Koks Lietuvos valstybės gimtadienio planas?
Li­kus ly­giai mė­ne­siui iki at­kur­tos Lie­tu­vos vals­ty­bės gim­ta­die­nio at­sklei­džia­mas Va­sa­rio 16-osios ren­gi­nių, vyk­sian­čių Vil­niu­je ir vi­so­je Lie­tu­vo­je – pla­nas. 
Apie veiklas iki gimtadienio ir kaip kiekvienas galime pasiruošti šventei savo mintimis dalinasis Šimtmečio įvaizdinės kampanijos veidai: prof. Vytautas Landsbergis, Lietuvos šefai, šventės organizatoriai.

...

.

.