Koncernui „MG Baltic“ sugadino Užgavėnes
De­šimt mė­ne­sių trun­kan­ti ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo dra­ma, su­grio­vu­si dvie­jų Sei­mo na­rių po­li­ti­nę kar­je­rą, įgi­jo kon­kre­tes­nį pa­vi­da­lą. Vie­nam di­džiau­sių ša­ly­je kon­cer­nui „MG Bal­tic“ tei­sė­sau­ga va­kar par­eiš­kė įta­ri­mus po­li­ti­kų pa­pir­ki­mu ir pre­ky­ba po­vei­kiu.

Var­gu ar kas nors ga­lė­jo ti­kė­tis, kad per­nai ge­gu­žę dėl sve­ti­mų pi­ni­gų į di­de­lę bė­dą pa­te­ku­sio tuo­me­čio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio is­to­ri­jo­je at­si­ras ir dau­giau nau­jų he­ro­jų, ir siu­že­ti­nių li­ni­jų. Pa­sta­ruo­sius mė­ne­sius jas narp­lio­ju­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) va­kar pra­ne­šė, jog at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je su­rink­ta pa­kan­ka­mai fak­ti­nių duo­me­nų, lei­džian­čių pa­grįs­tai įtar­ti, kad ju­ri­di­nis as­muo – kon­cer­nas „MG Bal­tic“ – pre­kia­vo po­vei­kiu ir pa­pir­ki­nė­jo.

Ko­vos su ko­rup­ci­ja eks­per­tų nuo­mo­ne, įta­ri­mų par­eiš­ki­mas vie­nam ga­lin­giau­sių ša­lies vers­lo kon­cer­nų – ne­ei­li­nis įvy­kis, iš­va­das iš jo tu­rė­tų pa­si­da­ry­ti ir po­li­ti­kai, ir vers­li­nin­kai.

Pa­grįs­ti įta­ri­mai

Anot STT pra­ne­ši­mo, su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai įtar­ti, kad kon­cer­no val­dy­bos na­rys Rai­mon­das Kur­lians­kis „MG Bal­tic“ nau­dai ir in­te­re­sais vals­ty­bės tar­nau­to­jui, tuo­me­čiam Sei­mo na­riui „dar­bie­čiui“ Vy­tau­tui Gap­šiui už kon­cer­nui pa­lan­kių ir fi­nan­siš­kai nau­din­gų po­li­ti­nių spren­di­mų pri­ėmi­mą pa­siū­lė, su­si­ta­rė duo­ti ir da­vė di­des­nės ne­gu 250 MGL ver­tės ky­šį. Taip pat su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­me­nų, lei­džian­čių įtar­ti, kad R. Kur­lians­kis kon­cer­no nau­dai ir in­te­re­sais tuo­me­čiam Sei­mo na­riui E. Ma­siu­liui už pa­gei­dau­ja­mą tei­sė­tą vei­ki­mą vyk­dant įga­lio­ji­mus, už kon­cer­nui pa­lan­kių ir fi­nan­siš­kai nau­din­gų po­li­ti­nių spren­di­mų pri­ėmi­mą pa­siū­lė, su­si­ta­rė duo­ti ir da­vė di­des­nės ne­gu 250 MGL ver­tės ky­šį.

Tei­sė­sau­gos at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir ky­ši­nin­ka­vi­mo E. Ma­siu­lis įta­ria­mas iš R. Kur­lians­kio pa­ėmęs per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai. STT taip pat įta­ria, kad R.Kur­lians­kis per V. Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad šie taip pat veik­tų kon­cer­no nau­dai. E. Ma­siu­lis įta­ria­mas ky­šį pa­ėmęs gry­nai­siais, o V.Gap­šys ky­šį ga­lė­jo gau­ti per po­li­ti­nės rek­la­mos „dar­bie­čiams“ nuo­lai­das kon­cer­no val­do­mo­je ži­niask­lai­do­je.

Da­rius Moc­kus: „Toks veiks­mas la­biau pri­me­na psi­cho­lo­gi­nį spau­di­mą nei nuo­sek­lią ty­ri­mo plė­to­tę.“

Vie­nas ti­ria­mų epi­zo­dų su­si­jęs su grei­tai­siais kre­di­tais ir Sei­me svars­ty­to­mis Var­to­ji­mo kre­di­to įsta­ty­mo pa­tai­so­mis, ku­rios tu­rė­jo už­kirs­ti ke­lią griež­tes­nėms kre­di­tų tai­syk­lėms. Ži­niask­lai­do­je taip pat skelb­ta, kad „MG Bal­tic“ ga­lė­jo da­ry­ti įta­ką, Sei­mui svars­tant nu­ta­ri­mą dėl ke­lio Vil­nius-Ute­na re­kons­truk­ci­jos. Vyks­tant šiam ty­ri­mui, bu­vo apk­laus­ti ir ki­ti kon­cer­no va­do­vai. Rugp­jū­čio pa­bai­go­je par­ei­gū­nai kaip spe­cia­lų­jį liu­dy­to­ją apk­lau­sė jo val­dy­bos na­rį Ro­ma­ną Rau­ly­nai­tį, o rug­sė­jo pra­džio­je – ir kon­cer­no pre­zi­den­tą Da­rių Moc­kų. Šis sta­tu­sas by­lo­je bu­vo su­teik­tas ir vė­liau na­rys­tę Li­be­ra­lų są­jū­dy­je su­sis­tab­džiu­siems sos­ti­nės ta­ry­bos na­riui, bu­vu­siam Sei­mo na­riui Ša­rū­nui Gus­tai­niui ir par­la­men­ta­rui Gin­ta­rui Ste­po­na­vi­čiui.

Kaip liu­dy­to­jai šio­je by­lo­je bu­vo apk­laus­ti di­džio­ji da­lis anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­mo li­be­ra­lų. Toks sta­tu­sas su­teik­tas ir par­la­men­ta­rui kon­ser­va­to­riui Man­tui Ado­mė­nui.

Ieš­kos tei­sy­bės

Su par­eikš­tais įta­ri­mais ne­su­tin­kan­tis kon­cer­nas ne­ke­ti­na nu­leis­ti ran­kų. „MG Bal­tic“ at­sto­vau­jan­čių tei­si­nin­kų ver­ti­ni­mu, bend­ro­vė kal­ti­na­ma nu­si­kal­ti­mu, ku­rio ji, kaip ju­ri­di­nis as­muo, net ne­ga­lė­jo pa­da­ry­ti, to­dėl toks pro­ce­si­nis veiks­mas yra aki­vaiz­dus STT ir iki­teis­mi­niam ty­ri­mui va­do­vau­jan­čio pro­ku­ro­ro pikt­nau­džia­vi­mas tei­se. „Pa­reikš­ti įta­ri­mai ne­ap­ri­bo­ja ju­ri­di­nio as­mens veik­los, to­dėl nei pa­ties kon­cer­no, nei jo val­do­mų bend­ro­vių kas­die­nei veik­lai jis įta­kos ne­tu­rės“, – ra­šo­ma „MG Bal­tic“ pra­ne­ši­me spau­dai. „A­tro­do, kad de­vy­nis mė­ne­sius žai­džia­mam ir jau ge­ro­kai iš­sik­vė­pu­siam žai­di­mui nu­spręs­ta su­teik­ti šiek tiek dau­giau in­tri­gos. Grei­čiau­siai to ir rei­kė­jo ti­kė­tis, ta­čiau STT tak­ti­ka glu­mi­na – net bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas bu­vo pa­pil­dy­tas taip, kad ju­ri­di­nį as­me­nį bū­tų ga­li­ma kal­tin­ti iš es­mės už bet ku­rio gre­ta esan­čio žmo­gaus veiks­mus“, – kon­cer­no pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas D. Moc­kus. Jis ma­no, kad taip tie­siog sie­kia­ma įta­ri­mais „už­krės­ti“ kuo dau­giau kon­cer­no žmo­nių, o pa­čiai or­ga­ni­za­ci­jai pa­da­ry­ti kuo di­des­nę ža­lą.

„Jo­kių nau­jų ver­si­jų ar fak­tų ne­iš­gir­do­me, to­dėl toks veiks­mas at­ro­do per­tek­li­nis ir la­biau pri­me­na psi­cho­lo­gi­nį spau­di­mą nei nuo­sek­lią ty­ri­mo plė­to­tę. Kad ir kaip bū­tų, bai­gia­ma­sis žo­dis to­kio po­bū­džio gin­čuo­se Lie­tu­vo­je pri­klau­so teis­mui, to­dėl pa­lau­ki­me pro­ce­so pa­bai­gos“, – sa­kė D. Moc­kus.

Tei­sė­sau­gos spren­di­mą „MG Bal­tic“ aps­kun­dė ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui.

Pa­mo­ka visiems

„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vo Ser­ge­jaus Mu­rav­jo­vo tei­gi­mu, pats įta­ri­mų vie­nam ga­lin­giau­sių kon­cer­nų par­eiš­ki­mo fak­tas ke­lia di­de­lius vi­suo­me­nės lū­ke­čius. „Tai reiš­kia, kad ši by­la tu­ri bū­ti iš­nag­ri­nė­ta itin kruopš­čiai, į vi­sus klau­si­mus at­sa­ky­ta ko­ky­biš­kai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė eks­per­tas. Jo nuo­mo­ne, šiuo at­ve­ju tei­sė­sau­ga pa­siel­gė ga­na ryž­tin­gai, nes įta­ri­mų par­eiš­ki­mas ju­ri­di­niam as­me­niui Lie­tu­vo­je vis dar re­tas reiš­ki­nys. Tai pa­tvir­ti­na by­lų ir pri­im­tų nuo­spren­džių sta­tis­ti­ka, „lei­džian­ti vers­lui ma­ny­ti, kad veik­ti ko­rum­puo­tai ap­si­mo­ka ir ne­ver­ta grauž­tis dėl ga­li­mų pa­sek­mių“.

Anot S. Mu­rav­jo­vo, kal­bė­ti apie šio ty­ri­mo fi­na­lą dar anks­ti. „To­kių by­lų nag­ri­nė­ji­mas pa­pras­tai trun­ka il­gai. Ži­no­ma, ga­li pa­aiš­kė­ti, kad trūks­ta įro­dy­mų ar­ba įta­ri­mai ne­pa­sit­vir­ti­no. Ta­čiau, ma­no aki­mis, pir­miau­sia tai tu­rė­tų bū­ti sa­vo­tiš­kas ža­din­tu­vo skam­bu­tis mū­sų vers­lui siek­ti sa­vo veik­los skaid­ru­mo“, – sa­kė jis. Kar­tu, anot S. Mu­rav­jo­vo, vi­suo­me­nė pri­va­lo par­ei­ka­lau­ti iš po­li­ti­kų im­tis veiks­mų ir už­ti­krin­ti, kad, įta­ri­mams pa­sit­vir­ti­nus, to­kie da­ly­kai ne­si­kar­to­tų.

Eks­per­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad de­mo­kra­ti­nė­se vals­ty­bė­se į ko­rup­ci­jos skan­da­lus įsi­vė­lęs vers­las dėl ga­li­mų pa­sek­mių iš­gy­ve­na la­bai jau­triai, nes tai „ker­ta per re­pu­ta­ci­ją“. Anot jo, vers­las po to­kių skan­da­lų daž­niau­siai daug dė­me­sio ski­ria vi­di­nei pert­var­kai, pre­ven­ci­jai, sa­vo dar­buo­to­jų švie­ti­mui. „La­bai svar­bu pa­de­mons­truo­ti, kad tin­ka­mos iš­va­dos pa­da­ry­tos, to­dėl klai­dos ne­si­kar­tos“, – pa­brė­žė S. Mu­rav­jo­vas.