“ (96) ir „Be­nu vais­ti­nė Lie­tu­va“ (83).

Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, vi­si di­die­ji vais­ti­nių tink­lai tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai su­si­ję su vais­tų pla­ti­ni­mo bend­ro­vė­mis, to­dėl tu­ri di­des­nę de­ry­bi­nę ga­lią ir iš vais­tų ga­min­to­jų su­ge­ba gau­ti di­de­lių nuo­lai­dų.