Komunistų partijai – griežtas verdiktas
Mi­nint 1941-ųjų bir­že­lio 14-osios trem­čių ir Bir­že­lio su­ki­li­mo 75-ąsias me­ti­nes Sei­mo opo­zi­ci­ja siū­lo pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją dėl Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos nu­si­kals­ta­mos veik­los įver­ti­ni­mo.

Re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tas Sei­me tu­rė­tų bū­ti pri­va­lo­mai svars­to­mas ry­toj, nes įtrauk­ti šį klau­si­mą į ar­ti­miau­sio par­la­men­to po­sė­džio dar­bot­var­kę įpa­rei­go­ja su­rink­ti 47 tam pri­ta­rian­čių par­la­men­ta­rų par­ašai.

Pa­sak vie­no iš re­zo­liu­ci­jos au­to­rių Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos na­rio A. Ažu­ba­lio, re­zo­liu­ci­jos pro­jek­to at­si­ra­di­mą pa­ska­ti­no Lie­tu­vos pa­trio­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ini­cia­ty­va ir bend­ras su­vo­ki­mas, jog bu­vu­sio­ji Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­ja iki šiol ofi­cia­liai nė­ra įver­tin­ta už pri­si­dė­ji­mą prie Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos ir nu­si­kal­ti­mų prieš tau­tą so­vie­ti­niu lai­ko­tar­piu. Re­zo­liu­ci­jo­je kons­ta­tuo­ja­ma, kad SSKP pa­da­li­nio Lie­tu­vo­je Lie­tu­vos Ko­mu­nis­tų par­ti­jos veik­lo­je ga­li­mai yra nu­si­kals­ta­mos veik­los po­žy­mių, or­ga­ni­zuo­jant ir per pa­val­džias rep­re­si­nes struk­tū­ras vyk­dant nu­si­kal­ti­mus prieš Lie­tu­vos gy­ven­to­jus – ge­no­ci­dą, nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mus. A. Ažu­ba­lis džiau­gia­si, jog ne­pai­sant par­ti­nių ta­kos­ky­rų iš tre­čio kar­to pa­vy­ko su­bur­ti de­ra­mą par­amą re­zo­liu­ci­jos pro­jek­to svars­ty­mui Sei­me. „Gal­būt tai po­žy­mis, kad par­la­men­te at­si­ran­da pa­kan­ka­mai bran­dos, kad drą­siai kal­bė­tu­me apie skaus­min­gą vals­ty­bės pra­ei­tį ir ban­dy­tu­me su ja su­si­tai­ky­ti“, – tei­gia Sei­mo na­rys.

Be ki­ta ko, pro­jek­te ak­cen­tuo­ja­ma, kad 1940-ųjų bir­že­lio 15 die­ną įvyk­dy­ta bru­tua­li so­vie­ti­nė Lie­tu­vos oku­pa­ci­ja at­ne­šė Lie­tu­vai ir jos žmo­nėms mil­ži­niš­ką ža­lą, o oku­pa­ci­jos me­tu įvyk­dy­ti oku­pa­ci­nio re­ži­mo nu­si­kal­ti­mų žmo­giš­ku­mui vyk­dy­to­jai iki šiol ne­su­lau­kia tin­ka­mo tarp­tau­ti­nio ir na­cio­na­li­nio vals­ty­bi­nio įver­ti­ni­mo. Taip pat pri­me­na­ma, kad pa­na­šaus po­bū­džio na­cių re­ži­mo nu­si­kal­ti­mai tiek Vo­kie­ti­jo­je, tiek na­cių oku­puo­to­se te­ri­to­ri­jo­se tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės pa­stan­go­mis bu­vo tei­siš­kai įver­tin­ti Niurn­ber­go Tri­bu­no­lo ir kad šio pro­ce­so me­tu bu­vo įver­tin­ti ne tik at­ski­rų na­cių re­ži­mo ly­de­rių ar vei­kė­jų pa­da­ry­ti nu­si­kal­ti­mai, bet ir pa­ti na­cio­nal­so­cia­lis­tų par­ti­ja bu­vo pri­pa­žin­ta nu­si­kals­ta­ma. Kar­tu pa­brė­žia­ma, kad 1998 me­tų lie­pos 16 die­ną Sei­mo pri­im­tu įsta­ty­mo „Dėl SSRS Vals­ty­bės Sau­gu­mo Ko­mi­te­to (NKVD, NKGB, MGB, KGB) ver­ti­ni­mo ir šios or­ga­ni­za­ci­jos kad­ri­nių dar­buo­to­jų da­bar­ti­nės veik­los“ 1-uo­ju straips­niu bu­vo kons­ta­tuo­ta, kad „SSRS vals­ty­bės sau­gu­mo ko­mi­te­tas (NKVD, NKGB, MGB, KGB – to­liau VSK) pri­pa­žįs­ta­mas nu­si­kals­ta­ma or­ga­ni­za­ci­ja, vyk­džiu­sia ka­ro nu­si­kal­ti­mus, ge­no­ci­dą, rep­re­si­jas, te­ro­rą ir po­li­ti­nį per­se­kio­ji­mą SSRS oku­puo­to­je Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je“.

Kar­tu pa­žy­mi­ma, kad Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­ja so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­piu (1940–1941 m. ir 1944–1990 m.) ša­ly­je įtvir­ti­no dik­ta­tū­rą, vei­kė kaip pa­klus­ni ir ini­cia­ty­vi SSKP va­lios reiš­kė­ja ir įgy­ven­din­to­ja sri­ties or­ga­ni­za­ci­jos tei­sė­mis bei yra at­sa­kin­ga už šias SSRS oku­pa­ci­nes val­džios prie­mo­nes: Lie­tu­vos pi­lie­čių ge­no­ci­dą, nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui, ka­ro nu­si­kal­ti­mus, įskai­tant ma­si­nes rep­re­si­jas, te­ro­rą, bau­džia­mą­sias ak­ci­jas, trė­mi­mus, ko­vo­to­jų už Lie­tu­vos lais­vę, taip pat ci­vi­lių gy­ven­to­jų nai­ki­ni­mą, re­ži­mo prieš­inin­kų ka­li­ni­mą ir kan­ki­ni­mą, ki­to­kį jų per­se­kio­ji­mą, so­vie­ti­za­ci­ją, oku­puo­tos Lie­tu­vos pi­lie­čių ir ju­ri­di­nių as­me­nų tur­to na­cio­na­li­za­ci­ją ir kon­fis­ka­ci­ją, prie­var­ti­nę ko­lek­ty­vi­za­ci­ją, prie­var­ti­nę mo­bi­li­za­ci­ją į SSRS ka­riuo­me­nę, at­ei­za­ci­ją, cen­zū­rą, kul­tū­ros ir re­li­gi­jos pa­mink­lų nai­ki­ni­mą bei ki­to­kį pa­grin­di­nių žmo­gaus tei­sių ir lais­vių pa­nei­gi­mą.