Konferencija „Terra Jatwezenorum“ Punske
Gruo­džio 13 die­ną vyks Lie­tu­vos par­ti­za­nų Jur­gio Krikš­čiū­no-Rim­vy­do ir Vy­tau­to Pra­bu­lio-Žai­bo žū­ties 65-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mas, tarp­tau­ti­nė is­to­ri­jos pa­vel­do kon­fe­ren­ci­ja bei me­traš­čio „Ter­ra Jat­we­ze­no­rum“ (Jot­vin­gių kraš­tas) 6 to­mo pri­sta­ty­mas.

Ren­gi­nio prog­ra­ma:

9.00 val. – žy­mek­lio, skir­to Lie­tu­vos par­ti­za­nams J. Krikš­čiū­nui-Rim­vy­dui ir V. Pra­bu­liui-Žai­bui, ati­den­gi­mas ir pa­šven­ti­ni­mas (žu­vi­mo vie­to­je Šly­na­kie­my­je).

10.00 val. – tarp­tau­ti­nė is­to­ri­jos pa­vel­do kon­fe­ren­ci­ja Puns­ko vals­čiaus kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je.

Pra­ne­ši­mai:

- Si­gi­tas Bir­ge­lis (Puns­kas). Lie­tu­vos par­ti­za­nų Jur­gio Krikš­čiū­no-Rim­vy­do ir Vy­tau­to Pra­bu­lio-Žai­bo žu­vi­mo klau­si­mu

- Scho­las­ti­ka Ka­va­liaus­kie­nė (Aly­tus). Ne­gy­jan­ti Dzū­ki­jos žaiz­da

- Gin­ta­ras Lu­čins­kas (Aly­tus). An­ti­so­vie­ti­nis pa­sip­rie­ši­ni­mas Dzū­ki­jo­je 1940–1941 me­tais

- Jus­ti­nas Sa­jaus­kas (Ma­ri­jam­po­lė). Skar­du­pių ra­di­nys

Ka­vos pertrauka

- Al­gi­man­tas Ka­ti­lius (Vil­nius). Ku­ni­go Jo­no To­to­rai­čio MIC laiš­kai ku­ni­gui Pra­nciš­kui Bū­čiui MIC

- El­vy­ra Bi­liū­tė-Alek­na­vi­čie­nė (Aly­tus). Tau­tos mo­ky­to­jas. Mo­ky­to­jui, ra­šy­to­jui, vi­suo­me­ni­nin­kui, kul­tū­ri­nin­kui, re­zis­ten­tui ir kan­ki­niui Kons­tan­ti­nui Ba­jer­čiui-Ga­ri­bal­džiui – 110 me­tų

- Kun. Ma­rius Ta­lu­tis (Puns­kas). Ku­ni­gas Juo­zas Zdebs­kis – jot­vin­gių že­mės did­vy­ris

Gruo­džio 14 d., 12.15 val. Puns­ko baž­ny­čio­je bus at­na­šau­ja­mos šv. Mi­šios už žu­vu­sius Lie­tu­vos par­ti­za­nus J. Krikš­čiū­ną ir V. Pra­bu­lį.