Kompensacija grafų Pliaterių šeimai – beveik pusė milijono eurų
Vy­riau­sy­bė pa­sky­rė 408 tūkst. eu­rų už so­vie­tų na­cio­na­li­zuo­tas gra­fų Plia­te­rių šei­mos me­no ver­ty­bes. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas šių me­tų ko­vą pa­skelb­tu spren­di­mu trims pa­vel­dė­to­jams pri­tei­sė mi­nė­tą su­mą – ja įver­tin­ti 58 me­no kū­ri­niai, na­cio­na­li­zuo­ti iš Švėkš­nos ir Vil­kė­no dva­rų Ši­lu­tės ra­jo­ne.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, dvarai grąžinti Pliaterių giminės paveldėtojams, tačiau meno vertybės liko valstybės nuosavybe, nes pagal Lietuvos įstatymus valstybinių muziejų fondas yra valstybės nuosavybė ir šio fondo muziejinės vertybės ankstesniems savininkams negrąžinamos.

Minėtos 58 meno vertybės, daugiausia paveikslai, yra perduotos Telšių muziejui „Alka“.

Bylos dėl šių vertybių nagrinėtos keliolika metų, iš pradžių dėl jų teisėsi grafienė Felicija Laimė Broel Platerienė, o šiai 2015 metais mirus – jos turto paveldėtojai.

Ieškovams atstovavęs advokatas Jonas Leikauskas BNS anksčiau pasakojo, kad dabartiniai paveldėtojai yra Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai.

„Platerienė vaikų neturėjo, bet yra kitos eilės giminaičiai. Du paveldėtojai gyvena Čikagoje, viena – Vilniuje, jiems teismas priteisė pinigus ir jie yra išreiškę valią, kad priteista suma būtų padalinta visiems trims lygiomis dalimis“, – pasakojo J. Leikauskas.

408 tūkst. eurų iš Vyriausybės rezervo skirti Kultūros ministerijai, kad ši savo ruožtu įvykdytų teismo sprendimą.