Kompensuojamųjų vaistų sąraše neliks 169 pavadinimų
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai ne­su­ta­rus su da­li­mi vais­tų ga­min­to­jų dėl ma­žes­nių vais­tų kai­nų, kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­še nuo lie­pos ne­liks 169 pa­va­di­ni­mų. Ta­čiau ža­da­ma, kad pigs per 800 pa­va­di­ni­mų vais­tų.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga ti­ki­na, kad iš są­ra­šo ne­bus iš­brauk­ta nė vie­na veik­lio­ji me­džia­ga, tad pa­cien­tai ir to­liau ga­lės įsi­gy­ti pi­ges­nių rei­kia­mų vais­tų, o da­lis jų pigs.

„Jie tie­siog ne­pa­te­ko į kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šą, nes ne­su­ti­ko su­ma­žin­ti kai­nos tiek, kiek rei­ka­lau­ja­ma. Ti­krai nė­ra jo­kia tra­ge­di­ja, nes nė vie­na veik­lio­ji me­džia­ga, for­ma, ku­ri rei­ka­lin­ga pa­cien­tui, nie­kur ne­pra­puo­la. Pa­pras­tai gru­pė­je yra daug me­di­ka­men­tų, tad pa­cien­tui bus iš ko rink­tis“, – žur­na­lis­tams sa­kė A.Ve­ry­ga.

Svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­trė Kris­ti­na Ga­ruo­lie­nė tvir­ti­no, kad iš vi­so su ga­min­to­jais de­rė­ta­si dėl 1006 vais­tų pa­va­di­ni­mų, ku­riuos ga­mi­na ma­žiau­siai trys ga­min­to­jai. Mi­nis­te­ri­ja rei­ka­la­vo, kad kai­nos ne­bū­tų di­des­nės dau­giau kaip 10 proc., pa­ly­gin­ti su re­fe­ren­ci­nė­mis ša­li­mis: Lat­vi­ja, Es­ti­ja, Veng­ri­ja, Len­ki­ja, Če­ki­ja, Slo­va­ki­ja, Ru­mu­ni­ja ir Bul­ga­ri­ja. Iki šiol bu­vo nu­sta­ty­ta, kad vais­tai ne­bū­tų bran­ges­ni dau­giau nei 40 proc., pa­ly­gin­ti su mi­nė­to­mis ša­li­mis.

Šiuo me­tu kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­še yra per 2 tūkst. pa­va­di­ni­mų me­di­ka­men­tų.

A.Ve­ry­ga sa­ko, kad pa­cien­tai, rink­da­mie­si pi­ges­nius vais­tus, ga­lė­tų su­tau­py­ti apie 20 mln. eu­rų prie­mo­kų.

Nau­ją kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šą mi­nis­te­ri­ja ža­da pa­skelb­ti ne­tru­kus, jis įsi­ga­lios nuo lie­pos 1-osios.

Dar vie­na įve­da­ma nau­jo­vė – nuo šiol kai­ny­nas bus per­žiū­ri­mas kas tris mė­ne­sius.

„Ra­gin­čiau pa­cien­tų ne­sku­bė­ti į vais­ti­nes pri­si­pirk­ti vais­tų, nes bū­da­vo to­kia ten­den­ci­ja prieš tvir­ti­nant nau­ją vais­tų kai­ny­ną (...). Šį kar­tą to ne­rei­kė­tų da­ry­ti, nes kai­ny­nas įsi­ga­lios lie­pą, prie­mo­kos bus ma­žes­nės“, – sa­kė mi­nis­tras.

Jis ti­ki­no, kad la­biau­siai – iki treč­da­lio – ma­žės prie­mo­kos kar­dio­lo­gi­niams su­sir­gi­mams gy­dy­ti skir­tiems me­di­ka­men­tams. Pa­vyz­džiui, vie­no po­pu­lia­riau­sių vais­tų, ku­riam per me­tus iš­ra­šo­ma apie 500 tūkst. re­cep­tų, ar­ba 5 proc. vi­sų re­cep­tų skai­čiaus, prie­mo­ka ma­žės nuo 4,5 iki 1,4 eu­ro.

„Dė­ko­ju vais­tų ga­min­to­jams, dau­gu­ma jų su­rea­ga­vo ir kai­nas su­ma­ži­no. Kal­tin­ti juos, kad kai­nos bu­vo di­de­lės, kai vals­ty­bė tą tie­siog leis­da­vo, nė­ra dėl ko. Kad ga­min­to­jas no­ri gau­ti pi­ni­gų, yra na­tū­ra­lu (...). Ma­nau, kad ne­bu­vo jie la­bai lai­min­gi, bet mū­sų tiks­las – at­sto­vau­ti pa­cien­tų in­te­re­sams“, – tei­gė mi­nis­tras.

Vais­tų ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Da­rius Sin­ke­vi­čius tei­gė, kad da­lis ga­min­to­jų, ku­rių vais­tai į kom­pen­suo­ja­mų­jų są­ra­šą ne­pa­te­ko, ga­li pa­si­trauk­ti iš Lie­tu­vos rin­kos.

„Taip, ga­li – tai pri­klau­so nuo to, kad Lie­tu­vos rin­ka yra ga­na ma­ža, ma­žas kie­kis vais­tų par­duo­da­mas, to­dėl pa­teik­ti vais­tus ta pa­čia kai­na, kur jų par­duo­da­ma la­bai daug, pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma dėl tam ti­krų ga­my­bos kaš­tų. Tuos vais­tus, ku­rių bus pa­kan­ka­mai ma­ža kai­na ir ne­di­de­li kie­kiai, jų ga­my­ba ga­li bū­ti nu­trauk­ta“, – aiš­ki­no jis.

D.Sin­ke­vi­čius taip pat tvir­ti­na, kad kei­čiant kai­ny­ną kas ket­vir­tį da­lis pa­cien­tų tu­rės su­si­tai­ky­ti su tuo, kad teks daž­niau keis­ti jiems įpras­tus vais­tus.

Vy­riau­sy­bės ba­lan­džio pa­bai­go­je įtvir­ti­no rei­ka­la­vi­mą, kad vais­tai Lie­tu­vai bū­tų tie­kia­mi ne dau­giau kaip de­šim­ta­da­liu di­des­ne kai­na nei va­di­na­mo­sio­se re­fe­ren­ci­nė­se ša­ly­se. Šį spren­di­mą tei­gia­mai įver­ti­no pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Lie­tu­vos vais­ti­nių aso­cia­ci­ja sa­vo ruo­žtu sa­kė, kad dėl nau­jos tvar­kos da­lis vais­tų ga­li brang­ti. Anot Vais­tų ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos, to­kio kai­nų ma­žė­ji­mo, apie ku­rį kal­ba SAM, pa­siek­ti ne­pa­vyks, tad kurs­to­mi ne­pag­rįs­ti pa­cien­tų lū­kes­čiai.

Da­bar vals­ty­bė vais­tams kom­pen­suo­ti per me­tus ski­ria be­veik ket­vir­tį mi­li­jar­do eu­rų, pa­tys gy­ven­to­jai pri­mo­ka dar per 50 mln. eu­rų.