Komisija vienbalsė: siūlo panaikinti Gintaro Steponavičiaus neliečiamybę
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo pa­nai­kin­ti ne­lie­čia­my­bę Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vui Gin­ta­rui Ste­po­na­vi­čiui, jam pro­ku­ro­rai no­ri pa­teik­ti įta­ri­mus dėl pikt­nau­džia­vi­mo.

To­kį spren­di­mą ko­mi­si­ja ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė vien­bal­siai iš­klau­siu­si Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros va­do­vą Jus­tą Lau­cių ir pa­tį G.Ste­po­na­vi­čių.

Re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą su siū­ly­mu ten­kin­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pra­šy­mą leis­ti pa­trauk­ti G.Ste­po­na­vi­čių bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ket­vir­ta­die­nį pla­nuo­ja­ma teik­ti bal­suo­ti Sei­mui. Tam, kad ne­lie­čia­my­bė bū­tų pa­nai­kin­ta, už re­zo­liu­ci­ją tu­ri bal­suo­ti ne ma­žiau kaip 71 par­la­men­ta­ras.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo na­rys be Sei­mo lei­di­mo ne­ga­li bū­ti pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­žy­ta jo lais­vė.

Pro­ku­ro­ras J.Lau­cius po už­da­ro ko­mi­si­jos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė pla­čiau ne­ko­men­tuo­sian­tis ty­ri­mo: „Kiek­vie­nas ma­no žo­dis ga­li su­kel­ti tam ti­kras ne­tei­si­nio po­bū­džio pa­sek­mes, to­dėl, jei ne­įsi­žei­si­te, su­si­lai­ky­siu nuo ko­men­ta­rų“.

Klau­sia­mas, ka­da G.Ste­po­na­vi­čiui ga­lė­tų bū­ti pa­teik­ti įta­ri­mai, J.Lau­cius tei­gė, kad vi­sų pir­ma rei­kia su­lauk­ti Sei­mo spren­di­mo.

„Nei jūs, nei aš ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, ko­kį Sei­mas pri­ims spren­di­mą, ka­da jis bus pa­skelb­tas įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka ir įsi­ga­lios. Jei spren­di­mas bus tei­gia­mas (už ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mą), kai įsi­ga­lios, bus spren­džia­mas klu­si­mas dėl įta­ri­mų G.Ste­po­na­vi­čiui pa­tei­ki­mo, bet tų spren­di­mų ga­li bū­ti ir ki­to­kių, Sei­mas ga­li ir ki­taip nu­spręst“, – kal­bė­jo pro­ku­ro­ras.

Į klau­si­mą, ar ke­ti­na pa­teik­ti įta­ri­mus Li­be­ra­lų są­jū­džiui kaip ju­ri­di­niam as­me­niui, J.Lau­cius at­sa­kė: „Aš jau sa­kiau, kad la­bai sten­giuo­si rink­ti žo­džius su­vok­da­mas, kad ma­no at­sa­ky­mai į to­kius klau­si­mu ga­li bū­ti su­pran­ta­mi la­bai ne­vie­na­reiš­miš­kai“.

Klau­sia­mas, ka­da ko­rup­ci­jos by­la ga­lė­tų pa­siek­ti teis­mą, J.Lau­cius sa­kė, kad „mes ei­nam pa­bai­gon, ši by­la yra daug ar­čiau pa­bai­gos nei 2016 me­tų ge­gu­žės 12 die­ną“.

Ko­mi­si­jos va­do­vas „vals­tie­tis“ Vir­gi­li­jus Po­de­rys sa­kė, kad re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tas ti­kriau­siai jau ket­vir­ta­die­nį bus tei­kia­mas Sei­mui. Anot jo, spren­di­mas pri­im­tas vien­bal­siai ir ko­mi­si­jai bu­vo ne­su­dė­tin­ga ap­sisp­ręs­ti, nes nai­kin­ti G.Ste­po­na­vi­čiaus ne­lie­čia­my­bę pra­šė ne tik pro­ku­ro­ras, bet ir pats po­li­ti­kas, no­rin­tis gin­tis tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis.

An­tra­die­nį kreip­da­ma­sis į Sei­mą dėl Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vo ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis tvir­ti­no, kad par­la­men­ta­ras su kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vu Rai­mon­du Kur­lians­kiu ta­rė­si dėl ne­tei­sė­to par­ti­jos fi­nan­sa­vi­mo, o bal­suo­da­mas dėl kon­cer­nui pa­lan­kių tei­sės ak­tų pa­že­mi­no Sei­mo au­to­ri­te­tą ir dis­kre­di­ta­vo Sei­mo na­rio var­dą.

G.Ste­po­na­vi­čius tei­gia ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­kąs su jam me­ta­mais įta­ri­mais, va­di­na juos gė­din­gais. Jis ne­igia ta­rę­sis dėl bal­sa­vi­mo už pi­ni­gus, par­amos pra­šęs tik ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lai.

Pro­ku­ro­ras pra­šy­da­mas pa­nai­kin­ti par­la­men­ta­ro im­uni­te­tą mi­nė­jo du G.Ste­po­na­vi­čiaus ir R.Kur­lians­kio su­si­ti­ki­mus 2015 ir 2016 me­tais bei du bal­sa­vi­mus Sei­me dėl tei­sės ak­tų.

Pa­sak E.Pa­ši­lio krei­pi­mo­si, 2015 me­tų spa­lio 29 die­ną G.Ste­po­na­vi­čius su­si­ta­rė su R.Kur­lians­kiu, kad „MG Bal­tic“ įmo­nės per­ves lė­šų į su Li­be­ra­lų są­jū­džiu su­si­ju­sio „Lais­vės stu­di­jų cen­tro“ ir G.Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­do sąs­kai­tas. Po šio su­si­ti­ki­mo G.Ste­po­na­vi­čius esą bal­sa­vo dėl kon­cer­nui „MG Bal­tic“ nau­din­gų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo. Įvar­di­ja­mi lap­kri­tį ir gruo­dį vy­kę bal­sa­vi­mai dėl Var­to­ji­mo kre­di­to įsta­ty­mo pa­tai­sų, čia G.Ste­po­na­vi­čius bal­sa­vo „už“, ir ke­lio Ute­na-Vil­nius pro­jek­to, kai li­be­ra­las su­si­lai­kė.

„Tuo­met 2016 me­tų sau­sio 11 die­ną G.Ste­po­na­vi­čius su R.Kur­lians­kiu ap­ta­rė ne­tei­sė­to Li­be­ra­lų są­jū­džio fi­nan­sa­vi­mo de­ta­les, pa­pra­šė ir su­si­ta­rė, kad tam tiks­lui R.Kur­lians­kis duos nu­ro­dy­mą iš kon­cer­nui „MG Bal­tic“ įmo­nių sąs­kai­tų per­ves­ti 10 tūkst. eu­rų į vie­šo­sios įstai­gos „Lais­vės stu­di­jų cen­tras“ sąs­kai­tą, taip pat – 5 tūkst. eu­rų į G.Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­do sąs­kai­tą, o taip pat 5 tūkst eu­rų – į spe­cia­lią rin­ki­mi­nę G.Ste­po­na­vi­čiaus sąs­kai­tą“, – tei­gė E.Pa­ši­lis.

Pa­sak pro­ku­ro­ro, va­sa­rį 10 tūkst. eu­rų iš kon­cer­no „MG Bal­tic Me­dia“ sąs­kai­tos su­lau­kė „Lais­vės stu­di­jų cen­tras“, o 5 tūkst eu­rų – G. Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­das.

E.Pa­ši­lio tei­gi­mu, „Lais­vės stu­di­jų cen­trui“ skir­ti 10 tūkst. eu­rų bu­vo pa­nau­do­ti „į­sis­ko­li­ni­mams už Li­be­ra­lų są­jū­džio veik­los vie­ši­ni­mą ir po­li­ti­ko G. Ste­po­na­vi­čiaus ži­no­mu­mo di­di­ni­mą skir­tam pro­jek­tui „Pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­kos Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se“ pa­deng­ti“.

Par­amos fon­dui skir­ti 5 tūkst. eu­rų, pa­sak pro­ku­ro­ro krei­pi­mo­si, pa­nau­do­ti į Sei­mą 2016 me­tais kan­di­da­ta­vu­sio G.Ste­po­na­vi­čiaus „veik­los vie­ši­ni­mui skir­tiems ren­gi­niams fi­nan­suo­ti“.

G.Ste­po­na­vi­čius tvir­ti­na su R.Kur­lians­kiu apie par­amą bal­suo­jant dėl tei­sės ak­tų iš vi­so ne­kal­bė­jęs.

„Nė vie­no žo­džio apie ko­kius nors jiems rū­pė­ju­sius įsta­ty­mus mes ne­kal­bė­jo­me. Ir tai yra įdo­mio­ji is­to­ri­jos da­lis, kad pro­ku­ro­rai lei­džia sau už­lip­da­mi į Sei­mo tri­bū­ną teig­ti ir ne­va da­ry­ti kon­teks­tą, kad ma­no su­si­ti­ki­mai ga­lė­jo kaip nors tu­rė­ti ko­kį nors, at­leis­kit, ap­čiuo­pia­mą prie­žas­ti­nį ry­šį. Vi­sa tai yra pra­ma­nas. Ir tai, ma­no su­pra­ti­mu, yra gė­din­gas epi­zo­das“, – šią sa­vai­tę Sei­me kal­bė­jo G.Ste­po­na­vi­čius.

Pro­ku­ra­tū­ra at­lie­ka di­des­nės apim­ties po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­mą, ja­me su G.Ste­po­na­vi­čiu­mi su­si­ję epi­zo­dai te­su­da­ro da­lį. To­je pa­čio­je by­lo­je įta­ri­mai pa­teik­ti bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui. Jis įta­ria­mas iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to R.Kur­lians­kio pa­ėmęs per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai.

Par­ei­gū­nai taip pat įta­ria, kad R.Kur­lians­kis vei­kė ir per tuo­me­tį Sei­mo na­rį bu­vu­sį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį, jis esą už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad šie taip pat bal­suo­tų kon­cer­no in­te­re­sų nau­dai.

By­lo­je įta­ri­mai pa­teik­ti ir R.Kur­lians­kiui, ir pa­čiam kon­cer­nui „MG Bal­tic“.

Dau­giau nei pu­sė mi­li­jar­do eu­rų pa­ja­mų per me­tus gau­nan­ti „MG Bal­tic“ yra vie­na di­džiau­sių vers­lo gru­pių Lie­tu­vo­je. Ji val­do al­ko­ho­lio, ži­niask­lai­dos, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, pre­ky­bos dra­bu­žiais, sta­ty­bos, lo­gis­ti­kos, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų vers­lus.

„MG Bal­tic“ at­sto­vai įmo­nei par­eikš­tus įta­ri­mus va­di­na pro­ku­ro­ro pikt­nau­džia­vi­mu sa­vo tei­sė­mis ir psi­cho­lo­gi­niu spau­di­mu.