Kol kas nejuda klausimas dėl trimečio pareigūnų algų kėlimo plano
Vy­riau­sy­bė­je kol kas ne­pa­sis­tū­mė­jo siū­ly­mas dėl par­ei­gū­nų al­gų kė­li­mo 2018–2020 me­tais.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja yra par­en­gu­si Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­tai­sas, pa­gal ku­rias iki 2020-ųjų vi­sų sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­tis di­dė­tų be­veik po 100 eu­rų kas­met, ta­čiau to­kiems pa­kei­ti­mams kol kas pa­lai­ky­mo Vy­riau­sy­bė­je nė­ra.

„Ma­tant da­bar ko­kios yra skir­tin­gos po­zi­ci­jos, ban­dy­si­me de­rin­ti (...). Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ne­pri­ta­ria, ne­pri­ta­ria Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, ne­pri­ta­ria So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, taip pat Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja tu­rė­jo pa­sta­bų dėl sis­te­mi­nio dar­bo už­mo­kes­čio vi­siems dar­buo­to­jams kė­li­mo“, – tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė­je sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas.

Šis klau­si­mas bu­vo įtrauk­tas į Vy­riau­sy­bės tre­čia­die­nio pa­si­ta­ri­mo dar­bot­var­kę, ta­čiau iš jos vė­liau iš­brauk­tas.

„Bu­vo klau­si­mas iš­im­tas iš pa­si­ta­ri­mo die­not­var­kės, nes dar yra ne­su­ta­ri­mų, ir dar prie ši­to klau­si­mo grį­ši­me po­sė­dy­je gal­būt lie­pos pa­bai­go­je“, – vy­lė­si E.Mi­siū­nas.

Anot jo, Vy­riau­sy­bė­je yra svars­ty­mų, kad at­ly­gi­ni­mai ty­rė­tų aug­ti vi­siems vals­ty­bėms tar­nau­to­jams, ne tik sta­tu­ti­niams par­ei­gū­nams.

„Gal­būt už 40 mln. eu­rų ga­li­ma bū­tų kel­ti vi­siems vals­ty­bės tar­nau­to­jams po 1 eu­rą, for­ma­liai tai kai­nuo­tų tiek pat vals­ty­bės biu­dže­tui, ke­liant vi­siems vals­ty­bės tar­nau­to­jams dar­bo už­mo­kes­tį, kad bū­tų vi­si ly­gūs prieš įsta­ty­mą, iš­lai­ko­mas so­cia­li­nis tei­sin­gu­mas ir taip to­liau“, – iš­girs­to­mis abe­jo­nė­mis da­li­jo­si vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras.

Jis pa­brė­žė, kad Sta­tu­to pa­kei­ti­mų rei­kia ir no­rint par­ei­gū­nams al­gas kel­ti iš vi­di­nių sis­te­mos lė­šų.

„Sta­tu­tas yra ne tik apie dar­bo už­mo­kes­čio pa­kė­li­mą, bet tai yra ga­lų ga­le tei­si­nis pa­grin­das mo­kė­ti di­des­nį dar­bo už­mo­kes­tį, nes yra da­bar si­tua­ci­jų, ka­da štai ir po­li­ci­jos sis­te­mo­je dar­buo­to­jai tu­ri bu­dė­ti na­muo­se, kad jiems bū­tų ga­li­ma mo­kė­ti di­des­nį dar­bo už­mo­kes­tį, ir gal­vo­ti vi­so­kių ti­krai įdo­mių si­tua­ci­jų, kad bū­tų tei­si­nis pa­grin­das par­ei­gū­nui mo­kė­ti di­des­nį dar­bo už­mo­kes­tį“, – aiš­ki­no E.Mi­siū­nas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja siū­lo Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to prie­de nu­sta­ty­tus koe­fi­cien­tus vi­siems par­ei­gū­nams kas­met di­din­ti po 0,8. Tai reiš­kia, kad par­ei­gū­nų at­ly­gi­ni­mas kas­met „į ran­kas“ di­dės ma­žiau­siai 95 eu­rais per mė­ne­sį.

Iki 2020 me­tų par­ei­gū­nų al­goms kel­ti pa­gal siū­lo­mą mo­de­lį pa­pil­do­mai bend­rai rei­kė­tų skir­ti dau­giau kaip 200 mln. eu­rų.

VRM duo­me­ni­mis, iš sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų dau­giau­siai už­dir­ba Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tai, že­miau­sios gran­dies par­ei­gū­nas čia „į ran­kas“ gau­na 725 eu­rus. Že­miau­sios gran­dies po­li­ci­nin­kai už­dir­ba 700 eu­rų, pa­sie­nie­čiai – 510 eu­rų, Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nai – 500 eu­rų.

Ma­žiau­siai už­dir­ba že­miau­sios gran­dies ug­nia­ge­siai ir Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos par­ei­gū­nai, ati­tin­ka­mai po 452 ir 465 eu­rus.