Komisija netaikys sankcijų „NTV Mir Lithuania“
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja nu­sta­tė šiurkš­čių pa­žei­di­mų „NTV Mir Lit­hua­nia“ te­le­vi­zi­jos ete­ry­je, ta­čiau sank­ci­jų ne­tai­kys, nes ne­be­ro­do­ma prob­le­mi­nė lai­da, tre­čia­die­nį pra­ne­šė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas.

„Bu­vo nu­sta­to­mi pa­žei­di­mai, ko­mi­si­ja tu­rė­jo pa­grin­dą šian­dien svars­ty­ti ir pri­im­ti ap­ri­bo­ji­mus ar sank­ci­jas. Ta­čiau yra nau­jos ap­lin­ky­bės - „NTV Mir Lit­hua­nia“ prog­ra­mo­je ne­li­ko lai­dos „Nor­ki­no są­ra­šas“, ku­rio­je ir bu­vo nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mai. To­dėl ko­mi­si­ja ma­no lai­ki­nai ne­svars­ty­ti „NTV mir Lit­hua­nia“ re­trans­lia­ci­jos ap­ri­bo­ji­mo“, - žur­na­lis­tams sa­kė E.Vai­te­kū­nas.

Anot jo, šio bei ki­tų Lie­tu­vo­je trans­liuo­ja­mų ru­siš­kų ka­na­lų tu­ri­nys bus ste­bi­mas ir to­liau ir esant šiurkš­tiems pa­žei­di­mams, pa­vyz­džiui, ka­ro ar tau­ti­nės ne­san­tai­kos kurs­ty­mui ete­ry­je, spren­di­mai bū­tų „prii­ma­mi ne­del­siant“. Vis dėl­to jis pa­brė­žė, kad sank­ci­jos yra „kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė“, kai prob­le­mos ne­išsp­ren­džia­mos ki­tais bū­dais.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, LRTK spe­cia­lis­tai pa­sta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius nė­ra už­fik­sa­vę gru­bių pa­žei­di­mų ru­siš­kuo­se ka­na­luo­se, ta­čiau pa­ste­bi­ma, kad pro­pa­gan­dos ele­men­tai iš in­for­ma­ci­nių lai­dų per­ke­lia­mi į pra­mo­gi­nes. Vis dėl­to čia ri­ba tarp lei­džia­mos ir drau­džia­mos in­for­ma­ci­jos esą nė­ra per­žen­gia­ma.

„Ste­bi­me si­tua­ci­ją, kai to­kia in­for­ma­ci­ja per­si­ke­lia į pra­mo­gi­nes hu­mo­ris­ti­nes lai­das - ete­ry­je pa­sa­ko­ja­ma „juo­ko for­ma“, ko­kie čia tie Bal­ti­jos gy­ven­to­jai, lat­viai, lie­tu­viai, Eu­ro­pos Są­jun­ga. Vi­si pa­si­juo­kia, pa­plo­ja, bet čia - hu­mo­ras, ži­no­ma, ga­li­ma juo­kau­ti“, - sa­kė jis.

LRTK taip pat ke­ti­na rugp­jū­tį vyk­dy­ti iš­va­žuo­ja­muo­sius po­sė­džius į Klai­pė­dą ir Tel­šius, kur spe­cia­lis­tai skai­tys pa­skai­tas aiš­ki­nant pro­pa­gan­dos įta­ką vi­suo­me­nei.

LRTK kons­ta­ta­vo pa­kar­to­ti­nius pa­žei­di­mus „NTV mir Lit­hua­nia“ (da­bar - „NTV mir Lie­tu­va“) te­le­vi­zi­jos lai­do­se. Re­mian­tis eks­per­tų iš­va­do­mis nu­sta­ty­ta, jog per­nai lap­kri­čio 23 die­ną trans­liuo­to­je lai­do­je „Šian­dien. Ga­lu­ti­nė prog­ra­ma“ apie Ukrai­ną ne­si­lai­ky­ta žur­na­lis­ti­nio dar­bo ob­jek­ty­vu­mo pri­nci­pų, pa­teik­tas vie­na­ša­liš­kas po­žiū­ris, įro­dy­mais ne­pag­rįs­ta in­for­ma­ci­ja, są­mo­nin­gai kons­truo­tas ša­liš­kas si­tua­ci­jos kon­teks­tas bei ver­ti­ni­mai, skleis­tas pro­pa­gan­di­nis tu­ri­nys.

Pa­kar­to­ti­nis pa­žei­di­mas už­fik­suo­tas va­sa­rio 15 die­ną trans­liuo­to­je lai­do­je „Nor­ki­no są­ra­šas“, ku­rio­je, kaip tei­gia eks­per­tai, bu­vo kurs­to­ma ne­apy­kan­ta.

Trims mė­ne­siams da­lies tuo­me­ti­nės „ NTV Mir Lit­hua­nia“ lai­dų re­trans­lia­ci­jas ko­mi­si­ja bu­vo su­stab­džiu­si per­nai ko­vą, taip pat dėl ka­ro, tau­ti­nės ne­san­tai­kos kurs­ty­mo ar pro­pa­gan­dos ne kar­tą stab­dė ki­tų ru­siš­kų te­le­vi­zi­jų trans­lia­ci­jas.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vi­siš­kai drau­džia­ma re­trans­liuo­ti ru­siš­ką ka­na­lą „RTR pla­ne­ta“, ku­riam sank­ci­jos ba­lan­dį pri­tai­ky­tos dėl ka­ro ir ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo. Re­trans­lia­ci­jų ri­bo­ji­mas baig­sis lie­pos 13 die­ną.

Dėl pa­žei­di­mų pa­sta­rai­siais me­tais taip pat bu­vo pri­tai­ky­tas lai­ki­nas tri­jų mė­ne­sių drau­di­mas re­trans­liuo­ti Lie­tu­vo­je ne Eu­ro­pos Są­jun­go­je par­eng­tas lai­das ru­siš­kais ka­na­lais „RTR Pla­ne­ta“, „Ren TV Bal­tic“, „PBK Lit­hua­nia“.