Koalicijos partneriai vėl kryžiuoja kardus
Val­dan­čių­jų nuo­mo­nės ei­li­nį kar­tą iš­sis­ky­rė. Ki­taip nei siū­lo so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė, Dar­bo par­ti­ja (DP) par­eiš­kė pri­ta­rian­ti tie­sio­gi­nių se­niū­nų rin­ki­mų įtei­si­ni­mui.

Šian­dien vyk­sian­čia­me Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je, ku­ria­me bus svars­to­mas Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų pro­jek­tas, siū­lan­tis įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius se­niū­nų rin­ki­mus, DP de­le­guo­ti mi­nis­trai bal­suos prieš Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) par­eng­tą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą at­mes­ti šias pa­tai­sas ir ne­pri­tar­ti tie­sio­gi­niams se­niū­nų rin­ki­mams. “Tie­sio­gi­niai se­niū­nų rin­ki­mai – de­mo­kra­ti­jos plė­tra, su­tei­kian­ti žmo­nėms ga­li­my­bę pa­si­rink­ti. Be to, tie­sio­gi­niai se­niū­nų rin­ki­mai bei di­des­nių ga­lių su­tei­ki­mas se­niū­ni­joms su­da­ry­tų są­ly­gas se­niū­nų par­ei­gas ei­ti kom­pe­ten­tin­ges­niems bei są­ži­nin­ges­niems as­me­nims“, - sa­kė DP pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Po­li­ti­ko tei­gi­mu, tie­sio­gi­niai se­niū­nų rin­ki­mai svar­būs ir sie­kiant stip­rin­ti bend­ruo­me­nes vi­so­je ša­ly­je, ta­čiau nau­ją­ją se­niū­nų sky­ri­mo tvar­ką rei­kė­tų nuo­sek­liai per­žiū­rė­ti ir tin­ka­mai reg­la­men­tuo­ti. „Tu­ri­me ei­ti šiuo ke­liu ir siek­ti vie­tos val­džią kaip ga­li­ma la­biau pri­ar­tin­ti prie žmo­nių. Ta­čiau kon­kre­tūs ke­liai ir ga­li­my­bės tai pa­da­ry­ti tu­rės bū­ti nuo­dug­niai aps­vars­ty­ti įsta­ty­mą pri­imant Sei­me“, - pa­brė­žė V. Ma­zu­ro­nis.

Vy­riau­sy­bės nuo­mo­ne, se­niū­nas nė­ra sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo su­bjek­tas, per ku­rį įgy­ven­di­na­ma sa­vi­val­dos tei­sė. “Es­mi­nės se­niū­ni­jų ir se­niū­nų funk­ci­jos yra or­ga­ni­zuo­ti tin­ka­mą vie­šų­jų pa­slau­gų tei­ki­mą gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės bend­ruo­me­nei, o ne at­sto­vau­ti bend­ruo­me­nės in­te­re­sams for­muo­jant sa­va­ran­kiš­ką po­li­ti­ką”, - sa­ko­ma pa­teik­tuo­se ar­gu­men­tuo­se. Taip pat at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad iš siū­lo­mo nu­sta­ty­ti tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ne­aiš­ku, koks bus iš­rink­tų se­niū­nų sta­tu­sas ir san­ty­kis su bend­ruo­me­nės iš­rink­ta sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bei jos su­da­ry­to­mis vyk­do­mo­sio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Dar vie­nas ar­gu­men­tas, ska­ti­nan­tis Vy­riau­sy­bę ne­pri­tar­ti Sei­mo na­rių pro­jek­tui, tas, kad sa­va­ran­kiš­kų biu­dže­tų įtei­si­ni­mas lem­tų dvie­jų pa­ko­pų sa­vi­val­dos mo­ked­lio kū­ri­mą, ku­ris “ne­pa­si­tei­si­no ir bu­vo pa­nai­kin­tas 1995 me­tais”.Vy­riau­sy­bė per­nai “blo­ka­vo” ir pa­na­šų sei­mū­nų mė­gi­ni­mą tie­sio­gi­nius se­niū­nų rin­ki­mus įtei­sin­ti įsta­ty­mo pa­tai­sa. Au­to­riams bu­vo pri­min­tas Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo 2002 me­tų nu­ta­ri­mas, kons­ta­ta­vęs, kad sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms at­skai­tin­gų vyk­do­mų­jų or­ga­nų ne­ga­li­ma trak­tuo­ti kaip to­kių, “per ku­riuos te­ri­to­ri­nės bend­ruo­me­nės įgy­ven­di­na sa­vi­val­dos tei­sę”.

Pa­sak Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kės so­cial­de­mo­kra­tės Mil­dos Pe­traus­kie­nės, al­ter­na­ty­vą Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­soms yra pa­siū­liu­si VRM su­da­ry­ta dar­bo gru­pė. “Siū­lo­ma ei­ti ki­to­kiu ke­liu ir ne­įtei­sin­ti tie­sio­gi­nių se­niū­nų rin­ki­mų, nes tuo­met se­niū­nai tap­tų po­li­ti­kais, “ne­tel­pan­čiais” į ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­da­li­nio rė­mus. Pa­gal nau­ją­jį mo­de­lį sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms bū­tų su­teik­ta tei­sė spręs­ti, ar se­niū­ni­ja lie­ka ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­da­li­niu, kaip iki šiol, ar tam­pa biu­dže­ti­ne įstai­ga”, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė M. Pe­traus­kie­nė. Anot par­la­men­ta­rės, pa­gal te­ri­to­ri­jos dy­dį, tei­kia­mų pa­slau­gų apim­tis se­niū­ni­jos la­bai skir­tin­gos. “Jei sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ma­to, kad se­niū­ni­ja ir se­niū­nas ga­li tvar­ky­tis sa­va­ran­kiš­kai ir to no­ri, su­tei­kia biu­dže­ti­nės įstai­gos sta­tu­są”, - pa­brė­žė po­li­ti­kė. M. Pe­traus­kie­nė sa­kė su­pan­tan­ti, kad šū­kis įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius se­niū­nų rin­ki­mus po­li­tiš­kai la­bai pa­trauk­lus. Ta­čiau ne­prog­no­zuo­ja­ma, kas bus to­liau. “Siū­lo­ma keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją. Bet mes net tie­sio­gi­niams me­rų rin­ki­mams ne­su­ge­bė­joms to pa­da­ry­ti, ėjo­me per įsta­ty­mus. Pa­si­tei­si­no. Žmo­nes iš­si­rin­ko tuos, ku­riuos no­rė­jo. Ne vis­kas se­kė­si, ma­ty­si­me, kaip bus to­liau, da­bar glu­di­na­mi kam­pai. Gal­būt at­ei­ty­je pa­kei­si­me ir Kons­ti­tu­ci­ją, bet tą pa­da­ry­ti jau bus daug pa­pras­čiau”, - tei­gė Sei­mo na­rė. Pa­sak jos, pas mus sa­vi­val­da val­do­ma “šiek tiek iš vir­šaus”, to­dėl sa­va­ran­kiš­ko su­tei­ki­mas se­niū­ni­joms bū­tų tei­gia­mas žings­nis.

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są, ku­riai pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo, par­en­gę par­la­men­ta­rai siū­lo, kad se­niū­nai bū­tų ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams. Kaip ir per sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus, bal­suo­ti ga­lė­tų Lie­tu­vos pi­lie­čiai ir ki­ti nuo­la­ti­niai ad­mi­nis­tra­ci­nio vie­ne­to gy­ven­to­jai. Ini­cia­to­rių nuo­mo­ne, to­kios Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos se­niū­nams ir se­niū­ni­joms su­teik­tų kons­ti­tu­ci­nį sta­tu­są ir ga­ran­tuo­tų rea­lią sa­vi­val­dą bei ren­ka­mų par­ei­gū­nų at­skai­to­my­bę bend­ruo­me­nėms. Kar­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad se­niū­ni­jos tu­rė­tų sa­vo biu­dže­tą.