Komiteto išvados dėl „An-2“ paieškos Seimą pasieks po dviejų savaičių
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) bai­gia į Bal­ti­ją nu­kri­tu­sio lie­tu­vių lėk­tu­vo „An-2“ pa­ieš­kos ir įgu­los gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos ty­ri­mą, pra­de­da reng­ti iš­va­das. Jų juo­draš­ti­nį va­rian­tą ža­da tu­rė­ti po sa­vai­tės.

„Vi­si ga­li­mi liu­dy­to­jai apk­laus­ti, gal­būt ką nors bū­tų ga­li­ma pa­tiks­lin­ti ar­ba par­ei­ka­lau­ti pa­pil­do­mų do­ku­men­tų, bet iš es­mės po­sė­džiai baig­ti, ti­ki­mės ki­tą tre­čia­die­nį tu­rė­ti iš­va­das, ku­rias pa­teik­si­me ko­mi­te­to na­riams, kad pa­žiū­rė­tų, gal­būt pa­keis­tų. Ki­taip ta­riant, juo­draš­ti­nis va­rian­tas bus ki­tą tre­čia­die­nį, jei su­tar­si­me, ga­lė­si­me ket­vir­ta­die­nį per­duo­ti į Sei­mo ple­na­ri­nį po­sė­dį“, - tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams po po­sė­džio sa­kė NSGK va­do­vas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

Sei­mas ko­mi­te­tui su­tei­kė lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mus tir­ti lėk­tu­vo ava­ri­jai, pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jai, o dar­bą įpa­rei­go­jo baig­ti iki bir­že­lio 30 die­nos. Svars­tant klau­si­mą iš­sa­ky­ta ra­gi­ni­mų ty­ri­mą at­lik­ti grei­čiau, iki bir­že­lio 15-osios, ir ko­mi­te­to na­riai ža­dė­jo pa­sku­bė­ti. For­ma­liai ter­mi­no nu­spręs­ta ne­keis­ti, kad ne­si­vil­kin­tų pro­ce­dū­ros.

Pa­sak A.Pa­ulaus­ko, ty­ri­mo me­tu ko­mi­te­to na­riai iš­sa­kė siū­ly­mų griež­tin­ti skry­džių sau­gos kon­tro­lę, spręs­ti ry­šio prob­le­mas.

„Kal­bė­jo­me apie drau­di­mo da­ly­kus, kad tie or­lai­viai tu­rė­tų bū­ti drau­džia­mi ir ne­skrai­dy­tų to­kiais marš­ru­tais, per jū­rą, ne­apd­raus­ti. Ki­tas da­ly­kas, kad per jū­rą skren­dant rei­kė­tų griež­tin­ti rei­ka­la­vi­mus, vil­kė­ti hid­ro­kos­tiu­mą, bū­ti­nai tu­rė­ti ava­ri­nį švy­tu­rį, at­sa­kik­lius. Tai pa­dė­tų tiks­liau nu­sta­ty­ti ava­ri­jos vie­tą, nes da­bar at­si­ti­ko taip, kad lėk­tu­vas ne­ats­kri­do, o pa­ieš­kos ra­jo­nas bu­vo pra­ktiš­kai vos ne vi­sa Bal­ti­jos jū­ra Lie­tu­vos at­sa­ko­my­bės ri­bo­se“, - kal­bė­jo A.Pa­ulaus­kas.

Ko­mi­te­to va­do­vas pa­brė­žė, kad ne­ži­nant aiš­kios ava­ri­jos vie­tos ras­ti lėk­tu­vą ir iš­gel­bė­ti pi­lo­tus ga­li­my­bės bu­vo mi­ni­ma­lios.

Tuo pa­čiu ko­mi­te­to va­do­vas pa­tvir­ti­no, jog jau su­lau­kė ir prieš­ta­ra­vi­mų dėl siū­ly­mų griež­tin­ti tai­syk­les va­di­na­mos ma­žo­sios avia­ci­jos or­lai­viams.

„Pa­tys pi­lo­tai šian­dien skam­bi­na, kad nie­ko ne­griež­tin­kit, nie­ko ne­rei­kia da­ry­ti, vis­kas la­bai ge­rai, jie yra pa­tys at­sa­kin­gi, pa­tys su­pran­ta, kuo ri­zi­kuo­ja, ir re­gu­lia­vi­mas tik truk­dys, gal­būt di­des­nės są­nau­dos jiems teks. Bet mes ma­to­me, kad skren­dant per jū­rą ti­krai rei­ka­la­vi­mai per ma­ži“, - kal­bė­jo A.Pa­ulaus­kas.

Tre­čia­die­nį ko­mi­te­tui pa­aiš­ki­ni­mus tei­kęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius taip pat ra­gi­no ne­sku­bė­ti su or­lai­vių ju­dė­ji­mą re­gu­liuo­jan­čių tai­syk­lių pa­kei­ti­mais, kol dar­bo nė­ra bai­gu­sios po lėk­tu­vo ava­ri­jos su­da­ry­tos spe­cia­lios ko­mi­si­jos.

Mi­nis­tras žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė, kad net po „An-2“ ka­tas­tro­fos eg­zis­tuo­ja dvi nuo­mo­nės - vie­ni ra­gi­na griež­tin­ti avia­ci­jos tai­syk­les, ki­ti pa­si­sa­ko už dar di­des­nį li­be­ra­li­za­vi­mą.

„Ne­rei­kia ge­sin­ti gais­rų tuo­jau pat, rei­kia su­lauk­ti vi­sų ko­mi­si­jų iš­va­dų, ap­mąs­ty­ti ir ta­da da­ry­ti tei­si­nius pa­kei­ti­mus, jei jų rei­kia ir jei jie bū­ti­ni, bet kad ne­bū­tų ma­žo­ji avia­ci­ja su­žlug­dy­ta. Eg­zis­tuo­ja ir prieš­in­ga ten­den­ci­ja, net šiuo me­tu, šiuo eks­tre­ma­liu at­ve­ju aš iš­girs­tu nuo­mo­nių pri­va­čiai iš oro bend­ro­vių, ve­žė­jų, kad rei­kia li­be­ra­li­zuo­ti kai ką, kad mes kai kur per daug griež­ti­na­me“, - kal­bė­jo mi­nis­tras.

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas Val­de­ma­ras Sa­ra­pi­nas sa­kė, kad ši lėk­tu­vo ka­tas­tro­fa ga­li tap­ti sti­mu­lu per­žiū­rė­ti vi­sai sis­te­mai, taip pat at­siž­vel­giant ir į bu­vu­sią pa­tir­tį.

„Ne­pai­sant to, kad ši ka­tas­tro­fa nė­ra kri­zė vals­ty­bė­je, ne­pai­sant to, kad žu­vo du žmo­nės ir ti­krai yra di­de­lė ne­lai­mė, ma­nau, kad ji vis dėl­to tu­ri tap­ti sti­mu­lu pa­žvelg­ti sis­te­miš­kai ir pa­ban­dy­ti grą­žin­ti įdir­bį, ku­rį tu­rė­jo­me, tu­rė­jo­me Kri­zių val­dy­mo cen­trą, pa­kan­ka­mai sėk­min­gai vei­kian­tį su pa­kan­ka­mai di­de­liais įga­lio­ji­mais, jo ne­be­li­ko. (...) Ši ka­tas­tro­fa yra pro­ga vis­ką per­mąs­ty­ti ir pa­ban­dy­ti tą įdir­bį grą­žin­ti, ne­rei­kė­tų kur­ti nau­jos sis­te­mos, man at­ro­do, pa­kan­ka in­teg­ruo­ti vi­sa tai, ką tu­ri­me“, - žur­na­lis­tams po po­sė­džio sa­kė V. Sa­ra­pi­nas.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“ lėk­tu­vas „An-2“ su pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais Adol­fu Ma­čiu­liu ir Al­vy­du Sel­mis­trai­čiu virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne, už dau­giau nei 100 ki­lo­me­trų nuo kran­to, 124 me­trų gy­ly­je.

Vė­liau pra­neš­ta, kad or­lai­vy­je yra bent vie­no pi­lo­to kū­nas, jis bu­vo iš­kel­tas penk­ta­die­nį, nu­sta­ty­ta mir­ties prie­žas­tis - pa­sken­di­mas. An­tro­jo pi­lo­to kū­no or­lai­vy­je na­rai ne­ra­do.