Koncerte Miunchene pagerbti žydų gelbėtojai iš Lietuvos
Kon­cer­tą ir pri­ėmi­mą Miun­che­no Re­zi­dens rū­mų He­rak­lio sa­lė­je su­ren­gė Mal­tos or­di­nas kar­tu su Lie­tu­vos ir Miun­che­no žy­dų bend­ruo­me­nė­mis. Ren­gi­nio me­tu su­rink­tos au­kos bus skir­tos dar gy­viems žy­dų gel­bė­to­jams par­em­ti.

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Vo­kie­ti­jo­je Dei­vi­das Ma­tu­lio­nis lap­kri­čio 2 die­ną Miun­che­ne da­ly­va­vo žy­dų gel­bė­to­jams iš Lie­tu­vos skir­ta­me ren­gi­ny­je ir pers­kai­tė jo glo­bė­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės sveikinimą

„Pa­sau­lio tei­suo­liai net pa­čio­mis tam­siau­sio­mis mū­sų is­to­ri­jos va­lan­do­mis liu­di­jo žmo­giš­ku­mą. Sa­vo drą­siais pa­si­rin­ki­mais ir veiks­mais jie pa­sta­tė am­ži­ną pa­mink­lą svar­biau­sioms žmo­nių ver­ty­bėms“, – sa­ko­ma Pre­zi­den­tės svei­ki­ni­me.

Šven­ti­nia­me va­ka­re kal­bė­jo Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky, Miun­che­no ir Aukš­tu­ti­nės Ba­va­ri­jos žy­dų kul­tū­ri­nės bend­ri­jos va­do­vė dr. Char­lot­te Knob­loch ir kon­cer­tą ini­cia­vęs Mal­tos or­di­no am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Chris­tia­nas von Bech­tols­hei­mas. Sa­vo kal­bo­je jis pa­žy­mė­jo, kad Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­lių var­das su­teik­tas net 871 žy­dų gel­bė­to­jui iš Lie­tu­vos. Tai dau­giau, ne­gu jų bu­vo vi­so­je Vo­kie­ti­jo­je.

Gar­saus Vo­kie­ti­jos di­ri­gen­to Eno­cho zu Gut­ten­ber­go di­ri­guo­ja­mas Klang­ver­wal­tung or­kes­tras at­li­ko Šu­ber­to Sim­fo­ni­ją Nr.8, o jau­na so­lis­tė Sop­hie Pa­ci­ni skam­bi­no Mo­zar­to kon­cer­tą for­te­pi­jo­nui Nr. 23. Vo­kie­čių au­to­rius Se­ne­kas Ro­senb­lu­mas skai­tė iš­trau­kas iš sa­vo pri­si­mi­ni­mų kny­gos „Ber­niu­kas spin­to­je“ apie Var­šu­vo­je ka­ta­li­kų gel­bė­to­jų dė­ka iš­gy­ven­tą Ho­lo­kaus­tą.

Ren­gi­niui kar­tu su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te sa­vo glo­bą bu­vo su­tei­kęs ir Vo­kie­ti­jos Fe­de­ra­ci­nės Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas Joa­chi­mas Gauc­kas.