Komisijų nariai veliasi į rinkimų batalijas
Ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai vis daž­niau iš­girs­ta­me apie įta­ri­mus rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riams dėl da­ly­va­vi­mo agi­ta­ci­jo­je. To­kių pra­ne­ši­mų pa­daž­nė­jo, kai gy­ven­to­jams bu­vo pra­dė­ti ne­šio­ti rin­kė­jų pa­žy­mė­ji­mai.

Pa­pras­tai įkliū­va tik tie rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riai, ku­rie la­bai at­vi­rai ra­gi­na bal­suo­ti už vie­ną ar ki­tą as­me­nį ir ku­rių pa­žei­di­mus leng­va už­fik­suo­ti. Tuo me­tu agi­tuo­jan­tie­ji „a­kis į akį“ at­sa­ko­my­bės ga­li iš­veng­ti, nes jų be­veik ne­įma­no­ma nu­tver­ti už ran­kos.

Pa­ša­li­no tik vieną

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), ga­vu­si skun­dą, šią sa­vai­tę iš par­ei­gų pa­ša­li­no Aly­taus rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos na­rę Dia­ną Vait­ke­vi­čie­nę. Ji feis­bu­ke da­li­jo­si kan­di­da­tų į Sei­mą po­li­ti­ne rek­la­ma – agi­ta­vo už Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) kan­di­da­tą Dzū­ki­jos vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Pe­trą Va­liū­ną. „Rin­ki­mų įsta­ty­mas drau­džia ko­mi­si­jų na­riams bet ko­kia for­ma veik­ti rin­kė­jo va­lią. Tad ir da­li­ji­ma­sis rek­la­ma yra įsta­ty­mo pa­žei­di­mas“, – sa­kė VRK na­rys Al­gis Ur­bo­nas.

D. Vait­ke­vi­čie­nė, so­cia­li­nia­me tink­le pa­si­da­li­ju­si kan­di­da­to po­li­ti­ne rek­la­ma, VRK tei­gė, jog da­li­ja­si vi­sų par­ti­jų in­for­ma­ci­ja ir ne­ma­to čia nie­ko blo­ga. Apie sa­vo poel­gį aiš­kin­da­ma VRK, Aly­taus rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos na­rė nu­ro­dė, kad per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją da­li­jo­si in­for­ma­ci­ja ir apie so­cial­de­mo­kra­tų, Dar­bo bei ki­tų par­ti­jų kan­di­da­tus.

VRK nag­ri­nė­jo ir ki­tą skun­dą – dėl Aly­taus apy­gar­dos ko­mi­si­jos na­rės Ra­sos Opols­kie­nės ga­li­mos po­li­ti­nės agi­ta­ci­jos. Ji vie­no nau­jie­nų por­ta­lo skel­bia­mo­je nuo­trau­ko­je nu­fo­tog­ra­fuo­ta ša­lia kan­di­da­to į Sei­mą. R. Opols­kie­nė VRK ti­ki­no, kad nuo­trau­ko­je bu­vo už­fik­suo­ta at­si­tik­ti­nai, kai iš smal­su­mo nu­ėjo į vie­nos par­ti­jos ren­gi­nį. VRK na­riai tuo pa­ti­kė­jo ir pri­pa­ži­no, jog R. Opols­kie­nė rin­ki­mų įsta­ty­mų ne­pa­žei­dė. „Ne­tu­ri­me pa­grin­do tvir­tin­ti, kad ko­mi­si­jos na­rė vyk­dė rin­ki­mų agi­ta­ci­ją. Ta­čiau keis­ta ir smal­su, ką ko­mi­si­jos na­rė vei­kė dar­bo me­tu, kai jos dar­bo­vie­tė – vi­sai ki­to­je mies­to vie­to­je“, – at­krei­pė dė­me­sį VRK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė.

Už ran­kos nesugavo

Skun­do, kad rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rė gal­būt da­ly­va­vo rin­ki­mų agi­ta­ci­jo­je, su­lau­kė ir Tau­ra­gės apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja. Kaip tei­gė So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos at­sto­vas prie Tau­ra­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos Vac­lo­vas Kar­baus­kis, rug­sė­jo 18 die­ną apie 14 val. Lais­vės rin­ki­mų apy­lin­kės ko­mi­si­jos na­rė, ne­šio­ju­si rin­kė­jų kor­te­les Sto­ties gat­vės na­mų gy­ven­to­jams, at­vi­rai ra­gi­no bal­suo­ti už LVŽS kan­di­da­tę. Toks jos el­ge­sys esą la­bai pa­pik­ti­no žmo­nes. „Ko­mi­si­jos na­rė bu­vo įspė­ta, bet, nu­ėju­si pas kai­my­nus, da­rė tą pa­tį. Šią in­for­ma­ci­ją ga­li pa­tvir­tin­ti 20, 22 ir ki­tų na­mų gy­ven­to­jai. To­kiais veiks­mais ko­mi­si­jos na­rė su­lau­žė duo­tą ra­šy­ti­nį pa­si­ža­dė­ji­mą są­ži­nin­gai ir gar­bin­gai at­lik­ti sa­vo par­ei­gas“, – pa­brė­žė V. Kar­baus­kis. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos at­sto­vas pri­dū­rė, kad ne­tu­ri jo­kio pa­grin­do ne­ti­kė­ti jam in­for­ma­ci­ją pa­tei­ku­siais tau­ra­giš­kiais, ir pa­pra­šė at­leis­ti ko­mi­si­jos na­rę iš par­ei­gų dėl Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mo.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no Tau­ra­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas Ta­das Pa­upa­ris, dėl šio skun­do yra pra­dė­tas ty­ri­mas. Jį at­lie­ka apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos rin­ki­mų apy­lin­kių ko­mi­si­jų na­rių at­es­ta­vi­mo gru­pė. „Nors ty­ri­mas dar ne­baig­tas, mū­sų tu­ri­mais pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, skun­das ne­pa­sit­vir­ti­no. Ne­su­rink­ta įro­dy­mų, kad ti­krai Lais­vės rin­ki­mų apy­lin­kės ko­mi­si­jos na­rė, ne­šio­da­ma rin­kė­jų kor­te­les, agi­ta­vo“, – kal­bė­jo T. Pa­upa­ris.

Są­ži­nės reikalas

Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tys rin­ki­mų įsta­ty­mai nu­ro­do, kad rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riai – ir VRK, ir apy­gar­dų bei apy­lin­kių – nuo tos aki­mir­kos, kai duo­da prie­sai­ką, tu­ri veng­ti bet ko­kios rin­ki­mų agi­ta­ci­jos. Jie ne­ga­li tu­rė­ti vie­šų­jų ry­šių su po­li­ti­kais, taip pat – da­ly­vau­ti de­ba­tuo­se ar bū­ti už­fik­suo­ti bend­ro­se nuo­trau­ko­se su po­li­ti­kais so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, ži­niask­lai­do­je. Net toks da­ly­kas kaip pa­spau­di­mas „pa­tin­ka“ po nuo­trau­ka jau ga­li bū­ti ver­ti­na­mas kaip agi­ta­ci­ja, to­dėl tei­si­nin­kai ko­mi­si­jų na­riams pa­ta­ria ig­no­ruo­ti po­li­ti­kų veik­lą so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Ta­čiau ne vi­si to­kius siū­ly­mus iš­gir­do.

„Ko­mi­si­jų na­riai tu­ri bū­ti, gal net ir pri­va­lo bū­ti ten, kur vyks­ta veiks­mas, bet jo­kiu bū­du ne­ga­li agi­tuo­ti“, – pa­brė­žė VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas. Jis pa­ti­ki­no, kad at­ve­jai, kai rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riai pri­čium­pa­mi agi­tuo­jan­tys, iki šiol ne­bu­vo daž­ni. Mi­nė­tas Aly­taus rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos na­rės da­li­ji­ma­sis po­li­ti­ne rek­la­ma šį­met bu­vo pir­mas. Vis dėl­to anks­čiau pa­si­tai­ky­da­vo, kad ko­mi­si­jų na­riai net da­ly­vau­da­vo te­le­vi­zi­jų lai­do­se ren­gia­muo­se de­ba­tuo­se ar su­si­ti­ki­muo­se su kan­di­da­tais.

Z. Vai­gaus­kas pri­pa­ži­no, jog ir VRK kai ka­da bū­da­vo su­nku nu­sta­ty­ti, ar rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riai ti­krai agi­ta­vo. Pa­vyz­džiui, ne­šio­jant rin­kė­jų kor­te­les ar pa­na­šiais at­ve­jais ne­ša­liš­kų liu­di­nin­kų pa­pras­tai ne­at­si­ran­da, o ko­mi­si­jų na­riai ka­te­go­riš­kai ne­igia vyk­dę ne­leis­ti­ną veik­lą. To­dėl kart­kar­tė­mis pa­si­girs­ta gy­ven­to­jų abe­jo­nių dėl rin­kė­jų kor­te­lių rei­ka­lin­gu­mo, esą jų rei­kė­tų vi­sai at­si­sa­ky­ti. Ta­čiau VRK pir­mi­nin­kas pri­mi­nė, kad rin­kė­jų kor­te­lių įtei­ki­mas gy­ven­to­jams yra nu­sta­ty­tas įsta­ty­mais. Be to, rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riai, ap­lan­kę rin­kė­jus, ga­li leng­viau iš­siaiš­kin­ti, kas iš jų no­rė­tų bal­suo­ti na­mie.