Kompozitoriai skaičiuoja nuostolius
Kom­po­zi­to­rių na­muo­se sos­ti­nė­je ki­lęs gais­ras ap­ga­di­no ne vien pa­tal­pas ir tur­tą, ug­nis pra­ri­jo ir 15 me­tų kaup­tą skait­me­ni­nį Lie­tu­vos kom­po­zi­to­rių gar­so įra­šų ar­chy­vą. Šio tur­to jie ne­bu­vo apd­rau­dę, to­dėl bus pri­vers­ti pra­šy­ti val­džios pa­gal­bos.

Lie­tu­vos kom­po­zi­to­rių są­jun­ga (LKS) dėl nuo­sto­lių jau ati­dė­jo kas­me­tį LKS sti­pen­di­jos sky­ri­mą ir ku­rį lai­ką dar skai­čiuos ža­lą. Su­pleš­kė­jęs maž­daug 4500 gar­so kū­ri­nių ar­chy­vas – ne vie­nin­te­lis LKS gal­vos skaus­mas. Ne­ma­žai ga­li par­ei­ka­lau­ti ir Kom­po­zi­to­rių są­jun­gos pa­sta­to Žvė­ry­ne re­mon­tas – sta­ti­nys įtrauk­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gis­trą.

Vis­ką įma­no­ma atkurti

Kaip pa­sa­ko­jo ta­me pa­čia­me LKS pa­sta­te įsi­kū­ru­sio Lie­tu­vos mu­zi­kos in­for­ma­ci­jos cen­tro (LMIC) di­rek­to­rė As­ta Pa­kark­ly­tė, čia bu­vo sau­go­ma apie 1000 kom­pak­ti­nių plokš­te­lių, ku­rio­se įra­šy­ti Lie­tu­vos kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai. Per gais­rą di­džio­ji da­lis jų pra­žu­vo.

„Skait­me­ni­ni­mas vy­ko 15 me­tų, pa­ma­žu. Į tuos 1000 kom­pak­ti­nių dis­kų til­po per 4500 kū­ri­nių, iš jų ug­nies ne­pa­lies­tų li­ko la­bai ma­žai. Tai bu­vo Vil­niaus plokš­te­lių stu­di­jos juo­stų, Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos įra­šų su­skait­me­nin­tos ko­pi­jos – iš gau­sy­bės vie­tų su­rink­ta me­džia­ga. O vi­sai au­ten­tiš­kos vie­ne­ti­nės in­for­ma­ci­jos tu­rė­jo­me la­bai ne­daug. Tai ne­bu­vo ori­gi­na­lai“, – pa­tiks­li­no ji.

A. Pa­kark­ly­tė pri­mi­nė, kad LMIC kau­pia ir sau­go tik lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių mu­zi­kos įra­šus – orien­tuo­ja­si į au­to­ri­nę lie­tu­vių kū­ry­bą. Da­bar lieps­nų su­nai­kin­tu ar­chy­vu nau­do­jo­si stu­den­tai, moks­li­nin­kai. Skait­me­ni­nės įra­šų ko­pi­jos bu­vo siun­čia­mos už­sie­nio at­li­kė­jams, moks­li­nin­kams ir pan. „Vie­na mū­sų funk­ci­jų – bend­ra­dar­biau­ti su už­sie­nio mu­zi­ki­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, siū­ly­ti re­per­tua­rus. Ta­čiau kar­tais ne­už­ten­ka kū­ri­nių re­ko­men­duo­ti žo­džiu, ten­ka siųs­ti įra­šus, kad bū­tų ga­li­ma iš­si­rink­ti“, – kal­bė­jo LMIC va­do­vė. Be to, anot jos, LMIC sau­go ir da­lį įra­šų ori­gi­na­lų – 700 vie­ne­tų gar­so juo­stų iš Vil­niaus plokš­te­lių stu­di­jos ar­chy­vo, tad tu­rės skait­me­nin­ti jas iš nau­jo. „Tai­gi „su­de­gė“ mū­sų lai­kas“, – ap­gai­les­ta­vo A. Pa­kark­ly­tė.

Zita Bružaitė vakar svarstė, kad pastato remontui gali prireikti daugiau kaip 10 tūkst. eurų, o skaitmeninius įrašus, intelektualųjį turtą, anot jos, reikėtų skaičiuoti kitais matais.Alinos Ožič nuotrauka

Tie­sa, pa­gal­bą LMIC jau pa­siū­lė Na­cio­na­li­nė Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ka. Pa­aiš­kė­jo, kad ji yra su­skait­me­ni­nu­si da­lį Vil­niaus plokš­te­lių stu­di­jos įra­šų. „Gal­būt ir pa­tys ban­dy­si­me vėl skait­me­nin­ti, nes juo­stas tu­ri­me. Jų gais­ras ne­su­nai­ki­no, nes bu­vo ki­to­je vie­to­je. Be­je, juo­stos sens­ta, o ga­lio­ja apie 50 me­tų. Se­niau­si įra­šai sie­kia 1960 me­tus“, – aiš­ki­no LMIC di­rek­to­rė.

Pra­šys val­džios pagalbos

LKS pir­mi­nin­kė Zi­ta Bru­žai­tė va­kar sa­kė, kad re­mon­to są­ma­ta ir nuo­sto­liai kol kas skai­čiuo­ja­mi. Pir­miau­sia po gais­ro rei­kė­jo iš­va­ly­ti pa­tal­pas, jas su­tvar­ky­ti, o da­bar ren­gia­mas krei­pi­ma­sis į Vy­riau­sy­bę ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją. „Į­vy­kus ne­lai­mei su mu­mis su­si­sie­kė mi­nis­tras, klau­sė, ko­kios pa­gal­bos rei­kė­tų. Kreip­si­mės į Vy­riau­sy­bę, nes ne­įsi­vaiz­duo­ja­me, kaip at­kur­ti pra­ra­di­mus. Juk kom­po­zi­to­rių na­muo­se teks at­lik­ti elek­tros ins­ta­lia­ci­jos dar­bus, kva­li­fi­kuo­tai nu­va­ly­ti sie­nas ir lu­bas, nes ten – fak­tū­ri­nė sie­na“, – dės­tė Z. Bru­žai­tė.

Kom­po­zi­to­rių są­jun­ga įsi­kū­ru­si Vil­niaus Žvė­ry­no ra­jo­ne. So­vie­ti­nis mo­der­niz­mo sti­liaus LKS pa­sta­tas iš­ki­lo 1966 me­tais ir yra vals­ty­bės sau­go­mas ob­jek­tas, tad kol kas ne­aiš­ku, kiek ga­li at­siei­ti re­mon­to dar­bai. Z. Bru­žai­tė va­kar svars­tė, kad jie ga­li par­ei­ka­lau­ti dau­giau kaip 10 tūkst. eu­rų. „No­rė­tų­si kva­li­fi­kuo­to įver­ti­ni­mo ir kal­bė­ti ne vien apie re­mon­to dar­bų mas­tą. Pa­vyz­džiui, ver­ti­nant skait­me­ni­nius įra­šus, in­te­lek­tua­lų­jį tur­tą, rei­kė­tų skai­čiuo­ti ki­tais ma­tais“, – pri­dū­rė LKS pir­mi­nin­kė. Ji ap­gai­les­ta­vo, kad LKS ne­bu­vo apd­rau­du­si sa­vo tur­to.

Ne­aiš­ku, ar padės

Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis va­kar LŽ tei­gė kol kas ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, ar biu­dže­te pa­vyks ras­ti pi­ni­gų LKS re­mon­tui. „Žiū­rė­si­me, ko­kia bus są­ma­ta, ko­kie nuo­sto­liai bus nu­sta­ty­ti. Ban­dy­si­me ieš­ko­ti lė­šų“, – ti­ki­no jis.

Be­je, 2016-ie­ji yra pa­skelb­ti kom­po­zi­to­riaus Ju­liaus Ju­ze­liū­no, vie­no įta­kin­giau­sių kom­po­zi­ci­jos dės­ty­to­jų, me­tais. „Šiuo me­tu tvir­ti­na­me J. Ju­ze­liū­no me­tų prog­ra­mą. LKS taip pat jo­je da­ly­vaus, tad gal taip bus ga­li­ma kom­pen­suo­ti pra­ra­di­mus“, – svars­tė mi­nis­tras.

Kom­po­zi­to­rių na­muo­se kau­pia­mi ne tik įra­šai, čia sau­go­mi ir po­pie­ri­nių ran­kraš­čių ar­chy­vai. Jie per gais­rą ne­nu­ken­tė­jo. Ty­rė­jai pa­da­rė iš­va­dą, kad lieps­nos šal­ti­nis bu­vo elek­tros lai­dai, įskė­lę žie­žir­bą. Ug­nis apė­mė pa­sta­to an­trą aukš­tą, su­nio­ko­jo lu­bas, sie­nas, lan­gus, at­ski­ras in­ter­je­ro de­ta­les, kai ku­riuos bal­dus, pia­ni­ną, gar­so ir vaiz­do įran­gą, elek­tros ins­ta­lia­ci­ją.