Komisija spręs dėl Gintaro Steponavičiaus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn
Sei­mas, iš­klau­sęs ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Eval­do Pa­ši­lio pra­ne­ši­mą ir va­do­vau­da­ma­sis Sei­mo sta­tu­tu, su­da­rė Sei­mo lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją dėl su­ti­ki­mo Sei­mo na­rį Gin­ta­rą Ste­po­na­vi­čių pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Už Sei­mo nu­ta­ri­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-562) bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai, bal­sa­vu­sių prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 par­la­men­ta­ras.

Ko­mi­si­ją nu­tar­ta su­da­ry­ti iš 12 Sei­mo na­rių: Vi­dos Ačie­nės, Juo­zo Varž­ga­lio, Pe­tro Va­liū­no, Vir­gi­ni­jaus Po­de­rio, Va­le­ri­jus Si­mu­li­ko (Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja), Ri­čar­do Juš­kos (Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja), Vy­tau­to Kamb­le­vi­čiaus (frak­ci­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“), Dai­niaus Krei­vio, Žy­gi­man­to Pa­vi­lio­nio, Jur­gio Raz­mos (Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­ja), Mi­cha­lo Mac­ke­vi­čiaus (Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­ja), And­riaus Pa­lio­nio (Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­ja). Ko­mi­si­jai, ku­riai va­do­vaus Sei­mo na­rys V. Po­de­rys, ty­ri­mą at­lik­ti pa­ves­ta iki ba­lan­džio 20 die­nos.

Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras: bu­vo ne­tei­sė­tai fi­nan­suo­ja­ma Li­be­ra­lų są­jū­džio veikla

Kreip­da­ma­sis į Sei­mą dėl Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vo Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis tvir­ti­no, jog par­la­men­ta­ras su kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vu Rai­mon­du Kur­lians­kiu ta­rė­si dėl ne­tei­sė­to par­ti­jos fi­nan­sa­vi­mo, o bal­suo­da­mas dėl kon­cer­nui pa­lan­kių tei­sės ak­tų pa­že­mi­no Sei­mo au­to­ri­te­tą ir dis­kre­di­ta­vo Sei­mo na­rio var­dą.

Evaldas Pašilis.

An­tra­die­nį krei­pę­sis į Sei­mą, kad šis pa­nai­kin­tų G.Ste­po­na­vi­čiaus tei­si­nį im­uni­te­tą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo, pro­ku­ro­ras mi­nė­jo du G.Ste­po­na­vi­čiaus ir R.Kur­lians­kio su­si­ti­ki­mus per 2015 ir 2016 me­tus bei du bal­sa­vi­mus Sei­me dėl tei­sės ak­tų.

Pa­sak E.Pa­ši­lio krei­pi­mo­si, 2015 me­tų spa­lio 29 die­ną G.Ste­po­na­vi­čius su­si­ta­rė su R.Kur­lians­kiu, kad „MG Bal­tic“ įmo­nės per­ves pi­ni­gi­nes lė­šas į su Li­be­ra­lų są­jū­džiu su­si­ju­sio „Lais­vės stu­di­jų cen­tro“ ir G.Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­do sąs­kai­tas, ir taip ne­tei­sė­tai fi­nan­suos Li­be­ra­lų są­jū­džio veik­lą.

Pa­sak jo krei­pi­mo­si, po šio su­si­ti­ki­mo dėl „ne­tei­sė­to Li­be­ra­lų są­jū­džio fi­nan­sa­vi­mo“, G.Ste­po­na­vi­čius bal­sa­vo dėl kon­cer­nui „MG Bal­tic“ nau­din­gų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo. Įvar­di­ja­mi lap­kri­tį ir gruo­dį vy­kę bal­sa­vi­mai dėl Var­to­ji­mo kre­di­to įsta­ty­mo pa­tai­sų, čia G.Ste­po­na­vi­čius bal­sa­vo „už“, ir ke­lio Ute­na-Vil­nius pro­jek­to, kai li­be­ra­las su­si­lai­kė.

„Tuo­met 2016 me­tų sau­sio 11 die­ną G.Ste­po­na­vi­čius su R.Kur­lians­kiu ap­ta­rė ne­tei­sė­to Li­be­ra­lų są­jū­džio fi­nan­sa­vi­mo de­ta­les, pa­pra­šė ir su­si­ta­rė, kad tam tiks­lui R.Kur­lians­kis duos nu­ro­dy­mą iš kon­cer­nui „MG Bal­tic“ įmo­nių sąs­kai­tų per­ves­ti 10 tūkst. eu­rų į vie­šo­sios įstai­gos „Lais­vės stu­di­jų cen­tras“ sąs­kai­tą, taip pat – 5 tūkst. eu­rų į G.Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­do sąs­kai­tą, o taip pat 5 tūkst eu­rų į spe­cia­lią rin­ki­mi­nę G.Ste­po­na­vi­čiaus sąs­kai­tą“, – tei­gė E.Pa­ši­lis.

Pa­sak pro­ku­ro­ro, va­sa­rį 10 tūkst. eu­rų iš kon­cer­no „MG Bal­tic Me­dia“ sąs­kai­tos su­lau­kė „Lais­vės stu­di­jų cen­tras“, o 5 tūkst eu­rų – G.Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­das.

„R.Kur­lians­kiui at­li­kus šiuos veiks­mus G.Ste­po­na­vi­čius ga­vo ki­to­kios as­me­ni­nės ir tur­ti­nė snau­dos – bu­vo ne­tei­sė­tai fi­nan­suo­ja­ma Li­be­ra­lų są­jū­džio veik­la“, – pa­brė­žė E.Pa­ši­lis.

Pro­ku­ro­ro tei­gi­mu, „Lais­vės stu­di­jų cen­trui“ skir­ti 10 tūkst. eu­rų bu­vo pa­nau­do­ti „į­sis­ko­li­ni­mams už Li­be­ra­lų są­jū­džio veik­los vie­ši­ni­mą ir po­li­ti­ko G.Ste­po­na­vi­čiaus ži­no­mu­mo di­di­ni­mą skir­tam pro­jek­tui „Pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­kos Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se“ pa­deng­ti“.

Par­amos fon­dui skir­ti 5 tūkst. eu­rų, pa­sak pro­ku­ro­ro krei­pi­mo­si, bu­vo pa­nau­do­ti į Sei­mą 2016 me­tais kan­di­da­ta­vu­sio G.Ste­po­na­vi­čiaus „veik­los vie­ši­ni­mui skir­tiems ren­gi­niams fi­nan­suo­ti“.

„Ma­ny­ti­na, kad G.Ste­po­na­vi­čius pikt­nau­džia­vo kons­ti­tu­ci­niais Sei­mo na­rio įga­lio­ji­mais, su­lau­žė Sei­mo na­rio prie­sai­ką, pa­žei­dė drau­di­mą Sei­mo na­rio man­da­tą nau­do­ti ne pa­gal pa­skir­tį, taip pat pa­žei­dė drau­di­mą ju­ri­di­niams as­me­nims fi­nan­suo­ti po­li­ti­nes par­ti­jas. (...) Taip pat ma­ny­ti­na, kad dėl šių G.Ste­po­na­vi­čiaus veiks­mų di­de­lės ne­tur­ti­nio po­bū­džio mo­ra­li­nės ža­los pa­ty­rė vals­ty­bė, nes bu­vo pa­žeis­ti įsta­ty­mų vir­še­ny­bės, tei­sė­tu­mo, tei­sin­gu­mo ir skaid­ru­mo pri­nci­pai, bu­vo pa­že­min­tas Sei­mo au­to­ri­te­tas ir dis­kre­di­tuo­tas Sei­mo na­rio var­das“, – re­ziu­ma­vo ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras.

Vė­liau žur­na­lis­tų klau­sia­mas, kas gre­sia G.Ste­po­na­vi­čiui dėl pro­ku­ro­rų kal­ti­ni­mų, E.Pa­ši­lis tvir­ti­no ne­no­rįs spe­ku­liuo­ti, kaip baig­tų­si by­la.

„Kaip ir mi­nė­jau, tai yra su­nkus nu­si­kal­ti­mas, aiš­ku, dar anks­ti kal­bė­ti. Pro­ku­ro­ro vie­nas iš pa­grin­di­nių tiks­lų yra ati­duo­ti teis­mui by­lą. Jei­gu vei­ka bū­tų įro­dy­ta, ma­tyt, gre­sia baus­mė, ir ti­krai ne­bū­čiau lin­kęs spė­liot, ko­kia ji bus“, – sa­kė E.Pa­ši­lis.

Klau­sia­mas, ar įta­ri­mai ga­li bū­ti par­eikš­ti Li­be­ra­lų są­jū­džiui kaip ju­ri­di­niam as­me­niui, E.Pa­ši­lis at­sa­kė: „Ka­dan­gi iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­ja, va­do­vau­ja Vil­niaus apy­gar­dos vy­riau­sias pro­ku­ro­ras, jis šiuo me­tu spren­džia tuos klau­si­mus, gi­lin­tis aš ti­krai ne­no­rė­čiau, nes kaip ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras aš ti­krai ne­ga­lė­čiau nu­ro­dy­ti, ko­kius veiks­mus at­lik­ti“.

Perk­laus­tas, ar to­kia ti­ki­my­bė eg­zis­tuo­ja, ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras sa­kė, kad „ti­ki­my­bė vi­suo­met nė­ra at­mes­ti­na“. „Bet aš ti­krai ne­no­rė­čiau iš­kart su­po­nuot kaž­ko­kios nuo­mo­nės, kad ti­krai bus par­eikš­ti (įta­ri­mai), čia bū­tų dau­giau spe­ku­lia­ci­jos“, – sa­kė E.Pa­ši­lis.

Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras taip pat tvir­ti­no ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, kad į teis­mą ke­liaus bu­vu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vo Eli­gi­jaus Ma­siu­lio by­la, E.Pa­ši­lis sa­kė: „Kon­kre­taus ter­mi­no ne­drįs­čiau įvar­din­ti, bet mes net ne­abe­jo­jam, kad by­la tu­ri bū­ti per­duo­ta į teis­mą“.

Ga­vęs ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro krei­pi­mą­si dėl G.Ste­po­na­vi­čiaus im­uni­te­to Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis par­agi­no li­be­ra­lą trauk­tis iš par­la­men­to. G.Ste­po­na­vi­čius at­si­sa­ko trauk­tis, ta­čiau pra­šo pa­nai­kin­ti jo im­uni­te­tą, kad ga­lė­tų gin­ti tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis. Ko­mi­si­ją, ku­ri teiks siū­ly­mą Sei­mui dėl spren­di­mo G.Ste­po­na­vi­čiaus im­uni­te­to klau­si­mu, pla­nuo­ja­ma su­da­ry­ti an­tra­die­nį.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo na­rys be Sei­mo lei­di­mo ne­ga­li bū­ti pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Vyks­tant ty­ri­mui dėl po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos, per­nai tei­sė­sau­ga pa­tei­kė įta­ri­mus bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui E.Ma­siu­liui iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to R.Kur­lians­kio pa­ėmus per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai.

Par­ei­gū­nai taip pat įta­ria, kad R.Kur­lians­kis per tuo­me­tį Sei­mo na­rį bu­vu­sį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad šie taip pat veik­tų kon­cer­no in­te­re­sų nau­dai. By­lo­je įta­ri­mai pa­teik­ti ne tik R.Kur­lians­kiui, bet ir pa­čiam kon­cer­nui „MG Bal­tic“.

Dau­giau nei pu­sė mi­li­jar­do eu­rų pa­ja­mų per me­tus gau­nan­ti „MG Bal­tic“ yra vie­na di­džiau­sių vers­lo gru­pių Lie­tu­vo­je. Ji val­do al­ko­ho­lio, ži­niask­lai­dos, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, pre­ky­bos dra­bu­žiais, sta­ty­bos, lo­gis­ti­kos, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų vers­lus.

„MG Bal­tic“ at­sto­vai įmo­nei par­eikš­tus įta­ri­mus va­di­na pro­ku­ro­ro pikt­nau­džia­vi­mu sa­vo tei­sė­mis ir psi­cho­lo­gi­niu spau­di­mu.