Komisaro mintys Lietuvos neaplenkia
Po su­nkios li­gos at­si­ga­vęs už svei­ka­tos ap­sau­gą ir mais­to sau­gą at­sa­kin­gas eu­ro­ko­mi­sa­ras 64-erių Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis trykš­ta op­ti­miz­mu. Iki smulk­me­nų su­sty­guo­ta jo tar­ny­bi­nė ir as­me­ni­nė dar­bot­var­kė ne­slo­pi­na kū­ry­bi­nės lieps­nos. Po­li­ti­kas bran­di­na min­tį grįž­ti prie Ko­vo 11-osios iš­ta­kų.

Pra­ėjus pen­kiems mė­ne­siams po su­dė­tin­gos ope­ra­ci­jos V. P. And­riu­kai­tis ti­ki­no sa­vi­jau­ta ne­sis­kun­džian­tis. Sa­vai­tę Lie­tu­vo­je pa­il­sė­jęs po­li­ti­kas va­kar iš­skri­do į Briu­se­lį. Nuo ru­dens iki pat Ka­lė­dų jo lau­kia la­bai įtemp­ta dar­bot­var­kė, to­dėl iš­tai­kęs pro­gą bent trum­pam už­su­ko į Vil­nių, ap­lan­kė gi­mi­nes ir… sky­rė lai­ko ap­si­pirk­ti.

V. P. And­riu­kai­tis bu­vo pa­ste­bė­tas nuo se­no sos­ti­nės cen­tre vei­kian­čio­je pres­ti­ži­nė­je vy­riš­kų dra­bu­žių par­duo­tu­vė­je. „Nu­kri­tus svo­riui pri­rei­kė nau­jų kos­tiu­mų“, – ne­slė­pė jis. Pa­klaus­tas, ko­dėl ne­įsi­gy­ja dra­bu­žių Briu­se­ly­je ar ki­to­se Eu­ro­pos sos­ti­nė­se, eu­ro­ko­mi­sa­ras pri­si­pa­ži­no esąs iš­ti­ki­mas šiai par­duo­tu­vei vi­są gy­ve­ni­mą. „Fan­tas­tiš­kas ko­lek­ty­vas, la­bai jį my­liu, to­dėl ne­ga­liu iš­duo­ti“, – juo­ka­vo po­li­ti­kas.

Ka­vą te­ko pa­mirš­ti

Pa­sak V. P. And­riu­kai­čio, ge­ras svei­ka­tos ro­dik­lis – pa­di­dė­jęs svo­ris. Per ke­lis mė­ne­sius maž­daug 5 ki­log­ra­mus pra­ra­dęs ko­mi­sa­ras da­bar pri­si­pa­ži­no sve­rian­tis 78,8 ki­log­ra­mo. Vyk­dy­da­mas gy­dy­to­jų nu­ro­dy­mus jis tu­rė­jo at­si­sa­ky­ti ne­ma­žai „ska­nių da­ly­kų“. „Ka­va li­ko už bor­to, nors, ne­slėp­siu, la­bai jos no­riu. Ar­ba­tos, ne to­kios stip­rios, ret­sy­kiais iš­ge­riu. Sim­bo­liš­kai ga­liu pa­kel­ti tik tau­rę bal­to­jo vy­no“, – LŽ pa­sa­ko­jo V. P. And­riu­kai­tis. Jam taip pat te­ko at­si­sa­ky­ti rie­bios mė­sos, rie­ba­lų, keps­nių.

Ta­čiau dėl to po­li­ti­kas ne­iš­gy­ve­na. Jo val­gia­raš­ty­je gau­su dar­žo­vių, vai­sių, jo­gur­to, varš­kės pa­tie­ka­lų. V. P. And­riu­kai­tis pri­si­pa­ži­no, kad dir­bant to­li gra­žu ne vi­sa­da pa­vyks­ta lai­ky­tis nu­sta­ty­to mai­ti­ni­mo­si re­ži­mo. „E­su la­bai dė­kin­gas žmo­nai, be ku­rios ma­no gy­ve­ni­mas šiuo me­tu bū­tų itin komp­li­kuo­tas. Ji yra ma­no an­ge­las sar­gas – ir pa­ba­ra, ir pa­guo­džia“, – gra­žių žo­džių su­tuok­ti­nei Ire­nai ne­gai­lė­jo ko­mi­sa­ras.

Jis taip pat džiau­gė­si, kad su­nkią va­lan­dą jau­tė ko­le­gų par­amą. „La­bai šil­tas, nuo­šir­dus ko­lek­ty­vas. Apie ope­ra­ci­ją pa­sa­kiau tik Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui Jea­nui-Clau­de­“ui Junc­ke­riui, šis pa­ža­dė­jo iš­lai­ky­ti pa­slap­tį“, – sa­kė V. P. And­riu­kai­tis. Tik po sėk­min­gos ope­ra­ci­jos apie tai bu­vo in­for­muo­ti ir ki­ti ko­mi­sa­rai. „Pa­si­py­lė gau­sy­bė svei­ki­ni­mų, lin­kė­ji­mų“, – pri­si­mi­nė po­li­ti­kas.

Spau­džia darbai

V. P. And­riu­kai­tis tvir­ti­no, kad jo ru­dens se­zo­no dar­bot­var­kė la­bai in­ten­sy­vi. Lau­kia su­nkios de­ry­bos su at­sa­kin­go­mis JAV ins­ti­tu­ci­jo­mis dėl fi­to­sa­ni­ta­ri­nių nor­mų, su­dė­tin­gų far­ma­ci­nių me­di­ci­nos prie­mo­nių, ne ką leng­viau bus tar­tis ir su Ki­ni­ja. Taip pat vyks Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos fo­ru­mai, teks tar­tis dėl ebo­los vi­ru­so pa­ža­bo­ji­mo. Bus da­ly­ki­nių ke­lio­nių į epi­de­mi­jų ži­di­nius, ban­dy­mų mo­bi­li­zuo­ti jė­gas įvei­kiant kiau­lių ma­rą. Dėl to rei­kės tar­tis su Ru­si­ja, Ukrai­na, Bal­ta­ru­si­ja.

„No­rė­čiau api­bend­rin­ti Ko­vo 11-osios is­to­ri­ją. Čia pa­na­šiai kaip Ale­xand­re'as Du­mas – pir­miau­sia par­ašė „Tris muš­kie­ti­nin­kus“, pa­skui – „Po 20 me­tų“. No­rė­čiau įvai­riais as­pek­tais pa­nag­ri­nė­ti šią prob­le­ma­ti­ką. Gy­ve­na­me kar­tų kai­tos lai­ko­tar­piu, kai vie­niems Ko­vo 11-osios įvy­kiai – se­ni, ki­tiems – ką tik pra­ėję. Mė­gin­čiau pa­mąs­ty­ti, ar yra kar­tų są­vei­ka, kaip ji at­ro­do“, – at­ei­ties pla­nus dės­tė V. P. And­riu­kai­tis.

Sva­jo­jo apie pla­tes­nius van­de­nis

Po­li­ti­kas ti­ki­no ti­krai ne­si­ren­gian­tis da­ly­vau­ti 2016-ųjų Sei­mo rin­ki­muo­se. Kar­tu jis ne­slė­pė vi­są lai­ką svars­tan­tis, ar tin­ka­mai pa­siel­gė pa­si­rin­kęs Briu­se­lį. „A­pi­ma jaus­mas, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je ne­pa­da­riau to, ką ga­lė­jau. Iš tie­sų šiam dar­bui ati­da­viau vi­są „dū­šią“, – kal­bė­jo V. P. And­riu­kai­tis. Ta­čiau pri­si­pa­ži­no, kad vi­są lai­ką no­rė­jo sa­vo ži­nias pri­tai­ky­ti „pla­tes­niuo­se ho­ri­zon­tuo­se“. „Da­bar­ti­niai van­de­nys – pla­tes­ni, komp­li­kuo­tes­ni ir ge­ro­kai su­dė­tin­ges­ni. O ir re­zul­ta­tai bus ne po me­tų“, – sa­kė V. P. And­riu­kai­tis.

Su­dė­tin­ga, 7 val. tru­ku­si ope­ra­ci­ja po­li­ti­kui bu­vo at­lik­ta Vil­niaus uni­ver­si­te­to San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se ko­vo pa­bai­go­je. Po ke­lių rea­bi­li­ta­ci­jos sa­vai­čių jis grį­žo prie įpras­to dar­bo rit­mo. Iš­sa­mus svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mas V. P. And­riu­kai­čio lau­kia spa­lį.