Komisija: teikimas pradėti apkaltą Mindaugui Basčiui – pagrįstas
Sei­mo na­rių tei­ki­mas pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos at­sto­vui Min­dau­gui Bas­čiui – pa­grįs­tas, tre­čia­die­nį tvir­tin­da­ma iš­va­dą nu­spren­dė ap­kal­tos ko­mi­si­ja.

BNS ži­nio­mis, už to­kį iš­va­dos punk­tą bal­sa­vo aš­tuo­ni ko­mi­si­jos na­riai, prieš bu­vo vie­nas ir du ko­mi­si­jos na­riai su­si­lai­kė.

Sei­mo ap­kal­tos ko­mi­si­ja iš­va­das tvir­ti­na be Min­dau­go Bas­čio, par­la­men­ta­ras sa­ko, kad jo bu­vo pa­pra­šy­ta pa­lik­ti po­sė­džių sa­lę.

„Tu­riu ap­gai­les­tau­ti, ap­kal­tos ko­mi­si­ja ne­lei­do man da­ly­vau­ti ši­ta­me ap­kal­tos pro­ce­se pri­imant ga­lu­ti­nius spren­di­mus. Man pa­klau­sus, ar jūs iš­va­ro­te ma­ne iš ko­mi­si­jos po­sė­džio, da­vė su­pras­ti, kad mes jus iš­va­ro­me iš ši­to ko­mi­si­jos po­sė­džio. Aš dau­giau ko­men­ta­rų ne­tu­riu. Pa­sku­ti­nia­me svars­ty­me, ku­ris man la­bai svar­bus kaip as­me­niui, man pa­sa­ky­ta, kad aš ne­pa­gei­dau­ja­mas“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė M.Bas­tys.

Jis taip pat kar­to­jo, kad ap­kal­tos ini­cia­ty­va yra po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas, o jam me­ta­mi kal­ti­ni­mai – ne­pag­rįs­ti.

„Tai yra po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas ir aš ne­ga­liu ki­taip ver­tin­ti. Nė­ra jo­kio tei­si­nio pa­grin­do teig­ti tai, kas su­ra­šy­ta ši­tos ko­mi­si­jos iš­va­do­se“, – sa­kė M.Bas­tys.

Pa­pra­šy­tas įvar­dy­ti, kas, jo ma­ny­mu, no­ri su juo su­si­do­ro­ti, M.Bas­tys at­sa­kė: „Pir­miau­sia pui­kiai or­ga­ni­za­vo pro­ce­są pa­čio­je pra­džio­je kon­ser­va­to­riai, tam pri­ta­rė „vals­tie­čiai ža­lie­ji“ ir to­liau tai vyks­ta“.

Šiuo me­tu svars­to­ma­me do­ku­men­to pro­jek­te nu­ro­do­ma, kad M.Bas­tys šiurkš­čiai su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, kai per­nai spa­lį pil­dy­da­mas klau­si­my­ną dėl lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja „nus­lė­pė sa­vo ry­šius su (bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju) Pio­tru Vo­jei­ka“.

Anot pro­jek­to, M.Bas­tys taip „ne­bū­da­mas iki ga­lo są­ži­nin­gas, kė­si­no­si su­si­pa­žin­ti su vals­ty­bės pa­slap­ti­mis to­kiu at­ve­ju, kai jo veik­la, sa­vy­bės ar ry­šiai ga­lė­jo duo­ti pa­grin­do nuo­gąs­tau­ti, kad ky­la grės­mė pa­slap­čių sau­gu­mui, taip pa­žei­džiant vals­ty­bės in­te­re­sus ap­sau­go­ti įslap­tin­tą in­for­ma­ci­ją nuo as­me­nų, ku­rie ne­tu­ri be­są­ly­gi­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ir pa­mi­nant vals­ty­bės pa­slap­ties kons­ti­tu­ci­nę reikš­mę“.

Taip pat M.Bas­tys šiurkš­čiai su­lau­žė prie­sai­ką, kai šie­met ko­vo 3 die­ną Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to apk­lau­sų me­tu bei ko­vą-ba­lan­dį Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) po­sė­džių me­tu „ne­są­ži­nin­gai tei­kė skir­tin­gus par­ody­mus ir pa­aiš­ki­ni­mus dėl to, ar ži­no­jo P.Vo­jei­kos dar­bą KGB“.

Taip pat iš­va­dos pro­jek­te tei­gia­ma, kad Sei­mo na­rys šiurkš­čiai su­lau­žė prie­sai­ką, kad tar­pi­nin­ka­vo or­ga­ni­zuo­jant ne­skel­bia­mus „Ro­sa­tom“ at­sto­vų su­si­ti­ki­mus su Lie­tu­vos vals­ty­bės val­džios ins­ti­tu­ci­jų va­do­vais. Anot iš­va­dos pro­jek­to, to­kiu bū­du jis pa­dė­jo „Ro­sa­tom“ at­sto­vau­jan­tiems as­me­nims pro­te­guo­ti ir įgy­ven­din­ti „Ro­sa­tom“ in­te­re­sus Lie­tu­vo­je, ku­rie bu­vo nu­kreip­ti į Lie­tu­vos ener­ge­ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės ma­ži­ni­mą, taip „pats veik­da­mas prieš Lie­tu­vos pa­ma­ti­nį in­te­re­sus stip­rin­ti sa­vo vals­ty­bės ener­ge­ti­nę ne­prik­lau­so­my­bę (...) ir sa­vo veiks­mais kė­lė grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui“.

Anot iš­va­dos pro­jek­to, Sei­mo NSGK bei spe­cia­lia­jai ko­mi­si­jai pra­dė­jus dar­bą M.Bas­tys „ban­dė nu­slėp­ti sa­vo nuo­la­ti­nius ir sis­te­min­gus ry­šius, jų reikš­mę bei po­bū­dį, ven­gė at­sa­ky­ti į ty­ri­mo me­tu jam už­duo­da­mus klau­si­mus ir elg­da­ma­sis ne­są­ži­nin­gai sie­kė pa­neig­ti ar su­men­kin­ti sa­vo vaid­me­nį or­ga­ni­zuo­jant su­si­ti­ki­mus su aukš­čiau­siais Lie­tu­vos par­ei­gū­nais, sie­kė „ne­są­ži­nin­gai sie­kė su­da­ry­ti įspū­dį, kad rū­pi­no­si IAE už­da­ry­mo dar­bais, o ne Bal­tijs­ka­ja AE pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mu“.

„Elg­da­ma­sis ne­są­ži­nin­gai NSGK po­sė­dy­je ne­igė ga­vęs (tuo­me­ti­nio prem­je­ro) Al­gir­do But­ke­vi­čiaus įspė­ji­mą bei su­si­ti­kęs su VSD par­ei­gū­nais 2006 me­tais bei VSD par­ei­gū­nų at­lik­tos ope­ra­ty­vi­nės apk­lau­sos de­ta­les; elg­da­ma­sis ne­są­ži­nin­gai tei­kė skir­tin­gus par­ody­mus ir pa­aiš­ki­ni­mus dėl kon­tak­tų su Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu po­bū­džio, skai­čiaus ir lai­ko“, – ra­šo­ma pro­jek­te.

Ja­me nu­ro­do­ma, kad M.Bas­tys šiurkš­čiai su­lau­žė prie­sai­ką sa­vo veiks­mais „dis­kre­di­tuo­da­mas ne tik sa­vo kaip Sei­mo na­rio, bet ir Sei­mo kaip Lie­tu­vos įsta­ty­mų lei­džia­mo­sios ins­ti­tu­ci­jos au­to­ri­te­tą, vals­ty­bės val­džią“, ir dėl to „y­ra pa­grįs­tų abe­jo­nių dėl M.Bas­čio as­mens ga­li­my­bės at­ei­ty­je tin­ka­mai ir są­ži­nin­gai nau­do­ti jam su­teik­tą Tau­tos at­sto­vo man­da­tą“.

Ap­kal­ta M.Bas­čiui ini­ci­juo­ta dėl Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to nu­ro­dy­tų jo ry­šių su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.

M.Bas­tys iš pat pra­džių to­kius kal­ti­ni­mus ne­igė, ap­kal­tos pro­ce­są va­di­no po­li­ti­niu su­si­do­ro­ji­mu, ap­kal­tos ko­mi­si­jos ty­ri­mą sa­kė esant ten­den­cin­gą. Prie­sai­kos Sei­mo na­rys pa­brė­žia ne­su­lau­žęs.

Sei­mas yra pa­tvir­ti­nęs ty­ri­mą dėl M.Bas­čio ry­šių at­li­ku­sio Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­das, kad par­la­men­ta­ras vei­kė prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus, o jo ry­šiai su Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to me­džia­go­je įvar­din­tais as­me­ni­mis ke­lia grės­mę ša­lies sau­gu­mui.

Iš­pra­šy­tas iš posėdžio

Sei­mo ap­kal­tos ko­mi­si­ja iš­va­das tvir­ti­na be Min­dau­go Bas­čio, par­la­men­ta­ras sa­ko, kad jo bu­vo pa­pra­šy­ta pa­lik­ti po­sė­džių sa­lę.

„Tu­riu ap­gai­les­tau­ti, ap­kal­tos ko­mi­si­ja ne­lei­do man da­ly­vau­ti ši­ta­me ap­kal­tos pro­ce­se pri­imant ga­lu­ti­nius spren­di­mus, man pa­klau­sus, ar jūs iš­va­ro­te ma­ne iš ko­mi­si­jos po­sė­džio, da­vė su­pras­ti, kad mes jus iš­va­ro­me iš ši­to ko­mi­si­jos po­sė­džio. Aš dau­giau ko­men­ta­rų ne­tu­riu. Pa­sku­ti­nia­me svars­ty­me, ku­ris man la­bai svar­bus kaip as­me­niui, man pa­sa­ky­ta, kad aš ne­pa­gei­dau­ja­mas“, – žur­na­lis­tams sa­kė M.Bas­tys.

M.Bas­tys taip pat kar­to­jo, kad ap­kal­tos ini­cia­ty­va yra po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas, o jam me­ta­mi kal­ti­ni­mai – ne­pag­rįs­ti.

„Tai yra po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas ir aš ne­ga­liu ki­taip ver­tin­ti. Nė­ra jo­kio tei­si­nio pa­grin­do teig­ti tai, kas su­ra­šy­ta ši­tos ko­mi­si­jos iš­va­do­se“, – sa­kė M.Bas­tys.

Pa­pra­šy­tas įvar­din­ti, kas, jo ma­ny­mu, no­ri su juo su­si­do­ro­ti, M.Bas­tys at­sa­kė: „Pir­miau­sia pui­kiai or­ga­ni­za­vo pro­ce­są pa­čio­je pra­džio­je kon­ser­va­to­riai, tam pri­ta­rė „vals­tie­čiai ža­lie­ji“ ir to­liau tai vyks­ta“.

„Ga­lė­jo asi­trauk­ti pats“

Sei­mo na­rys Min­dau­gas Bas­tys iš Sei­mo ga­lė­jau pa­si­trauk­ti ge­ro­kai anks­čiau, sa­ko So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

Taip jis kal­bė­jo tre­čia­die­nį M.Bas­čio ap­kal­tos ko­mi­si­jai nu­spren­dus, kad par­la­men­ta­rui yra pa­grin­das pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są dėl šiurkš­taus prie­sai­kos su­lau­žy­mo.

„Mes jau su Min­dau­gu kal­bė­jo­me ir tuos pa­siū­ly­mus par­ti­ja jam yra iš­sa­kiu­si, kad jis ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti tei­se at­si­sa­ky­ti man­da­to jau ge­ro­kai anks­čiau, ne­su­kel­da­mas tiek ažio­ta­žo nei par­ti­jai, nei sau“, – BNS sa­kė G.Pa­luc­kas.

Jis pri­dū­rė de­ta­liau M.Bas­čio ap­kal­tos ap­lin­ky­bių ne­ko­men­tuo­sian­tis.

„Šian­dien mes ko­mi­si­jos iš­va­dų nie­kaip ne­ko­men­tuo­si­me, nes dėl jų jau pra­dė­jo gin­čy­tis ir kons­ti­tu­ci­nės tei­sės spe­cia­lis­tai. Mes ti­krai no­ri­me iš­veng­ti bet ko­kių to­les­nių in­si­nua­ci­jų, Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas apie tai pa­si­sa­kys“, – tei­gė po­li­ti­kas.

„Jei­gu šis klau­si­mas pa­sieks Sei­mo sa­lę bal­sa­vi­mui, tai frak­ci­ja spręs, ar aps­kri­tai da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me, kad vėl ne­bū­tų įvai­riau­sių samp­ro­ta­vi­mų, jog čia sa­vi gi­na sa­vus bet ko­kia kai­na“, – tvir­ti­no jis.