Kompensacijų renovacijai kapšas traukiasi
Pla­nuo­da­ma, kad ša­ly­je kas­met bus at­nau­ji­na­ma ne ma­žiau kaip po 500 dau­gia­bu­čių, Vy­riau­sy­bė no­ri pa­tiks­lin­ti fi­nan­si­nės par­amos re­no­va­ci­jai tei­ki­mo tvar­ką. Opo­zi­ci­jos at­sto­vas pik­ti­na­si, kad se­nų na­mų at­nau­ji­ni­mui pra­de­dant buk­suo­ti, val­džia ne­ma­to rei­ka­lo jam skir­ti dau­giau dė­me­sio ir iš­tek­lių.

Tę­siant Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo prog­ra­mą, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja siū­lo pa­tiks­lin­ti leng­va­ti­nių kre­di­tų tei­ki­mo są­ly­gas, kre­di­ta­vi­mo su­tar­čių su­da­ry­mo ir kre­di­tų grą­ži­ni­mo tvar­ką. No­ri­ma įtvir­tin­ti tai, kas dek­la­ruo­ta ir anks­čiau, – kad vals­ty­bės fi­nan­si­nė par­ama dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jai nuo ki­tų me­tų su­ma­žė­tų iki 30 pro­cen­tų. Da­bar iki lie­pos 1 die­nos yra kom­pen­suo­ja­ma 40 proc., o iki šių me­tų pa­bai­gos – 35 proc. iš­lai­dų. Taip pat siū­lo­ma ne­be­pa­deng­ti vi­sų sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čių gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų at­nau­ji­ni­mo iš­lai­dų.

Bu­vęs ap­lin­kos mi­nis­tras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis sa­ko, kad kol kas re­no­va­ci­ja į prie­kį ju­da iš iner­ci­jos, o Vy­riau­sy­bė ne­de­da pa­stan­gų ją to­liau ska­tin­ti.

Kom­pen­suo­tų 30 proc. išlaidų

Pa­gal pro­jek­tą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja siū­lo su­teik­ti leng­va­ti­nius kre­di­tus dau­gia­bu­čio at­nau­ji­ni­mo tech­ni­niam pro­jek­tui par­eng­ti bei ran­gos dar­bams at­lik­ti ir pen­ke­rius me­tus pa­deng­ti šių pa­sko­lų pa­lū­ka­nų da­lį, vir­ši­jan­čią 3 pro­cen­tus. Taip pat ap­mo­kė­ti ne di­des­nes kaip Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­to dy­džio iš­lai­das re­no­va­ci­jos pro­jek­to da­liai par­eng­ti bei jo įgy­ven­di­ni­mui ad­mi­nis­truo­ti ir sta­ty­bos tech­ni­nei prie­žiū­rai.

Siū­lo­ma kom­pen­suo­ti 30 proc. in­ves­ti­ci­jų, ten­kan­čių Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­toms ener­gi­nį efek­ty­vu­mą di­di­nan­čioms prie­mo­nėms, ap­mo­kė­ti ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams ten­kan­čias re­no­va­ci­jos iš­lai­das ir pa­sko­lų įmo­kas.

Tie­sa, no­ri­ma at­si­sa­ky­ti vals­ty­bės biu­dže­to ir Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lios prog­ra­mos lė­šo­mis pa­deng­ti sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čių gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų re­no­va­ci­ją.

Vals­ty­bės par­amą re­no­va­ci­jai nu­ma­ty­ta teik­ti iš vie­no šal­ti­nio – vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, ski­ria­mų Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) prog­ra­mai įgy­ven­din­ti. Nuo 2018 me­tų sau­sio 1 die­nos vals­ty­bės par­amą at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­to da­liai (in­ves­ti­ci­jų pla­nui) par­eng­ti, pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ad­mi­nis­tra­vi­mo ir sta­ty­bos tech­ni­nės prie­žiū­ros iš­lai­das, ne­vir­ši­jan­čias Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tų mak­si­ma­lių šių iš­lai­dų dy­džių, ap­mo­kė­ti Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plė­tros fon­do lė­šo­mis.

Leng­va­tos at­siei­tų be­veik 100 mln. eurų

Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma nu­sta­ty­ti dau­gia­bu­čio at­nau­ji­ni­mo ad­mi­nis­tra­to­riaus ir bu­tų sa­vi­nin­kų par­ei­gas bei at­sa­ko­my­bę grą­ži­nant leng­va­ti­nį kre­di­tą, kad lė­šos pa­sko­lai pa­deng­ti ne­bū­tų nau­do­ja­mos ki­toms reik­mėms.

Skai­čiuo­ja­ma, kad kom­pen­suo­jant 30 proc. in­ves­ti­ci­jų į ener­gi­nį efek­ty­vu­mą di­di­nan­čias prie­mo­nes ir leng­va­ti­nių kre­di­tų pa­lū­ka­nas, iš vals­ty­bės biu­dže­to pri­reiks 77 mln. eu­rų. Dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo in­ves­ti­ci­jų pla­no par­en­gi­mo, pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ad­mi­nis­tra­vi­mo ir tech­ni­nės prie­žiū­ros iš­lai­doms ap­mo­kė­ti – 8,3 mln. eu­rų Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plė­tros fon­do lė­šų.

Ne­pa­si­tu­rin­tie­siems nie­ko ne­kai­nuo­ja

Šiuo me­tu vals­ty­bė, ska­tin­da­ma gy­ven­to­jus at­nau­jin­ti sa­vo dau­gia­bu­čius, tei­kia 15 proc. par­amą ener­gi­ją di­di­nan­čioms prie­mo­nėms. Be to, dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tams, pa­sie­ku­siems 40 proc. ir di­des­nį ener­gi­nį efek­ty­vu­mą, tei­kia­ma 20 proc. par­ama iš spe­cia­lio­sios Kli­ma­to kai­tos prog­ra­mos (būs­to at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tams, ku­rie bus baig­ti iki šių me­tų lie­pos, ski­ria­ma 5 proc. di­des­nė par­ama).

BE­TA di­rek­to­riaus Va­liaus Ser­ben­tos tei­gi­mu, vis dau­giau gy­ven­to­jų ryž­ta­si at­nau­jin­ti sa­vo dau­gia­bu­čius.

Su­tei­kia­mi leng­va­ti­niai kre­di­tai re­no­va­ci­jos pro­jek­tui (ar jo da­liai) par­eng­ti ir įgy­ven­din­ti (ran­gos dar­bams at­lik­ti, sta­ty­bos tech­ni­nei prie­žiū­rai vyk­dy­ti) su Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­to dy­džio, ta­čiau ne di­des­nė­mis kaip 3 proc., fik­suo­to­mis me­ti­nė­mis pa­lū­ka­no­mis.

Vals­ty­bės par­ama tei­kia­ma ir ap­mo­kant Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tą, ta­čiau ne ma­žes­nę kaip 50 proc., iš­lai­dų da­lį at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­tui (ar jo da­liai) par­eng­ti, kai Vy­riau­sy­bės ar jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka par­eng­tą dau­gia­bu­čio na­mo mo­der­ni­za­vi­mo in­ves­ti­ci­jų pla­ną pa­tvir­ti­na bu­tų ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kai. Taip pat ir ap­mo­kant ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams ten­kan­čias re­no­va­ci­jos pro­jek­to par­en­gi­mo, jo įgy­ven­di­ni­mo ad­mi­nis­tra­vi­mo, sta­ty­bos tech­ni­nės prie­žiū­ros iš­lai­das, kre­di­to drau­di­mo įmo­ką, kiek­vie­no mė­ne­sio kre­di­to ir pa­lū­ka­nų įmo­kas.

Be to, vals­ty­bė vi­siš­kai ap­mo­ka sa­vi­val­dy­bių nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­mų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų re­no­va­ci­ją.

Blo­gas ženklas

Eu­ro­par­la­men­ta­ras V. Ma­zu­ro­nis tei­gė tu­rin­tis in­for­ma­ci­jos, kad se­nų dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo pro­ce­sas Lie­tu­vo­je strin­ga. „Ma­no ži­nio­mis, re­no­va­ci­ja yra su­sto­ju­si. Sta­tis­ti­ka, ro­dan­ti, kiek re­no­vuo­ja­ma, yra bu­vu­sio įsi­bė­gė­ji­mo iner­ci­ja. Pa­si­žiū­rė­ki­te, kiek šiais me­tais yra su­da­ry­ta nau­jų su­tar­čių – čia es­mi­nis klau­si­mas. Tai, kas vyks­ta, yra tai, ką už­kū­rė­me. Tas pro­ce­sas, ku­ris jau pra­dė­tas, rie­da į prie­kį. Ta­čiau di­džiau­sią su­si­rū­pi­ni­mą tu­rė­tų kel­ti da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja. Ma­no ži­nio­mis, šiais me­tais ne­su­da­ry­ta nė vie­na su­tar­tis dėl re­no­va­ci­jos. O tai la­bai blo­gas ženk­las“, – pa­brė­žė jis.

Pa­sak V. Ma­zu­ro­nio, la­bai svar­bu ne tik pa­lai­ky­ti anks­tes­nės val­džios pa­ska­tin­tą re­no­va­ci­jos in­ten­sy­vu­mą, bet ir di­din­ti ap­su­kas. Jei­gu dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mas įstrigs, iš nau­jo ją „į­suk­ti“ ne­va bus la­bai su­dė­tin­ga. „Vėl rei­kės ir pa­ly­gin­ti di­de­lių pi­ni­gų, ir įti­kin­ti žmo­nes, taip pat daug lai­ko. Jei­gu ma­no in­for­ma­ci­ja ne­tei­sin­ga, tik pa­si­džiaug­siu, bet jei ji tei­sin­ga ir tas pro­ce­sas la­bai lė­tė­ja, ta­da blo­gai“, – pa­kar­to­jo jis.

Sie­kiant ska­tin­ti re­no­va­ci­ją, V. Ma­zu­ro­nio nuo­mo­ne, bū­ti­nas ati­tin­ka­mas Vy­riau­sy­bės ap­sisp­ren­di­mas. „Rei­kia nuo­lat lai­ky­ti ran­ką ant pul­so. Man at­ro­do, kad ir dė­me­sio, bi­jau, ir tam ti­kros kom­pe­ten­ci­jos Vy­riau­sy­bės lyg­me­niu trūks­ta“, – kal­bė­jo bu­vęs ap­lin­kos mi­nis­tras.

BETA direktoriaus Valiaus Serbentos teigimu, vis daugiau gyventojų ryžtasi atnaujinti savo daugiabučius. Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

At­nau­jin­ti ke­li tūks­tan­čiai daugiabučių

Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo prog­ra­mą įgy­ven­di­nan­čios vie­šo­sios įstai­gos Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ros (BE­TA) duo­me­ni­mis, per pra­ėju­sius ket­ve­rius me­tus Lie­tu­vo­je re­no­vuo­ta 1517 dau­gia­bu­čių na­mų. Tai – dau­giau nei tūks­tan­čiu gy­ve­na­mų­jų na­mų dau­giau ne­gu 2008–2011 me­tų lai­ko­tar­piu, kai bu­vo at­nau­jin­ti 279 dau­gia­bu­čiai. Šie­met re­no­vuo­ti 88 dau­gia­bu­čiai na­mai, dar 438 at­nau­ji­na­mi da­bar.

Skai­čiuo­ja­ma, kad šiuo me­tu 99 proc. at­nau­jin­tų dau­gia­bu­čių vi­du­ti­niš­kai pa­sie­kia­mas 50 proc. ener­gi­nis efek­ty­vu­mas.

BE­TA di­rek­to­riaus Va­liaus Ser­ben­tos tei­gi­mu, vis dau­giau gy­ven­to­jų ryž­ta­si at­nau­jin­ti sa­vo dau­gia­bu­čius. Jis mi­nė­jo, kad per pa­sta­rą­jį ap­lin­kos mi­nis­tro Kęs­tu­čio Na­vic­ko kvie­ti­mą teik­ti par­aiš­kas dau­gia­bu­čiams at­nau­jin­ti di­džio­ji da­lis sa­vi­val­dy­bių iš­nau­do­jo vi­sas joms nu­ma­ty­tas kvo­tas.

„Kol kas gy­ven­to­jų van­gu­mas ti­krai ne­pas­te­bi­mas, ta­čiau kas­met ma­žė­jan­ti ši­lu­mos kai­na tam ga­li tu­rė­ti įta­kos. Re­no­va­ci­jos pro­jek­tai orien­tuo­ti į ga­li­my­bę su­tau­py­ti, o pa­sta­rai­siais me­tais net 25 proc. nu­kri­tu­si ši­lu­mos kai­na gy­ven­to­jams už­ti­kri­na tam ti­krą su­tau­py­mą“, – pri­dū­rė V. Ser­ben­ta.

. . .

2012–2016 me­tais at­nau­jin­ti daugiabučiai

2012 m. – 37 namai

2013 m. – 41 namas

2014 m. – 123 namai

2015 m. – 547 namai

2016 m. – 769 namai

2017 m. iki šiol – 88 namai

. . .

2008–2011 me­tais at­nau­jin­ti daugiabučiai

2008 m. – 79 namai

2009 m. – 37 namai

2010 m. – 78 na­mai

2011 m. – 85 na­mai

Šal­ti­nis: Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra