Komitetas nepritarė siūlymui nebausti už seksualinio elgesio kritiką
An­tras Sei­mo ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė gru­pės par­la­men­ta­rų pa­tai­sai, kad sek­sua­li­nio el­ge­sio ar pra­kti­kos kri­ti­ka, įti­ki­nė­ji­mai ją keis­ti ne­bū­tų lai­ko­mi dis­kri­mi­na­vi­mu ar pa­ty­čio­mis.

Tre­čia­die­nį bal­suo­jant dėl gru­pės par­la­men­ta­rų teik­tos Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sos Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­te bal­sai pa­sis­kirs­tė po ly­giai, lė­mė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės „dar­bie­tės“ Aud­ro­nės Pi­trė­nie­nės bal­sas.

De­vy­ni įvai­rioms Sei­mo frak­ci­joms pri­klau­san­tys par­la­men­ta­rai siū­lo į Bau­džia­mą­jį ko­dek­są įra­šy­ti nuo­sta­tą, kad „sek­sua­li­nio el­ge­sio ar sek­sua­li­nės pra­kti­kos, įsi­ti­ki­ni­mų ar pa­žiū­rų kri­ti­ka ar­ba ap­ta­ri­mas, ar­ba įti­ki­nė­ji­mas pa­keis­ti to­kį el­ge­sį, pra­kti­ką, įsi­ti­ki­ni­mus ar pa­žiū­ras, sa­vai­me ne­lai­ko­ma ty­čio­ji­mu­si, nie­ki­ni­mu, ne­apy­kan­tos ska­ti­ni­mu, dis­kri­mi­na­vi­mu ar ska­ti­ni­mu dis­kri­mi­nuo­ti”.

Vie­nas iš pro­jek­to au­to­rių, Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys Al­gir­das Pa­tac­kas tei­gė, kad tai pre­ven­ci­nio po­bū­džio nuo­sta­ta.

„Bet koks pa­kal­bė­ji­mas mo­kyk­lo­je, švie­ti­mo įstai­go­je apie ši­tuos in­ty­mius da­ly­kus tie­siog bai­gia­si Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pri­tai­ky­mu“, - tei­gė jis.

Kal­bė­da­mas apie sa­vo pa­tai­są po­li­ti­kas ne kar­tą ak­cen­ta­vo, kad to­kią nuo­sta­tą yra pri­ėmęs gi­lias de­mo­kra­ti­jos tra­di­ci­jos tu­rin­čios Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos par­la­men­tas.

„Nie­ko bai­saus čia nė­ra, nie­kas čia nie­ko ne­si­ruo­šia įžei­di­nė­ti, yra ge­ra­no­riš­kai pa­sa­ky­ta: kal­ba­mės, kaip ly­gus su ly­giais. Kal­bė­ji­mas apie tai nė­ra nu­si­kal­ti­mas. Bet jei­gu už­kim­ši­me gerk­lę, jei­gu ne­lei­si­me pa­sa­ky­ti net sa­vo nuo­mo­nės, jei­gu iš­vis ne­lei­si­me ši­tos te­mos lies­ti, jei­gu ją pa­lie­tus, tau iš­kart gre­sia Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas, apie ko­kias de­mo­kra­ti­jas ga­li­me šne­kė­ti“, - tei­gė A.Pa­tac­kas.

So­cial­de­mo­kra­tė Ma­ri­ja Auš­ri­nė Pa­vi­lio­nie­nė įžvel­gė grės­mę, kad siū­lo­mas pro­jek­tas leis ty­čio­tis iš ho­mo­sek­sua­lų.

„Ne­ga­li­ma žmo­gaus at­kal­bi­nė­ti nuo jo gy­ve­ni­mo bū­do, jei­gu jis toks gi­mė, tai žmo­gaus pri­va­taus gy­ve­ni­mo pa­nie­ki­ni­mas“, - sa­kė ji.

Anks­čiau šiam pro­jek­tui ne­pri­ta­rė Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, ne­igia­mą nuo­mo­nę dėl jo iš­sa­kė Vy­riau­sy­bė.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­są įre­gis­tra­vo kon­ser­va­to­riai Ire­na De­gu­tie­nė, Ry­tas Kup­čins­kas, Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, „dar­bie­čiai“ Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė ir Ge­di­mi­nas Ja­ka­vo­nis, so­cial­de­mo­kra­tas Ed­var­das Ža­ka­ris, li­be­ra­las Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius bei A.Pa­tac­kas.

Jie sa­ko pa­tai­są tei­kian­tys vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų siū­ly­mu, kad „pa­reikš­ta kri­ti­ka ar pa­sta­ba dėl sek­sua­li­nės orien­ta­ci­jos ne­bū­tų su­ta­pa­ti­na­ma su dis­kri­mi­na­ci­ja, ty­čio­ji­mo­si, ne­apy­kan­tos ska­ti­ni­mu, įžei­di­nė­ji­mu ar šmeiž­tu“.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 170 straips­nis nu­ma­to sank­ci­jas tiems as­me­nims, ku­rie vie­šai ty­čio­jo­si, nie­ki­no, ska­ti­no ne­apy­kan­tą ar kurs­tė dis­kri­mi­nuo­ti žmo­nių gru­pę ar jai pri­klau­san­tį as­me­nį dėl ly­ties, sek­sua­li­nės orien­ta­ci­jos, ra­sės, tau­ty­bės, kal­bos, kil­mės, so­cia­li­nės pa­dė­ties, ti­kė­ji­mo, įsi­ti­ki­ni­mų ar pa­žiū­rų.