Kompensacijas siūloma mokėti, jei šeima šildymui išleis 10 proc. pajamų
Nuo bir­že­lio, pa­si­bai­gus pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tai už šil­dy­mą, siū­lo­ma mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jas šei­moms, ku­rių iš­lai­dos šil­dy­mui sieks 10 proc. pa­ja­mų. Sei­mas jau yra pri­ta­ręs, kad šis ro­dik­lis bū­tų su­ma­žin­tas nuo 20 iki 15 proc.

Ke­tu­ri kon­ser­va­to­riai – Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė, Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, Gin­ta­rė Skais­tė ir Ri­man­tas Jo­nas Da­gys – Sei­me už­re­gis­tra­vo ati­tin­ka­mą Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės par­amos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pro­jek­to pa­tai­są – dėl jos Sei­mas tu­ri ap­sisp­ręs­ti ki­tą sa­vai­tę.

„Pa­nai­ki­nus PVM leng­va­tą šil­dy­mui, dau­ge­liui žmo­nių jis pa­brangs, o nu­sta­čius, kad kom­pen­sa­ci­jos jiems už pa­bran­gu­sią ši­lu­mą bū­tų ski­ria­mos, kai iš­leis 10 proc. pa­ja­mų, o ne 15 proc., jas gau­tų dau­giau žmo­nių“, – BNS sa­kė M.Na­vic­kie­nė.

Kom­pen­sa­ci­jos bū­tų skai­čiuo­ja­mos, iš šei­mos pa­ja­mų at­ėmus vals­ty­bės re­mia­mas pa­ja­mas, ku­rios vie­nam as­me­niui su­da­ro 102 eu­rus. Val­džia tu­ri pla­nų šį dy­dį di­din­ti.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mais, jei kom­pen­sa­ci­jos ri­ba bū­tų 15 proc., pa­pil­do­mai biu­dže­te rei­kė­tų ras­ti 14,3 mln. eu­rų, o kom­pen­sa­ci­jas gau­tų iki 200 tūkst. as­me­nų. Kar­te­lę nu­lei­dus iki 10 proc., biu­dže­te pa­pil­do­mai tek­tų nu­ma­ty­ti apie 21 mln. eu­rų, o iš­mo­kas gau­tų 257 tūkst. gy­ven­to­jų.

Pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį, mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, jas ga­vo apie 92 tūkst. žmo­nių, o iš­mo­kos sie­kė apie 17 mln. eu­rų.

Leng­va­ti­nis 9 proc. PVM ta­ri­fas šil­dy­mui nu­stos ga­lio­ti bir­že­lio 1 die­ną, tuo­met jis sieks 21 proc.