Komisija lauks rusiškos televizijos paaiškinimų dėl neapykantos kurstymo
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja lauks Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos prog­ra­mos TVC pa­aiš­ki­ni­mų dėl jos trans­liuo­to­je lai­do­je nu­sta­ty­to ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo bei vals­ty­bės šmeiž­to.

Tre­čia­die­nį ko­mi­si­ja nu­spren­dė kreip­tis į Ru­si­jo­je re­gis­truo­tą prog­ra­mos trans­liuo­to­ją „TV Centr“, pra­šy­da­ma iki ko­vo vi­du­rio pa­siaiš­kin­ti dėl pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų.

Kaip BNS sa­kė ko­mi­si­jos va­do­vas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas, su­lau­ku­si pa­aiš­ki­ni­mų ko­mi­si­ja spręs dėl kon­kre­čių nuo­bau­dų tai­ky­mo.

Ko­mi­si­ja šią sa­vai­tę su­lau­kė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to iš­va­dų, kad sau­sio pa­bai­go­je ro­dy­to­je lai­do­je „Į­vy­kių cen­tre su An­na Pro­cho­ro­va“ kurs­ty­ta ne­apy­kan­ta, skleis­ta de­zin­for­ma­ci­ja, šmeiž­ta vals­ty­bė.

Ka­riuo­me­nės eks­per­tų nuo­mo­ne, lai­do­je ne­bu­vo kurs­to­mas ka­ras, ta­čiau kurs­ty­ta ne­apy­kan­ta, o jo­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja pri­skir­ti­na pil­ko­sios pro­pa­gan­dos ti­pui.

Iš­va­do­je nu­ro­do­ma, kad lai­do­je iš­sa­ky­tais na­ra­ty­vais „sa­vi šau­dė į sa­vus“, „Lie­tu­vos val­džia 1991 me­tais bu­vo na­cio­na­lis­tai“ ir „1991 me­tais Lie­tu­vos val­džia lie­pė žu­dy­ti ru­sa­kal­bius pi­lie­čius“ bu­vo „kryp­tin­gai sie­kia­ma pa­veik­ti ir įti­kin­ti ma­ses, kad Lie­tu­vos iš­ėji­mas iš So­vie­tų są­jun­gos bu­vo ne­tei­sė­tas bei So­vie­tų są­jun­gos ka­riai tuo me­tu sie­kė tik ge­ro“.

Taip pat tei­gia­ma, jog lai­da bu­vo ža­lin­ga Lie­tu­vos pi­lie­čiams – ru­sa­kal­bei ir ru­siš­kai su­pran­tan­čiai au­di­to­ri­jai, ka­dan­gi ma­ni­pu­liuo­ta pa­teik­tais duo­me­ni­mis, for­muo­ta ša­liš­ka nuo­mo­nė, iš­krai­py­ti is­to­ri­niai fak­tai sie­kiant pa­veik­ti skir­tin­go am­žiaus au­di­to­ri­jos su­vo­ki­mą, nuo­mo­nę ir elg­se­ną, „nau­din­gą Ru­si­jai bei jos veik­los kryp­tims, sie­kiant sa­vų geo­po­li­ti­nių in­te­re­sų“.

Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos iki šiol bu­vo ap­ri­bo­ju­si ke­tu­rių ru­siš­kų ka­na­lų trans­lia­ci­ją, pa­sta­rą­jį kar­tą sank­ci­jos tai­ky­tos ka­na­lui „RTR Pla­ne­ta“. Šio ka­na­lo tri­jų mė­ne­sių re­trans­lia­ci­jos ri­bo­ji­mai bai­gė­si an­tra­die­nį. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pra­ėju­sią sa­vai­tę kons­ta­ta­vo, kad šis Lie­tu­vos spren­di­mas ne­prieš­ta­ra­vo Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sei.