Kodėl nieko nedarėme? Tragiška keturmečio žūties istorija
Penk­ta­die­nio ry­tą Lie­tu­vą aps­krie­jo skau­di is­to­ri­jos apie Kė­dai­niuo­se su­muš­tą ke­tu­rių me­tų ber­niu­ką at­omaz­ga – vai­ke­lis mi­rė. Pa­tei­kia­me vi­są apie šią tra­ge­di­ją ži­no­mą in­for­ma­ci­ją.

Ke­tur­me­čio vai­ko 23 me­tų mo­ti­na Mo­ni­ka A. su 27 me­tų su­gy­ven­ti­niu Ge­di­mi­nu K. į Kė­dai­nius iš Rad­vi­liš­kio at­si­kraus­tė prieš pus­me­tį. Po­ros kai­my­nai pa­sa­ko­jo, jog jie per­si­kė­lė va­sa­rą, rugp­jū­čio mė­ne­sį, ta­čiau, kaip pra­ne­šė por­ta­las lry­tas.lt, po­ra su kai­my­nais ne­bend­ra­vo. Nors mo­ti­na laip­ti­nė­je pa­sis­vei­kin­da­vo, o jos su­gy­ven­ti­nis – ne. Min­dau­go gat­vės 12 na­mo kai­my­nai tei­gė ma­tę su­gy­ven­ti­nius keis­tai aps­vai­gu­sius: „Ke­lis kar­tus ma­tė­me juos vi­du­ry die­nos, jie bu­vo keis­tai aps­vai­gę. Gal­būt tai – net ne al­ko­ho­lis, gal nar­ko­ti­kai“, – lry­tas.lt por­ta­lui sa­kė Min­dau­go gat­vės 12 na­mo gy­ven­to­jai.

Po­li­ci­jai vai­ke­lio mo­ti­na bu­vo ži­no­ma: par­ei­gū­nų duo­me­ni­mis, pa­ti mo­ti­na yra baus­ta už smul­kią va­gys­tę, o jos su­gy­ven­ti­nis – Ge­di­mi­nas K. teis­tas by­lo­je dėl pre­ky­bos nar­ko­ti­kais ir gink­lais.

Vai­kas pra­dė­jo lan­ky­ti dar­že­lį „Vai­kys­tė“ 2016 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną.

Dar­že­lio di­rek­to­rė Zi­ta Pe­tro­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad vai­ko ma­ma per­so­na­lui bu­vo pa­žįs­ta­ma nuo sa­vo vai­kys­tės, nes dar­že­ly­je dir­bo jos mo­ti­na.

Rug­sė­jį ir spa­lį ber­niu­kas dar­že­lį lan­kė nuo­la­tos, tei­gė di­rek­to­rė, o nuo lap­kri­čio iki gruo­džio lan­ko­mu­mas su­pras­tė­jo, mo­ti­nai pa­kei­tus dar­bą. „Kar­tas nuo kar­to auk­lė­to­ja pa­ste­bė­da­vo, kad jis at­ei­da­vo pa­var­gęs, ne­iš­si­mie­go­jęs, kaž­koks liūd­nas ir pri­slėg­tas“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė Kė­dai­nių dar­že­lio „Vai­kys­tė“ di­rek­to­rė Zi­ta Pe­tro­kie­nė.

Nors ber­niu­kas šei­mo­je at­ro­dė my­li­mas, Z. Pe­tro­kie­nė sa­kė smur­tu prieš jį įta­rian­ti pa­tė­vį.

„Tas vai­kas sa­ky­da­vo, kad ma­ne Ge­das ba­rė, ma­ne Ge­das mu­šė. Bet ži­no­te, vai­kas – ket­ve­rių me­tu­kų, aš ne­ga­liu taip tiks­liai kons­ta­tuo­ti kaip ti­kro fak­to“, – kal­bė­jo ji.

Pir­mo­sios žaizdos

Pir­mie­ji įro­dy­mai dėl smur­to prieš ma­ža­me­tį – pra­ėju­sių 2016 me­tų lap­kri­čio 23 die­na, kai ber­niu­ko auk­lė­to­ja, glos­ty­da­ma vai­ko gal­vy­tę, pa­ste­bė­jo gu­zą. Pra­ne­ši­muo­se tei­gia­ma, jog tuo­met dar­že­lio dar­buo­to­jai apie tai pra­ne­šė sa­vi­val­dy­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tams.

Kė­dai­nių Vai­ko tei­sų ap­sau­gos spe­cia­lis­tai prieš tai, kaip sa­kė sky­riaus ve­dė­ja Vi­li­ma Ju­ce­vi­čiū­tė, jo­kių duo­me­nų apie ga­li­mą smur­tą ar bet ko­kius ki­tus pa­žei­di­mus ne­ga­vę nei iš ko­le­gų Rad­vi­liš­ky­je, nei iš po­li­ci­jos nuo ta­da su­kru­to: įvy­kęs in­ci­den­tas, po ku­rio dėl ga­li­mo vai­ko pa­tė­vio smur­to pra­dė­tas ir iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

„Lap­kri­čio 23 die­ną mums pa­skam­bi­no dar­že­lio di­rek­to­rė ir in­for­ma­vo, kad vai­kas at­ėjo ga­li­mai su­muš­tas. Mes iš­kart apie tai te­le­fo­nu in­for­ma­vo­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, tuoj pat nu­vy­ko­me į dar­že­lį. Bet ka­dan­gi dar­že­lis jau bu­vo pra­ne­šęs ir ma­mai, ma­ma jau bu­vo iš­si­ve­du­si vai­ką į po­lik­li­ni­ką. Tuo­met su­si­sie­kė­me su ma­ma, nu­vy­ko­me į na­mus tą pa­čią die­ną, bend­ra­vo­me su ma­ma ir su vai­ku­čiu at­ski­rai, dar­buo­to­ja ap­žiū­rė­jo vai­ku­tį – jis su­nkiai kal­ban­tis, lan­ko­si pas lo­go­pe­dą. Jis pa­sa­kė, kad jį mu­ša, pa­sa­kė pa­tė­vio var­dą. Pa­klau­sė­me, kur skau­da – par­odė ko­jy­tę“, – pa­sa­ko­jo V. Ju­ce­vi­čiū­tė.

Anot jos, ma­ma ne­igė, jog vai­kas ar ji yra mu­ša­mi, pa­tei­kė ver­si­ją, kad jos drau­gas, kaip įpras­tai, ve­dė vai­ką į dar­že­lį, nes ji pa­ti tu­rin­ti į dar­bą iš­ei­ti la­bai anks­ti, ir vai­kas ant laip­tų pa­pras­čiau­siai su­klu­po.

„U­žė­jo­me pas kai­my­nus, vi­si kai­my­nai sa­kė, kad nie­ko ne­gir­dė­jo, nie­ko ne­ma­tė. Vie­na kai­my­nė pa­sa­kė, kad nak­ti­mis bū­na triukš­mas, mu­zi­ka gar­siai lei­džia­ma, kad kaž­kas bil­da, lyg tran­ko­si. Mo­te­riš­kė gal­vo­jo, kad gal­būt tas vy­ras mo­te­rį ga­li muš­ti. Grį­žo­me pas ma­mą į bu­tą, pa­sa­kė­me, ką gir­dė­jo­me, kad ne­bi­jo­tų, jog su­teik­si­me vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą, ji die­va­go­jo­si, kad ti­krai nie­kas ne­mu­ša, vis­kas ra­mu ir kad kai­my­nė juos ap­kal­ba“, – pa­sa­ko­jo V.Ju­ce­vi­čiū­tė.

„Apk­lau­sė ir auk­lė­to­ją, ir mo­čiu­tę vai­ko, ir kai­my­nus laip­ti­nė­je. Ti­krai bu­vo do­mi­ma­si ir la­bai rim­tai bu­vo už­siim­ta. Aš net nu­ste­bau, kad taip žai­biš­kai bu­vo su­rea­guo­ta, – sa­kė dar­že­lio di­rek­to­rė Z.Pe­tro­kie­nė: – teis­mo eks­per­ti­zė­je dar pa­ma­tė, kad pas jį bu­vo mė­ly­nė ant ko­jos. Jis pats sa­kė, kad nu­kri­to nuo laip­tų, o tą eks­per­ti­zė ir pa­tvir­ti­no.“

Ki­taip pa­sa­ko­jo por­ta­lo lry­tas.lt kal­bin­ti kai­my­nai, ku­rie ti­ki­no nuo­lat gir­dė­ję pa­tė­vį šau­kiant ant vai­ko ir va­di­nant jį miž­niu­mi: „Kiek su­pra­tau iš riks­mų, jis šla­pin­da­vo­si į lo­vą. To­dėl vy­ras nuo­lat šauk­da­vo ir va­din­da­vo jį miž­nium.“ Kai­my­nai tei­gė ne kar­tą gir­dė­ję ir kly­kian­tį mu­ša­mą vai­ką. „Ma­no vy­ras gal­vo­jo ei­ti pas juos ra­min­ti dėl nuo­la­ti­nio triukš­mo, ta­čiau pa­gal­vo­jo­me, kad su kvai­liais aiš­kin­tis bep­ras­miš­ka“, – por­ta­lui lry­tas.lt sa­kė jau­na mo­te­ris.

Ty­ri­mas nutraukiamas

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas po sa­vai­tės, pro­ku­ro­rai ar­gu­men­ta­vo, jog ne­su­rink­ta pa­kan­ka­mai įro­dy­mų. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ele­na Mar­ti­no­nie­nė BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė, kad šio su­ža­lo­ji­mo mas­tą ty­rė eks­per­tai, iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me bu­vo apk­laus­ti liu­dy­to­jai. Eks­per­tai iš­reiš­kė ti­ki­my­bę, kad vai­kas ga­lė­jo ir nu­kris­ti, stip­raus su­mu­ši­mo ne­bu­vo.

„Ne­bu­vo su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­me­nų, pa­tvir­ti­nan­čių smur­tą, to­dėl ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas. Ta by­la bus pa­ti­krin­ta – jau da­bar (ket­vir­ta­die­nį, – red.), man at­ro­do, ti­kri­na­ma“, – BNS tei­gė E.Mar­ti­no­nie­nė.

Dar­že­lio di­rek­to­rė tei­gė, kad nu­trau­kus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą vai­kas ta­po gu­ves­nis: „Tas vai­kiu­kas at­ėjo ir pa­mie­go­jęs, ir pa­il­sė­jęs, ir links­mes­nis. Su­pra­to­me, kad tru­pu­tį su­draus­mi­no­me tą šei­mą“.

Dar­že­lio „Vai­kys­tė“ di­rek­to­rė Z. Pe­tro­kie­nė sa­kė, jog nuo lap­kri­čio iki gruo­džio lan­ko­mu­mas su­pras­tė­jo, mo­ti­nai pa­kei­tus dar­bą.

Dar­že­lio di­rek­to­rė tei­gė, kad sau­sį ber­niu­ko mo­ti­na me­tė dar­bą, o jis į dar­že­lį per mė­ne­sį at­vy­ko tris kar­tus – pa­sku­ti­nį kar­tą prieš še­šias die­nas.

Nak­tį pa­si­gir­do triukšmas

Kai­my­nai apie pa­sku­ti­nes vai­ko gy­ve­ni­mo die­nas pa­sa­ko­jo, jog lem­tin­gą­ją nak­tį bu­te bu­vo ra­mu. „O tą vai­ką gi ir at­ve­žė tik sek­ma­die­nį. Kaž­ko­kios dvi mo­te­rys pa­ly­dė­jo iki na­mų. Gal bu­vo pas mo­čiu­tę?“ – por­ta­le lry­tas.lt svars­tė žmo­nės.

Triukš­mas bu­te pa­si­gir­do tik sau­sio 25 die­nos va­ka­re: „Keis­ta, ta­čiau tą die­ną bu­vo ty­lu. Ne­bu­vo jo­kio triukš­mo. Triukš­mas pa­si­gir­do tik va­ka­re. Gir­dė­jau pa­ties vy­ro šūks­nius, kad jis ban­do gai­vin­ti vai­ką, gal da­rė dirb­ti­nį kvė­pa­vi­mą, kad vai­kas ne­gy­vas, kad jis ne­kvė­puo­ja. Ne­tru­kus pa­si­gir­do dar di­des­nis triukš­mas, su­pra­tau, kad at­vy­ko me­di­kai“, – por­ta­lui lry­tas.lt pa­sa­ko­jo aukš­tu aukš­čiau gy­ve­nan­ti mo­te­ris. Kai­my­nė spė­ja, kad apie dirb­ti­nį kvė­pa­vi­mą ir gai­vi­ni­mą pats vy­ras kal­bė­jo te­le­fo­nu su me­di­kais.

Sau­sio 25 die­ną, tre­čia­die­nį, apie 23 va­lan­dą 50 mi­nu­čių po­li­ci­jos par­ei­gū­nai bu­vo in­for­muo­ti, kad Kė­dai­niuo­se, Min­dau­go g., su­muš­tas ke­tur­me­tis vai­kas. Nu­vy­kus po­li­ci­jos par­ei­gū­nams bei grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jams, ras­tas su­nkiai su­ža­lo­tas ma­ža­me­tis (gi­męs 2012 me­tais). Po­li­ci­ją iš­kvie­tė vai­ko pa­tė­vis, pa­sa­kęs, jog vai­ką su­mu­šė ma­ma.

Del­sė kvies­ti pagalbą

Vai­kas bu­vo pra­ra­dęs są­mo­nę, ne­bep­la­kė ma­žy­lio šir­dis, bet jis bu­vo at­gai­vin­tas ir sku­biai pri­sta­ty­tas į gy­dy­mo įstai­gą. „At­va­žia­vu­si grei­to­ji ra­do už­muš­tą vai­ką. Nes kai at­vy­ko grei­to­ji, bu­vo asis­to­li­ja, tai yra ne­bu­vo šir­dies veik­los, ir tik efek­ty­vių ir ener­gin­gų gai­vi­ni­mo veiks­mų dė­ka vai­kas bu­vo at­gai­vin­tas“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė Kau­no kli­ni­kų Vai­kų li­gų kli­ni­kos va­do­vas Ri­man­tas Kė­va­las.

Me­di­kai tvir­ti­no: ap­lin­ky­bės ro­do, kad su­mu­šus vai­ką iš­kart pa­gal­bos ne­si­kreip­ta, me­di­kai iš­kvies­ti, kai ma­ža­me­tis rea­liai bu­vo mi­ręs. Jie svars­tė, kad lai­ku iš­kvie­tus pa­gal­bą bū­tų dau­giau ga­li­my­bių iš­gel­bė­ti ber­niu­ko gy­vy­bę.

Pa­sak Kau­no kli­ni­kų vai­kų rea­ni­ma­to­lo­go Vai­do­to Gurs­kio, vai­kas pas juos at­vež­tas 4 va­lan­dą 44 mi­nu­tę ypač su­nkios būk­lės.

„Su­ža­lo­ji­mai ypač su­nkūs, su­mu­ši­mai su pa­krau­ja­vi­mu vi­sa­me kū­ne, nu­ga­ros sri­ty­je, pra­ktiš­kai vi­sas kū­nas nu­sė­tas mė­ly­nė­mis. Stip­riau­siai su­ža­lo­ta gal­va, po kie­tai­siais gal­vos dan­ga­lais de­ši­nė­je pu­sė­je iš­si­lie­jęs krau­jas, sme­ge­nys pa­ti­nę. Sku­biai ope­ruo­tas. Ne­uro­chi­rur­gų ko­man­da pa­ša­li­no krau­jo kre­šu­lius, at­li­ko ki­tus rei­ka­lin­gus chi­rur­gi­nius veiks­mus“, – sa­kė me­di­kas žur­na­lis­tams.

Jo duo­me­ni­mis, ber­niu­kas bu­vo gy­do­mas Vai­kų te­ra­pi­jos sky­riu­je, jo būk­lė – kri­ti­nė, jis be są­mo­nės, vi­siš­kai ne­rea­guo­jan­tis.

„Sme­ge­nų veik­los gy­vy­bin­gu­mo po­žy­mių kol kas ne­ma­ty­ti, gy­vy­bi­nės funk­ci­jos pa­lai­ko­mos apa­ra­tū­ra ar­ba vais­tų pa­gal­ba. Pa­gal esa­mą si­tua­ci­ją, to­kie su­ža­lo­ji­mai nė­ra su­de­ri­na­mi su gy­vy­be“, – tvir­ti­no V.Gurs­kis.

Me­di­kų tvir­ti­ni­mu, pa­gal žy­mes ma­ty­ti, kad muš­ta ir ran­ka, ir gal­būt ki­tais bū­dais – nau­do­jant bu­kus daik­tus, ku­rie bai­gia­si aš­triu ga­lu.

„Žaiz­dos yra se­nes­nės, ta­čiau su­mu­ši­mai ne vien švie­ži, yra ir se­nes­nių“, – pa­sa­ko­jo V.Gurs­kis.

Anot R.Kė­va­lo, bai­siau­sia, kad ber­niu­kas muš­tas ir į gal­vą.

„Vaiz­das yra šiur­pus. Vai­kas ti­krai bu­vo skriau­džia­mas ir mu­ša­mas ne vie­ną kar­tą, ti­krai ne­ap­siei­ta be ki­tų kie­tų bu­kų daik­tų. Kas bai­siau­sia, jis mirš­ta dėl gal­vos sme­ge­nų trau­mos. Pa­sku­ti­niai smū­giai bu­vo su­kon­cen­truo­ti į gal­vą“, – sa­kė gy­dy­to­jas.

Su­lai­kė įtariamuosius

„Į­vy­kio vie­to­je su­rink­ti pir­mi­niai duo­me­nys, kad dau­gia­bu­čio na­mo bu­te bu­vo su­muš­tas ke­tu­rių me­tų am­žiaus vai­kas. Dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų jis pra­ra­do są­mo­nę“, – kal­bė­jo Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ro­ras Vi­tol­das Gu­lia­vi­čius.

Po­li­ci­ja su­lai­kė du įta­ria­muo­sius – 23 me­tų mo­te­rį ir 27 me­tų vy­rą. Pa­sak po­li­ci­jos, įta­ria­mie­ji yra ma­ža­me­čio ma­ma ir su­gy­ven­ti­nis.

„Bu­vo nu­sta­ty­ta, kad jie abu yra blai­vūs, jiems par­eikš­ti įta­ri­mai dėl ma­ža­me­čio svei­ka­tos su­trik­dy­mo. Šiuo me­tu jie yra apk­lau­sia­mi, ry­toj bus spren­džia­mas klau­si­mas dėl griež­čiau­sios kar­do­mo­sios prie­mo­nės – su­ėmi­mo sky­ri­mo“, – sa­kė pro­ku­ro­ras.

Pa­sak jo, šei­ma yra ži­no­ma par­ei­gū­nams, per­nai bu­vo at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ta­čiau pro­ku­ro­ras nu­spren­dė, kad nė­ra pa­kan­ka­mai duo­me­nų by­lą per­duo­ti teis­mui ir by­lą nu­trau­kė.

„Mi­nė­tas spren­di­mas šio įvy­kio kon­teks­te bus pa­ti­krin­tas, re­vi­zuo­tas aukš­tes­nių pro­ku­ro­rų ir bus nu­spręs­ta, ar jis pa­grįs­tas“, – tei­gė V.Gu­lia­vi­čius.

Vai­ko mo­ti­na su tei­sė­sau­ga bend­ra­dar­biau­ja.

„Su­gy­ven­ti­nis ne­pri­pa­žįs­ta ir ne­igia kai ku­riuos aki­vaiz­džius duo­me­nis. Mo­te­ris ban­do kal­bė­tis, bend­ra­dar­biau­ti su par­ei­gū­nais“, – sa­kė pro­ku­ro­ras.

Kol kas nė­ra nu­sta­ty­ta, ar abu įta­ria­mie­ji smur­ta­vo prieš vai­ką.

Penk­ta­die­nio ry­tą Kau­no kli­ni­kų vie­šo­sios ko­mu­ni­ka­ci­jos tar­ny­bos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Eg­lė Au­dic­kai­tė por­ta­lui lry­tas.lt pa­tvir­ti­no, jog su­muš­to ke­tur­me­čio gy­vy­bė už­ge­so: „Me­di­kai vi­są nak­tį ste­bė­jo ber­niu­ko būk­lę. Jam bu­vo su­teik­ta vi­sa rei­kia­ma ir bū­ti­na pa­gal­ba įvy­kus to­kiam at­si­ti­ki­mui. Ta­čiau ber­niu­kas ry­te mi­rė“, – sa­kė E. Au­dic­kai­tė. Ber­niu­ko kū­nas per­duo­tas Teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tų ty­ri­mams. Tei­sė­sau­ga taip pat at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Dėl Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo bus šau­kia­ma ne­ei­li­nė sesija

Penk­ta­die­nio ry­tą pa­aiš­kė­jo, jog po šio įvy­kio bus šau­kia­ma ne­ei­li­nė se­si­ja pri­im­ti Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą, BNS pa­tvir­ti­no Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė.

Pa­sak po­li­ti­kės, nors par­la­men­ta­rai jau ėmė­si ini­cia­ty­vos su­rink­ti par­ašus dėl ne­ei­li­nės se­si­jos, pa­pras­čiau tai bū­tų pa­da­ry­ti Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu.

„Y­ra Sei­mo na­rių ini­cia­ty­va, aš ją la­bai ver­ti­nu, ir ko­le­gas, ku­rie pa­si­ra­šys, bet rei­kia su­rink­ti 47 Sei­mo na­rių par­ašu. Ma­nau, kad val­dy­ba, ku­ri rink­sis tre­čia­die­nį, ti­krai pri­tars siū­ly­mui šauk­ti ne­ei­li­nę se­si­ją ir taip bus pa­pras­čiau – val­dy­bos kvie­ti­mu“, – sa­kė R.Baškienė

Pa­sak jos, se­si­jos me­tu bū­tų svars­to­mas So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tas vi­sas pa­tai­sų pa­ke­tas, o lai­kas iki ne­ei­li­nės se­si­jos, ku­ri pre­li­mi­na­riai pla­nuo­ja­ma va­sa­rio 14 die­ną, bus skir­tas pro­jek­tų ap­ta­ri­mui bei dis­ku­si­joms.

„Bus tei­kia­mas ne tik tas (par­la­men­ta­rų) pro­jek­tas, mes kal­ba­me apie Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą, ku­rį tei­kia mi­nis­te­ri­ja. Mes reng­si­me dis­ku­si­jas, at­sa­ky­mus į klau­si­mus, ne sti­chi­nį įsta­ty­mo pri­ėmi­mą, bet bus pa­skelb­ta dar­bot­var­kė ir dis­ku­si­jos ta te­ma. Lai­ko­tar­pis tarp­se­si­ji­nis yra skir­tas dar­bui, jis nė­ra at­os­to­gos, to­dėl dirb­si­me la­bai at­sa­kin­gai. Min­tis ta, kad se­si­ją reng­ti pa­si­ren­gus“, – pa­brė­žė Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja.