Komisijos sprendimas konservatoriui atrodo neteisėtas
Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) vi­ce­pir­mi­nin­kas Sta­sys Šed­ba­ras su­abe­jo­jo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos, ne­su­ti­ku­sios leis­ti pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn “tvar­kie­tį” Ri­mą An­ta­ną Ru­čį, spren­di­mo tei­sė­tu­mu. Iš­aiš­kin­ti si­tua­ci­ją kon­ser­va­to­rius pra­šo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją (EPK).

Lai­ki­no­jo­je ty­ri­mo ko­mi­si­jo­je dėl su­ti­ki­mo R. A. Ru­čį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę dir­bęs S. Šed­ba­ras tei­gia ne­ga­lė­jęs da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me dėl “tvar­kie­čio”, nes tuo pat me­tu da­ly­va­vęs TTK po­sė­dy­je. Apie jį ko­mi­te­to na­riai bu­vo in­for­muo­ti dar ko­vo 5 die­ną. Pa­sak S. Šed­ba­ro, į TTK po­sė­džio dar­bot­var­kę bu­vo įtrauk­ta 20 klau­si­mų, iš jų net pen­ki – dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų ati­ti­ki­mo Kons­ti­tu­ci­jai. Ko­vo 6-ąją bu­vo pra­neš­ta, kad tuo pat me­tu po­sė­dį kvie­čia lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos, be­si­rū­pi­nan­čios R. A. Ru­čio klau­si­mais, pir­mi­nin­kas “dar­bie­tis” Kęs­tu­tis Dauk­šys. S. šed­ba­ras ti­ki­na raš­tu ir žo­džiu in­for­ma­vęs K. Dauk­šį, kad jei­gu TTK po­sė­dy­je bus prob­le­mų dėl kvo­ru­mo, į ko­mi­si­jos po­sė­dį ga­lė­siąs at­ei­ti tik pa­si­bai­gus pir­ma­jam. “De­ja, TTK po­sė­dis už­tru­ko il­giau, ne­gu bu­vo pla­nuo­ta”, - sa­kė S. Šed­ba­ras. Kar­tu jis at­krei­pė dė­me­sį, kad K. Dauk­šio pa­si­ra­šy­ta­me dar­bot­var­kės pro­jek­te ga­lu­ti­nis bal­sa­vi­mas dėl R. A. Ru­čio ne­bu­vo nu­ma­ty­tas.

“Pa­si­bai­gus TTK po­sė­džiui ta­po ži­no­ma, kad Lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja, pa­bai­gu­si dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tų klau­si­mų svars­ty­mą, nu­ta­rė iš kar­to bal­suo­ti dėl Ko­mi­si­jos iš­va­dų, vi­siems Ko­mi­si­jos na­riams ne­pra­ne­šu­si, kad pra­de­da­mas svars­ty­ti po­sė­džio dar­bot­var­kė­je ne­nu­ma­ty­tas klau­si­mas”, - raš­te EPK pa­brė­žė S. Šed­ba­ras. Jo tei­gi­mu, va­do­vau­da­ma­sis Sei­mo Sta­tu­tu K. Dauk­šys pri­va­lė­jo in­for­muo­ti vi­sus ko­mi­si­jos na­rius, kad po­sė­džio dar­bot­var­kė pa­pil­do­ma nau­ju klau­si­mu, ku­ris “y­ra es­mi­nis šios ko­mi­si­jos dar­be ir dėl ku­rio ir bu­vo su­da­ry­ta ko­mi­si­ja”. Pir­mi­nin­kas taip pat tu­rė­jo su­da­ry­ti ga­li­my­bę vi­siems Ko­mi­si­jos na­riams da­ly­vau­ti svars­tant iš­va­dos pro­jek­tą ir dėl jos bal­suo­ti. “To ne­at­li­kus, bu­vo pa­žeis­tos Sei­mo sta­tu­te nu­ma­ty­tos ko­mi­si­jos na­rio tei­sės”, - įsi­ti­ki­nęs S. Šed­ba­ras. EPK jis pra­šo iš­nag­ri­nė­ti krei­pi­me­si iš­dės­ty­tas ap­lin­ky­bes ir spręs­ti, ar ty­ri­mo ko­mi­si­jos spren­di­mas dėl R. A. Ru­čio yra tei­sė­tas.

Rimas Antanas Ručys. / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Sei­mo ko­mi­si­ja pa­siū­lė iš­sau­go­ti „tvar­kie­čio“ tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, ku­ri ne­lei­džia pro­ku­ro­rams pa­trauk­ti po­li­ti­ko bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn dėl įta­ri­mų ky­šio ėmi­mu. Už re­ko­men­da­ci­ją Sei­mui pa­nai­kin­ti R.A.Ru­čio ne­lie­čia­my­bę bal­sa­vo ke­tu­ri ko­mi­si­jos na­riai, trys bu­vo prieš, du su­si­lai­kė. Už ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mą bu­vo li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė, kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas, so­cial­de­mo­kra­tai Eduar­das Šab­lins­kas ir Arū­nas Du­dė­nas. Tuo me­tu prieš bal­sa­vo „dar­bie­tis“ Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Mi­cha­las Mac­ke­vi­čius. Bal­suo­da­mi su­si­lai­kė so­cial­de­mo­kra­tas And­rius Pa­lio­nis bei K.Dauk­šys. Be S. Šed­ba­ro, po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys Li­nas Bal­sys. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl R.A. Ru­čio im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo ar ne­pa­nai­ki­ni­mo pri­ims Sei­mas. Ta­čiau no­rint pa­keis­ti lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos siū­ly­mą, už tai tu­rės bal­suo­ti ne ma­žiau kaip pu­sė vi­sų Sei­mo na­rių, tai yra ne ma­žiau kaip 71.

Pro­ku­ro­rai tei­gia su­rin­kę duo­me­nų, kad R. A. Ru­čys iš pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio pa­ėmė šim­ta­tūks­tan­ti­nį ky­šį, ža­dė­da­mas pa­veik­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jus. Tuo me­tu K. Dauk­šys par­eiš­kė, kad ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, by­la tu­ri po­li­ti­nių mo­ty­vų.