Konferencijos viešumas sukėlė abejonių
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) na­riai ste­bi­si ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko už­mo­jais vie­ša­me ren­gi­ny­je kal­bė­ti apie ša­lies gy­ny­bos pra­mo­nės da­bar­tį ir pers­pek­ty­vas. Jie pik­ti­na­si, kad NSGK var­du ren­gia­mos kon­fe­ren­ci­jos idė­ja su ko­mi­te­to na­riais net ne­bu­vo ap­tar­ta.

„Lie­tu­vos gy­ny­bos pra­mo­nės būk­lė ir vys­ty­mo pers­pek­ty­vos Lie­tu­vos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų po­rei­kių kon­teks­te“ - taip pa­va­din­tą kon­fe­ren­ci­ją at­ei­nan­tį an­tra­die­nį Sei­mo Kons­ti­tu­ci­jos sa­lė­je pra­ne­šė ren­gian­tis NSGK. In­for­muo­ja­ma, kad bus apž­vel­gia­ma “da­bar­ti­nė Lie­tu­vos gy­ny­bos pra­mo­nės si­tua­ci­ja, ka­riuo­me­nės po­rei­kiai, moks­lo ir tech­no­lo­gi­nė pa­žan­ga gy­ny­bos sri­ty­je”.

“Mū­sų gy­ny­bos pra­mo­nė yra ge­ro­kai pa­žen­gu­si, pro­fe­sio­na­li, da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se, ati­tin­ka aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus. Siek­si­me iš­siaiš­kin­ti, kaip Lie­tu­vos gy­ny­bos pra­mo­nė ga­li ap­rū­pin­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, kaip bend­ra­dar­bia­vi­mą ma­to skir­tin­gų sri­čių at­sto­vai, ko­kios pers­pek­ty­vos. Ti­ki­mės ras­ti efek­ty­vių, nau­din­gų spren­di­mų“, - pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas NSGK pir­mi­nin­kas “dar­bie­tis” A. Pa­ulaus­kas.

Ta­čiau kai ku­rie NSGK na­riai abe­jo­ja, ar su gy­ny­bos pra­mo­ne su­si­ju­sius klau­si­mus rei­kė­tų svars­ty­ti vie­šai. Jie tei­gė apie kon­fe­ren­ci­ją su­ži­no­ję tik iš ži­niask­lai­dos. Dėl pla­nuo­ja­mo ren­gi­nio, juo­lab jo prob­le­ma­ti­kos, A. Pa­laus­kas iš anks­to su ko­le­go­mis ne­si­ta­rė. “Čia tai nau­jie­na. Ma­no nuo­mo­nė vie­na­reikš­miš­ka - dėl to­kių ko­mi­te­to ren­gi­nių rei­kia tar­tis”, - LŽ tvir­ti­no NSGK na­rys kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas. Jis ste­bė­jo­si, ko­dėl, užuot svars­čius Gi­rai­tės gink­luo­tės ga­myk­los pri­va­ti­za­vi­mo klau­si­mus, ren­gia­ma kon­fe­ren­ci­ja apie gy­ny­bos pra­mo­nę. “Krei­pė­mės į NSGK va­do­vą pra­šy­da­mi šios ga­myk­los pri­va­ti­za­vi­mo są­ly­gas svars­ty­ti ko­mi­te­to po­sė­dy­je, pa­sik­vie­tus kom­pe­ten­tin­gus spe­cia­lis­tus. Bū­tent šis klau­si­mas mums ak­tua­lus. Ko­dėl pa­si­rink­ta ki­to­kia for­ma, su­nku pa­sa­ky­ti”, - sa­kė A. Anu­šaus­kas.

Nie­ko apie bū­si­mą kon­fe­ren­ci­ją LŽ pri­si­pa­ži­no ne­gir­dė­jęs ir NSGK na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Da­rius Pe­tro­šius. Jis su­ti­ko, kad ren­gi­nys “spe­ci­fi­nis”, ta­čiau “ne­ži­no­da­mas kon­teks­to” pla­čiau ko­men­tuo­ti ne­no­rė­jo. “Or­ga­ni­za­to­riai tu­rė­tų nu­brėž­ti la­bai aiš­kią ri­bą, kur pra­si­de­da ne vie­šo po­bū­džio in­for­ma­ci­ja. Ar tai pa­vyks, ne­ži­nau. Ki­ta ver­tus, var­gu ar ga­li­me pa­si­gir­ti ko­kio­mis nors kos­mi­nė­mis tech­no­lo­gi­jos, ku­rias ga­li­ma pa­nau­do­ti ka­ry­bos sri­ty­je”, - svars­tė D. Pe­tro­šius.

Pra­ne­ša­ma, kad, be Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vų, kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vaus aka­de­mi­kai, vers­li­nin­kai, tech­ni­kai, taip pat į Lie­tu­vos gink­luo­tą­sias pa­jė­gas ka­ro me­tu įei­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai iš Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos, Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos. Be ki­ta ko, bus kal­ba­ma “a­pie Gi­rai­tės gink­luo­tės ga­myk­los iš­vys­ty­mo ga­li­my­bes ga­mi­nant pla­tes­nio spek­tro šo­vi­nius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei, ra­ke­ti­nę tech­ni­ką, vir­tua­lias ko­vos erd­ves, ko­vos lau­ko ste­bė­ji­mo ir val­dy­mo prie­mo­nes, ka­rių ap­ran­gą”.

“Tu­rė­si­me ga­li­my­bę iš ar­ti ap­žiū­rė­ti tak­ti­nio ir ba­ta­lio­no ly­gio be­pi­lo­čius žval­gy­bos apa­ra­tus, taip pat oro gy­ny­bos pa­da­li­nių tre­ni­ra­vi­mo skrai­dan­čius tai­ki­nius. Jie bus eks­po­nuo­ja­mi per kon­fe­ren­ci­ją", - aiš­ki­no A. Pa­ulaus­kas.