Kol kas neturi galutinės nuomonės dėl kandidato į LB vadovus
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko tei­gia­mai ver­ti­nan­tis da­bar­ti­nį Lie­tu­vos ban­ko (LB) va­do­vą Vi­tą Va­si­liaus­ką, ta­čiau pa­brė­žia, jog bai­gian­tis jo ka­den­ci­jai, dėl nau­jo kan­di­da­to tu­rės bū­ti ieš­ko­ma po­li­ti­nio su­ta­ri­mo.

„Da­bar­ti­nis Lie­tu­vos ban­ko va­do­vas tu­ri ir rei­kia­mą kom­pe­ten­ci­ją, ir dar­bo pa­tir­ties. V. Va­si­liaus­kas daug pri­si­dė­jo, per­žiū­rint Lie­tu­vos fi­nan­si­nę sis­te­mą, sto­jant į Eu­ro­pos Są­jun­gą. Bet ko­kiu at­ve­ju dėl kan­di­da­tū­ros į Lie­tu­vos ban­ko va­do­vus tu­rės bū­ti ieš­ko­ma po­li­ti­nio su­ta­ri­mo“, – sa­ko­ma prem­je­ro ko­men­ta­re, ku­rį BNS per­da­vė jo at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė kol kas ne­ko­men­tuo­ja pre­zi­den­tės ke­ti­ni­mų V. Va­si­liaus­ką teik­ti an­trai ka­den­ci­jai, o par­ti­jos va­do­vas eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis sa­kė Lie­tu­vos ban­ko va­do­vą kaip spe­cia­lis­tą ver­ti­nan­tis tei­gia­mai, bet pa­brė­žė tai esant jo as­me­ni­nę, o ne par­ti­jos nuo­mo­nę.

„Kai bus ofi­cia­lus tei­ki­mas, ta­da bus ir ver­ti­ni­mas“, – BNS Sei­mo pir­mi­nin­kės po­zi­ci­ją per­da­vė at­sto­vas spau­dai Ros­val­das Gor­ba­čio­vas.

„Kaip po­li­ti­nei par­ti­jai mums no­rė­tų­si, kad ko­mer­ci­niai ban­kai bū­tų dau­giau pa­spaus­ti dėl įkai­nių kė­li­mo, gal­būt ki­tais klau­si­mais ban­kas užim­tų kie­tes­nę po­zi­ci­ją, ko­mer­ci­niams ban­kams, švel­niai ta­riant, skriau­džiant Lie­tu­vos žmo­nes, bet tai mū­sų no­rai, gal­būt ga­li­my­bės yra ki­tos, o šiaip aš ver­tin­čiau val­dy­to­ją ir jo dar­bą tei­gia­mai“, – BNS sa­kė V. Ma­zu­ro­nis.

Jis sa­kė ne­ga­lin­tis at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar Dar­bo par­ti­ja ne­sip­rie­šin­tų to­kiam pa­sky­ri­mui: „Ne­ga­liu da­bar kal­bė­ti už Dar­bo par­ti­ją, nes nė­ra to­kių svars­ty­mų, ga­lų ga­le nė­ra pa­teik­ta kan­di­da­tū­ra, aš iš­sa­kiau sa­vo nuo­mo­nę, bet bend­rai dar­bą ver­tin­čiau tei­gia­mai“.

Su par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­riu eu­ro­par­la­men­ta­ru Ro­lan­du Pa­ksu BNS kol kas ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį sa­kė V. Va­si­liaus­ko kan­di­da­tū­rą teik­sian­ti an­trai ka­den­ci­jai. Ji sa­kė ne­ma­tan­ti prie­žas­čių, ko­dėl tu­rė­tų to ne­da­ry­ti.

„Ver­ti­nu ge­rai, nes tai pro­fe­sio­na­lus žmo­gus, dir­bęs pra­ktiš­kai vi­są sa­vo kar­je­rą Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je, taip pat ir vi­ce­mi­nis­tru. Ma­to­me, kad eu­ro įve­di­mas taip pat įvy­ko sklan­džiai, pra­ktiš­kai sklan­džiau­siai iš vi­sų 19-os vals­ty­bių pa­tir­ties. Tai­gi, bent jau aš as­me­niš­kai ne­tu­riu jo­kių prie­žas­čių, ko­dėl ne­ga­lė­čiau ar­ba ne­no­rė­čiau teik­ti jo an­trai ka­den­ci­jai“, – me­ti­nė­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

V. Va­si­liaus­ko ka­den­ci­ja bai­gia­si šie­met ba­lan­dį – cen­tri­niam ban­kui jis va­do­vau­ja nuo 2011 me­tų ba­lan­džio 16 die­nos. Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ką pre­zi­den­to tei­ki­mu pen­ke­riems me­tams ski­ria Sei­mas. Ka­den­ci­jų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas.

V. Va­si­liaus­kas 2009 me­tų pa­va­sa­rį du mė­ne­sius dir­bo D.Gry­baus­kai­tės rin­ki­mų kam­pa­ni­jos va­do­vu.