Komisija siūlo stabdyti rusiškos televizijos „TVCI“ transliacijas
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) siū­lo mė­ne­siui stab­dy­ti Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos „TVCI“ re­trans­lia­ci­jas dėl lai­do­je kurs­ty­tos ne­apy­kan­tos ir skleis­tos de­zin­for­ma­ci­jos.

„Priė­mė­me spren­di­mą tai­ky­ti trans­lia­ci­jos ap­ri­bo­ji­mus. Mė­nuo dėl to, kad jie bu­vo at­vy­kę, at­sip­ra­šė – lai­ko­me, kad tai – leng­vi­nan­ti ap­lin­ky­bė, pa­žei­di­mas bu­vo pir­mą kar­tą“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas.

Šį ko­mi­si­jos spren­di­mą dar tu­ri sank­cio­nuo­ti Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas. Įpras­tai už pa­na­šius pa­žei­di­mus ko­mi­si­ja ru­siš­kų te­le­vi­zi­jų re­trans­lia­ci­jas anks­čiau stab­dy­da­vo trims mė­ne­siams.

Pa­žei­di­mai kons­ta­tuo­ti in­for­ma­ci­nė­je lai­do­je „Į­vy­kių cen­tre su Ana Pro­cho­ro­va“. Ša­lia ki­tų apž­vel­gia­mų įvy­kių pa­sau­ly­je, bu­vo trans­liuo­tas re­por­ta­žas apie 1991-ųjų sau­sio 13-osios įvy­kius Lie­tu­vo­je.

„Lai­do­je bu­vo pa­skleis­ta vien­pu­siš­ka ir ne­ob­jek­ty­vi, Lie­tu­vos vals­ty­bę šmei­žian­ti in­for­ma­ci­ja, taip pat – ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jų, jų šei­mų ir ki­tų lais­vės ko­vų da­ly­vių veik­lą men­ki­nan­ti in­for­ma­ci­ja“, – kons­ta­ta­vo ko­mi­si­ja.

Taip pat nu­ro­do­ma, kad ko­vo 29-ąją į ko­mi­si­jos pa­si­ta­ri­mą bu­vo at­vy­kę te­le­vi­zi­jos kom­pa­ni­jos „TV TSENTR“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­to­nas Ba­la­šo­vas ir tarp­tau­ti­nių dis­tri­bu­ci­jų sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Pi­ri­je­vas. Kom­pa­ni­jos va­do­vai, anot pra­ne­ši­mo, ap­gai­les­ta­vo dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos, pa­ti­ki­no no­rin­tys bend­ra­dar­biau­ti ir lai­ky­tis Lie­tu­vos įsta­ty­mų, ta­čiau taip pat pa­brė­žė žur­na­lis­tų tei­sę iš­sa­ky­ti bet ko­kią nuo­mo­nę ir nu­ro­dė ne­ga­lin­tys ga­ran­tuo­ti, kad to­kio po­bū­džio in­for­ma­ci­ja at­ei­ty­je ne­pa­si­kar­tos.

LRTK taip pat nu­spren­dė kreip­tis į Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­tą dėl RTR lai­dos „Dvi­ko­va. Vla­di­mi­ro So­lov­jo­vo prog­ra­ma“, ku­rio­je Dū­mos de­pu­ta­tas Vla­di­mi­ras Ži­ri­novs­kis, anot LRTK, ne­igia bu­vu­sių SSRS vals­ty­bių tei­sę į sa­va­ran­kiš­ku­mą ir ne­prik­lau­so­my­bę bei ža­da gra­sin­da­mas jė­ga at­sa­ty­ti bu­vu­sias So­vie­tų są­jun­gos sie­nas. Ga­vus iš­va­das bus spren­džia­ma dėl ga­li­mų sank­ci­jų.

Pa­sta­rą­jį kar­tą „ RTR Pla­ne­ta“ dėl ka­ro, ne­san­tai­kos ir tau­ti­nės ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo bu­vo baus­ta per­nai lap­kri­tį – jos trans­lia­ci­jos Lie­tu­vo­je bu­vo ri­bo­ja­mos tris mė­ne­sius, sank­ci­ja bai­gė ga­lio­ti va­sa­rio 21-ąją. Tuo­met pa­žei­di­mai taip pat bu­vo fik­suo­ti V.So­lov­jo­vo lai­do­je „Dvi­ko­va“, ku­rio­je kal­bė­jo tas pats V.Ži­ri­novs­kis.

Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos iki šiol bu­vo ap­ri­bo­ju­si ke­tu­rių ru­siš­kų ka­na­lų trans­lia­ci­ją, „TVCI“ bū­tų penk­ta­sis.