Kodėl pirmuose bažnyčių suoluose – politikai?
Vals­ty­bi­nių šven­čių me­tu pir­mą­sias ei­les Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je uži­ma po­li­ti­kai. Ne vie­nam ky­la klau­si­mas, kaip su­sik­los­tė to­kia pra­kti­ka, kas ją re­gu­liuo­ja. 

Į šiuos klau­si­mus por­ta­lo lzi­nios.lt skai­ty­to­jams at­sa­ko šven­to­vės ad­mi­nis­tra­to­rius kun. Vir­gi­ni­jus Čes­nu­le­vi­čius. Pa­sak jo, to­kia tra­di­ci­ja įsi­vy­ra­vo dėl dvie­jų prie­žas­čių – pro­to­ko­lo ir sau­gu­mo.

Ku­ni­go tei­gi­mu, kon­kre­čio­se pro­to­ko­lo nor­mo­se, kaip pa­vyz­džiui, vie­tos pir­mo­se ei­lė­se, at­sis­pin­din­ti pa­gar­ba pir­mie­siems vals­ty­bės as­me­nims nu­ro­do į tai, kam jie at­sto­vau­ja. „Kaip as­me­nys prieš Die­vą iš tie­sų vi­si esa­me ly­gūs. Bet ro­do­me pa­gar­bą pre­zi­den­tei ne tiek dėl jos as­mens, o dėl pa­čios pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­jos, ku­riai ji at­sto­vau­ja, – tei­gia jis. – An­tra ver­tus, kai svar­bes­nie­ji vals­ty­bės as­me­nys sė­di vie­no­je vie­to­je, leng­viau už­ti­krin­ti jų sau­gu­mą ir iš­veng­ti ne­su­sip­ra­ti­mų“.

Pa­gal nu­sis­to­vė­ju­sią pra­kti­ką apie po­li­ti­kų da­ly­va­vi­mą šv. Mi­šio­se Ar­ki­ka­ted­rai daž­niau­siai pra­ne­ša vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų pro­to­ko­lo sky­riai ar­ba ap­sau­gos dar­buo­to­jai.

V. Čes­nu­le­vi­čius ko­men­tuo­ja, jog vie­ta už tvo­re­lės ar­ki­ka­ted­ros prie­ky­je, va­di­na­ma že­mu­ti­ne pres­bi­te­ri­ja, yra iš­li­ku­si iš lai­kų iki li­tur­gi­nės pert­var­kos, ku­rią nu­ma­tė Va­ti­ka­no II Su­si­rin­ki­mas. Pa­sak jo, anks­čiau čia sė­dė­da­vo tik ka­ted­ros ka­nau­nin­kai, o šian­dien tiek šven­čių, tiek įpras­to­mis die­no­mis jos suo­lus uži­ma ne tik po­li­ti­kai, bet ir ki­ti ti­kin­tie­ji. Įspū­dis, kad už tvo­re­lės sė­din­tys žmo­nės yra sim­bo­liš­kai at­skir­ti nuo ki­tų šv. Mi­šių da­ly­vių, yra klai­din­gas, pa­žy­mi ar­ki­ka­ted­ros ad­mi­nis­tra­to­rius.