Kolumbijoje oficialiai atidarytas Lietuvos garbės konsulatas
Tre­čia­die­nį ofi­cia­liai ati­da­ry­tas Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­tas Bo­go­to­je (Ko­lum­bi­ja).

„Šian­dien Lie­tu­vos ir Ko­lum­bi­jos dvi­ša­lių san­ty­kių is­to­ri­jo­je ne­pap­ras­tas įvy­kis – vėl ati­da­ro­mas Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­tas. Net ne­abe­jo­ju, kad ši įstai­ga taps lie­tu­vy­bės puo­se­lė­ji­mo ži­di­niu Ko­lum­bi­jo­je, pa­lai­kys ir stip­rins drau­giš­kus vals­ty­bių ry­šius“, – tei­gė vi­ce­mi­nis­tras Mant­vy­das Be­ke­šius.

Enrique Durana Concha, Laima Grigaliūnas de Didžiulis, Mantvydas Bekešius.

Lie­tu­vos so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tu Ko­lum­bi­jai de jure ne­pri­pa­žįs­tant Lie­tu­vos in­kor­po­ra­vi­mo į So­vie­tų Są­jun­gą, šio­je ša­ly­je dir­bo gar­bės ge­ne­ra­li­nis kon­su­las Sta­sys Si­ru­tis, o nuo 1999 me­tų iki 2015 me­tų ko­vo 1 die­nos par­ei­gas ėjo Lie­tu­vos gar­bės ge­ne­ra­li­nė kon­su­lė Ko­lum­bi­jo­je Lai­ma Gri­ga­liū­nas de Di­džiu­lis.

Per ce­re­mo­ni­ją vi­ce­mi­nis­tras pa­dė­ko­jo bu­vu­siai gar­bės ge­ne­ra­li­nei kon­su­lei „už ne­įkai­no­ja­mą il­ga­me­tį dar­bą pri­sta­tant Lie­tu­vą ir tel­kiant lie­tu­vių bend­ruo­me­nę Ko­lum­bi­jo­je“ ir pa­lan­kiai įver­ti­no nau­ją­jį gar­bės kon­su­lą, vers­li­nin­ką, elek­tro­ni­nių sau­gos sis­te­mų įmo­nės sa­vi­nin­ką, fi­nan­si­nių įmo­nių val­dy­bos na­rį En­ri­que Du­ra­na Con­cha, ku­ris Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lu pa­skir­tas bir­že­lio 6 d.

„Ma­lo­nu ma­ty­ti to­kį veik­lų ir en­tu­zias­tin­gą Lie­tu­vos at­sto­vą Ko­lum­bi­jo­je. La­bai ver­ti­na­me Jū­sų dar­bą ir jau da­bar tei­kia­mą pa­gal­bą lie­tu­viams“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­tras. E. Du­ra­na Con­cha pa­de­da ir tar­pi­nin­kau­ja lie­tu­viams, pa­te­ku­siems į ne­lai­mes ar pa­kliu­vu­siems į įka­li­ni­mo įstai­gas.

Gar­bės kon­su­las jau ne vie­ną de­šimt­me­tį da­ly­vau­ja Ko­lum­bi­jos lie­tu­vių veik­lo­je, jo su­tuok­ti­nė lie­tu­vė Bar­ba­ra Rim­gai­la, bu­vu­si Bo­go­tos uni­ver­si­te­to Hu­ma­ni­ta­ri­nio fa­kul­te­to dės­ty­to­ja, yra į is­pa­nų kal­bą iš­ver­tu­si gar­sią trem­ti­nių pri­si­mi­ni­mų kny­gą „Am­ži­no įša­lo že­mė­je“.

Ati­da­ry­da­mas gar­bės kon­su­la­tą vi­ce­mi­nis­tras pa­si­džiau­gė is­to­ri­niu Ko­lum­bi­jos tai­kos pro­ce­su ir par­eiš­kė vi­siš­ką pa­lai­ky­mą il­ga­lai­kei tai­kai.

Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­to ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo bū­rys gar­bin­gų sve­čių, tarp jų – žy­mus po­li­ti­kos ir vi­suo­me­nės vei­kė­jas, fi­lo­so­fas, bu­vęs Bo­go­tos me­ras An­ta­nas Moc­kus, bu­vu­si Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lė Ko­lum­bi­jo­je L. Gri­ga­liū­nas de Di­džiu­lis, ki­ti Ko­lum­bi­jos lie­tu­viai, taip pat Ko­lum­bi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir ži­niask­lai­dos at­sto­vai.

Lie­tu­va ir Ko­lum­bi­ja dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius už­mez­gė 1993 m. rugp­jū­čio 5 d. Šiuo me­tu Lie­tu­va ne­tu­ri akre­di­ta­vu­si am­ba­sa­do­riaus Ko­lum­bi­jai, Lie­tu­vai yra akre­di­tuo­ta Ko­lum­bi­jos am­ba­sa­da Var­šu­vo­je.