Kompromisas Seime: fizinės bausmės būtų įvardijamos kaip smurtas
Po pa­si­ta­ri­mo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je penk­ta­die­nį pa­siek­tas komp­ro­mi­si­nis su­ta­ri­mas dėl Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sų for­mu­luo­čių – fi­zi­nės baus­mės bū­tų įvar­di­ja­mos kaip smur­tas prieš vai­ką ir jos bū­tų drau­džia­mos.

„Kol mes ma­to­me to­kius tra­giš­kus at­ve­jus Lie­tu­vo­je, ma­no su­pra­ti­mu, tu­rė­tu­me pe­rei­ti nuo kal­bų prie la­bai kon­kre­čių dar­bų, ir šis su­ta­ri­mas ir pro­jek­tas, ku­ris, ti­kiuo­si, bus bend­ru su­ta­ri­mu pri­im­tas ne­ei­li­nė­je se­si­jo­je va­sa­rio 14 die­ną, bus ti­krai svar­bus žings­nis sau­gios vai­kys­tės link“, – BNS sa­kė M.Ma­jaus­kas.

„Į fi­zi­nio smur­to apib­rė­ži­mą įtrauk­tos fi­zi­nės baus­mės, taip pat ki­tuo­se straips­niuo­se par­ašy­ta, kad drau­džia­mas bet koks smur­tas prieš vai­ką, įskai­tant fi­zi­nes baus­mes, ir taip pat už vi­sų for­mų smur­tą prieš vai­ką, įskai­tant fi­zi­nes baus­mes, yra tai­ko­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė, bau­džia­mo­ji ir ki­ta įsta­ty­mais nu­sta­ty­ta at­sa­ko­my­bė bei po­vei­kio prie­mo­nės“, – apie pa­siek­tą su­ta­ri­mą BNS sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

Ji taip pat ne­pag­rįs­tais va­di­no nuo­gąs­ta­vi­mus, esą vai­kui del­nu pliaukš­te­lė­ję tė­vai jau bus trau­kia­mi bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

„Bus spren­džia­ma kiek­vie­nu at­ve­ju, ar tai­ky­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę, ar ad­mi­nis­tra­ci­nę at­sa­ko­my­bę, ar įspė­ji­mą ir įpa­rei­go­ji­mą tė­vams lan­ky­ti po­zi­ty­vios tė­vys­tės kur­sus, mo­ky­tis spręs­ti konf­lik­tus. Es­mė ta, kad ti­krai ne­so­dins nie­kas 40 proc. Lie­tu­vos tė­vų į ka­lė­ji­mus, tiks­las yra toks – mes aiš­kiai su­ta­rė­me, kad tai yra smur­tas ir to da­ry­ti ne­ga­li­ma“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­rė.

Pa­gal pa­siū­ly­mą, fi­zi­nis smur­tas apib­rė­žia­mas kaip „tie­sio­gi­niai ar ne­tie­sio­gi­niai ty­či­niai fi­zi­niai veiks­mai prieš vai­ką, taip pat fi­zi­nės baus­mės, su­ke­lian­tys tam vai­kui skaus­mą, ža­lą ar­ba pa­vo­jų jo gy­vy­bei, svei­ka­tai, rai­dai ar ža­lą gar­bei ir oru­mui“.

Kaip psi­cho­lo­gi­nis smur­tas apib­rė­žia­mas nuo­la­ti­nis vai­ko tei­sės į in­di­vi­dua­lu­mą pa­žei­di­nė­ji­mas, že­mi­ni­mas, pa­ty­čios, gąs­di­ni­mas, bū­ti­nos vai­ko rai­dai veik­los trik­dy­mas, aso­cia­laus el­ge­sio ska­ti­ni­mas ar ki­to­kia ne­fi­zi­nio kon­tak­to elg­se­na, su­ke­lian­tys ža­lą ir ar pa­vo­jų vai­ko gy­vy­bei, svei­ka­tai, rai­dai, ar ža­lą gar­bei ir oru­mui.

Dar vie­na smur­to for­ma, ne­prie­žiū­ra, bū­tų nuo­la­ti­nis vai­kui bū­ti­nų fi­zi­nių, emo­ci­nių ir so­cia­li­nių po­rei­kių ne­ten­ki­ni­mas ar ap­lai­dus ten­ki­ni­mas, su­ke­lian­tis ža­lą ar pa­vo­jų vai­ko gy­vy­bei, svei­ka­tai, rai­dai. Sek­sua­li­nis smur­tas apib­rė­žia­mas kaip sek­sua­li­niai veiks­mai su vai­ku, iš­nau­do­ji­mas por­nog­ra­fi­jai ir t.t.

Sei­mo val­dy­ba penk­ta­die­nį nu­spren­dė 82 par­la­men­ta­rų ini­cia­ty­va šauk­ti ne­ei­li­nę se­si­ją va­sa­rio 14 die­ną, vie­nas es­mi­nių jos klau­si­mų – Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis siū­lo­ma užd­raus­ti vai­kams tai­ky­ti fi­zi­nes baus­mes. Dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tas jų svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas.