Komisijų neveiklumas pritrenkė naująjį VTEK vadovą
Pra­ėju­siais me­tais dau­giau nei dvie­jų treč­da­lių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų eti­kos ko­mi­si­jos ne­su­ren­gė nė vie­no po­sė­džio. Nau­ja­sis Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius pri­si­pa­ži­no bu­vęs pri­trenk­tas, pa­ma­tęs to­kią sta­tis­ti­ką.

„Aš iš­vis pri­trenk­tas to­kių da­ly­kų ir iš kar­to ėmiau­si prie­mo­nių, pert­var­kiau ko­mi­si­jos (VTEK - BNS) struk­tū­rą ir įstei­giau Pre­ven­ci­jos sky­rių. Jis bū­tent ir tu­rė­tų tuo už­siim­ti, nes tai vie­nas iš pa­grin­di­nių dar­bų - už­kar­dy­ti ga­li­mus konf­lik­tus“, - BNS sa­kė R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

VTEK duo­me­ni­mis, 2014 me­tais po­sė­džia­vo ma­žiau nei treč­da­lis (17) vi­sų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų eti­kos ko­mi­si­jų. Jos su­ren­gė 30 po­sė­džių. Anks­tes­niais me­tais sa­vi­val­dy­bių eti­kos ko­mi­si­jos bu­vo ak­ty­ves­nės - už­per­nai su­reng­ti 52 po­sė­džiai, 2012 me­tais - 88 po­sė­džiai, ro­do VTEK pra­ėju­sių me­tų veik­los at­as­kai­ta.

Iš vi­so Lie­tu­vo­je yra 60 sa­vi­val­dy­bių. Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas nu­sta­to par­ei­gą sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai sa­vo įga­lio­ji­mų lai­kui su­da­ry­ti Eti­kos ko­mi­si­ją. Ji tu­ri pri­žiū­rė­ti, kaip sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai lai­ko­si įsta­ty­mų, Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so, ta­ry­bos reg­la­men­to, ki­tų tei­sės ak­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių veik­lą ir el­ge­sį, rei­ka­la­vi­mų. Taip pat ko­mi­si­ja ana­li­zuo­ja sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių ne­da­ly­va­vi­mo po­sė­džiuo­se prie­žas­tis, nag­ri­nė­ja gau­tą in­for­ma­ci­ją dėl sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio veik­los ar jo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų ne­su­de­ri­na­mu­mo ir pan.

Pa­sak R.Va­len­tu­ke­vi­čiaus, mi­nė­ta pra­ėju­sių me­tų sta­tis­ti­ka to­li gra­žu ne­ro­do, kad sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kai dir­bo skaid­riai ir ne­pai­nio­jo in­te­re­sų.

„Aš at­virkš­čiai sa­ky­čiau: yra la­bai blo­gai. Mes tu­rė­jo­me per ke­lis šim­tus ty­ri­mų, pa­klau­si­mų iš sa­vi­val­dy­bių, klau­si­mų ti­krai yra. No­ri ne­no­ri pa­si­tai­kys ma­sė tų in­te­re­sų, konf­lik­tų, ti­krai yra, aš tuo ne­abe­jo­ju“, - tvir­ti­no VTEK pir­mi­nin­kas.

Jis pri­mi­nė, kad jo va­do­vau­ja­mą ko­mi­si­ją pa­sie­kia daug skun­dų bū­tent dėl sa­vi­val­dy­bių tar­nau­to­jų ir ta­ry­bų na­rių veik­los.

„Klau­sia, ar bus in­te­re­sų konf­lik­tas, jei vy­ras ta­ry­bos na­rys bal­suo­ja skir­ti lė­šų dar­že­liui, ku­riam va­do­vau­ja žmo­na. Sa­kau, kad, be abe­jo, bus“, - pa­vyz­dį pa­tei­kė R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

Jis tvir­ti­no per tris sa­vo dar­bo VTEK mė­ne­sius su­si­dū­ręs su si­tua­ci­jo­mis, kai sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kai ir tar­nau­to­jai net ne­ži­no įsta­ty­mų.

„Rei­kia juos ap­mo­ky­ti, jie tie­siog ne­mo­ka. Per tuos tris dar­bo mė­ne­sius su­si­dū­riau, kad ne­ži­no įsta­ty­mų, net pro­to­ko­lų ne­su­ge­ba su­ra­šy­ti“, - sa­kė jis.

R.Va­len­tu­ke­vi­čius BNS sa­kė, kad šiuo me­tu at­lie­ka­ma sa­vi­val­dy­bių eti­kos ko­mi­si­jų dar­bo ana­li­zė, o ge­gu­žės pa­bai­go­je VTEK pla­nuo­ja nau­jai iš­rink­tiems me­rams ir eti­kos ko­mi­si­jų va­do­vams su­reng­ti se­mi­na­rą, kaip iš­veng­ti in­te­re­sų konf­lik­tų, už­ti­krin­ti veik­los skaid­ru­mą, tin­ka­mai dek­la­ruo­ti in­te­re­sus.

„Di­de­lis dar­bas lau­kia, ma­nau, mes jį per ge­rą pus­me­tį su­reg­la­men­tuo­si­me“, - vy­lė­si VTEK va­do­vas.

Ko­mi­si­jos at­as­kai­tos duo­me­ni­mis, per­nai ak­ty­viau­siai vei­kė Tel­šių, Šiau­lių ir Pa­kruo­jo ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų eti­kos ko­mi­si­jos, su­ren­gu­sios nuo tri­jų iki aš­tuo­nių po­sė­džių.

Ta­čiau bu­vo tik vie­nas at­ve­jis, kai sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos eti­kos ko­mi­si­ja sa­vo ko­le­gos el­ge­sį įver­ti­no kaip pa­žei­džian­tį Eti­kos ko­dek­so nuo­sta­tas. Še­šis kar­tus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai bu­vo iš­tei­sin­ti, aš­tuo­niais at­ve­jais ap­si­ri­bo­ta svars­ty­mu, dviem ta­ry­bos na­riams re­ko­men­duo­ta sa­vo el­ge­sį de­rin­ti su Ko­dek­so nuo­sta­to­mis.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų eti­kos ko­mi­si­joms tei­sės ak­tai lei­džia ty­ri­mą nu­trauk­ti, jei­gu iki ga­lu­ti­nio spren­di­mo pri­ėmi­mo vals­ty­bės po­li­ti­kas pats pri­pa­žįs­ta kly­dęs ir dėl to vie­šai at­sip­ra­šo. Šia tei­se pra­ėju­siais me­tais pa­si­nau­do­ta du­kart.