Koalicija: socialdemokratų vietos suskaičiuotos
Bū­si­mo­jo­je koa­li­ci­jo­je, jei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) dėl bend­ro dar­bo su­si­tars su so­cial­de­mo­kra­tais, šie ga­lė­tų ti­kė­tis ke­tu­rių mi­nis­trų port­fe­lių. Taip tei­gia „Lie­tu­vos ži­nių“ šal­ti­niai LVŽS. „Vals­tie­čiai“ su­tik­tų, kad už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas to­liau ei­tų so­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Va­kar va­ka­re Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pre­zi­diu­mas pa­skel­bė re­ko­men­da­ci­nį siū­ly­mą sa­vo ta­ry­bai da­ly­vau­ti de­ry­bo­se su LVŽS dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­da­ry­mo. So­cial­de­mo­kra­tų ta­ry­ba rink­sis lap­kri­čio 4 die­ną, ta­čiau jau da­bar aiš­kė­ja gai­rės, kaip kai­rie­ji ir „vals­tie­čiai“ for­muo­tų bū­si­mą­ją Vy­riau­sy­bę.

„Su so­cial­de­mo­kra­tais bū­tų kal­ba­ma apie ke­tu­rias mi­nis­te­ri­jas, ku­rioms va­do­vau­ti jie ga­lė­tų de­le­guo­ti sa­vo žmo­nes. Tai bū­tų tin­ka­mas skai­čius pa­gal jų „svo­rį“ koa­li­ci­jo­je“, – sa­kė „Lie­tu­vos ži­nių“ šal­ti­niai LVŽS. Kaip tei­gia­ma, pa­sis­kirs­ty­mas mi­nis­te­ri­jo­mis bū­tų pla­nuo­ja­mas ne pa­gal pi­ni­gi­nius srau­tus, ku­rie ten­ka vie­nai ar ki­tai sfe­rai, bet pa­gal tai, ku­rio­se iš mi­nis­te­ri­jų kiek­vie­na par­ti­ja ga­lė­tų bū­ti ge­riau­siai at­sto­vau­ja­ma, tu­rint gal­vo­je prieš rin­ki­mus jų duo­tus pa­ža­dus.

„De­rin­da­mi prog­ra­mi­nes nuo­sta­tas, tu­rė­si­me ras­ti mak­si­ma­liai bend­rus są­ly­čio taš­kus – ta­da ga­lė­si­me dirb­ti kar­tu“, – apie pla­nuo­ja­mas de­ry­bas kal­bė­jo „vals­tie­čių“ at­sto­vas.

Ne­pa­gei­dau­ja­mi – du Juozai

„Lie­tu­vos ži­nių“ šal­ti­nių duo­me­ni­mis, LVŽS ir LSDP at­sto­vai pa­sis­kirs­ty­mą mi­nis­te­ri­jo­mis pre­li­mi­na­riai jau ap­ta­rė. Pri­nci­pi­nė „vals­tie­čių“ nuo­sta­ta – bū­si­mo­je bend­ro­je Vy­riau­sy­bė­je ne­tu­rė­tų bū­ti dvie­jų da­bar­ti­nių so­cial­de­mo­kra­tų mi­nis­trų – į „auk­si­nių šaukš­tų“ skan­da­lą įsi­pai­nio­ju­sio Juo­zo Ole­ko, va­do­vau­jan­čio Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai (KAM), bei tei­sin­gu­mo mi­nis­tro Juo­zo Ber­na­to­nio. Esą bū­tent šių as­me­nų pa­var­dės sie­ja­si su anks­tes­niais so­cial­de­mo­kra­tų dar­bais ir ne­igia­mu par­ti­jos įvaiz­džiu, nuo ku­rio no­ri­ma at­si­ri­bo­ti.

Gediminas Kirkilas (priekyje) turi minimalių šansų dirbti būsimoje Vyriausybėje, o Juozo Bernatonio "valstiečiai" joje griežtai nepageidauja./Romo Jurgaičio nuotrauka

„Vals­tie­čiai“ esą ne­prieš­ta­rau­tų, kad sa­vo pos­tą iš­sau­go­tų da­bar­ti­nis už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas L. Lin­ke­vi­čius. Kaip tei­gia­ma, šio dip­lo­ma­ti­jos va­do­vo kan­di­da­tū­rai ne­prieš­ta­rau­tų ir ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ku­ri šią sa­vai­tę par­eiš­kė, kad ne­da­rys jo­kio spau­di­mo Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­siai LVŽS dėl koa­li­ci­jos par­tne­rių pa­si­rin­ki­mo. Anks­čiau „vals­tie­čiai“ skel­bė, kad į už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trus siū­ly­tų bu­vu­sį Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rių Ukrai­no­je Pe­trą Vai­tie­kū­ną, nors jis esą ne­bu­vo da­vęs šim­tap­ro­cen­ti­nio su­ti­ki­mo.

Dar vie­nas ne­ofi­cia­liai įvar­di­ja­mas LSDP pa­gei­da­vi­mas – „gau­ti“ KAM, o šios mi­nis­te­ri­jos va­do­vu siū­ly­ti so­cial­de­mo­kra­tų vi­ce­pir­mi­nin­ką eksp­rem­je­rą Ge­di­mi­ną Kir­ki­lą, ka­ry­bos rei­ka­lus spren­du­sį XIII Vy­riau­sy­bė­je. Ta­čiau šis no­ras esą grei­čiau­siai ne­bus iš­pil­dy­tas. „Jei­gu so­cial­de­mo­kra­tai vėl pre­ten­duo­tų va­do­vau­ti KAM, ar tai iš tie­sų pa­dė­tų jiems iš­si­va­duo­ti iš skan­da­lo šlei­fo, at­si­ra­du­sio prieš rin­ki­mus? Mes siū­ly­tu­mė­me, kad kan­di­da­to į tą pos­tą par­in­ki­mas bū­tų pre­zi­den­tės ir so­cial­de­mo­kra­tų su­si­ta­ri­mo rei­ka­las“, – pa­žy­mė­jo „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vai.

LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, rug­sė­jį įvar­di­jęs še­šė­li­nį par­ti­jos mi­nis­trų ka­bi­ne­tą, ak­cen­ta­vo, kad KAM va­do­vą ga­lės pa­si­rink­ti pre­zi­den­tė – vy­riau­sio­ji gink­luo­tų­jų pa­jė­gų va­dė.

So­cial­de­mo­kra­tai ga­lė­tų pre­ten­duo­ti ir į Ūkio mi­nis­te­ri­ją. Jai va­do­vau­jan­čiam po­li­ti­kui grei­čiau­siai tek­tų spręs­ti ir ener­ge­ti­kos prob­le­mas, mat, šal­ti­nių tei­gi­mu, LVŽS yra nu­ma­čiu­si Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) do­mi­nuo­tos XV Vy­riau­sy­bės dar­bo me­tu su­kur­tą Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją nai­kin­ti, o Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je, kaip bu­vo anks­čiau, vėl įsteig­ti ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tro pos­tą. Be to, LVŽS ne­prieš­ta­rau­tų, jei­gu LSDP de­le­guo­tas mi­nis­tras bū­tų ski­ria­mas į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją.

Per­leis­tų Sei­mo pir­mi­nin­ko postą

R. Kar­baus­kis prieš ke­lias die­nas už­ti­kri­no, kad prem­je­ro pos­te jo va­do­vau­ja­ma par­ti­ja ma­ty­tų LVŽS rin­ki­mų są­ra­šo ly­de­rį ne­par­ti­nį Sau­lių Skver­ne­lį, nors anks­čiau dis­ku­tuo­ta, kad ši po­zi­ci­ja ga­lė­tų bū­ti pa­siū­ly­ta LVŽS vi­ce­pir­mi­nin­kui eu­ro­par­la­men­ta­rui Bro­niui Ro­pei. Be to, LVŽS ly­de­ris už­si­mi­nė, kad „vals­tie­čiai“ su­tik­tų at­si­sa­ky­ti anks­čiau iš­sa­ky­tos nuo­sta­tos pre­ten­duo­ti ir į Sei­mo pir­mi­nin­ko pos­tą – jis esą ga­lė­tų ati­tek­ti koa­li­ci­jos par­tne­riams.

„Vals­tie­čiai“ jau anks­čiau yra įvar­di­ję, kad pre­ten­duo­tų į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją, ku­rios kaip po­ten­cia­li va­do­vė bent anks­čiau bu­vo įvar­dy­ta Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to stu­di­jų pro­rek­to­rė pro­fe­so­rė Vi­li­ja Sa­lie­nė, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją, ku­riai ga­lė­tų va­do­vau­ti bu­vu­si Lie­tu­vos kul­tū­ros at­ašė Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, jos va­do­vu grei­čiau­siai bū­tų siū­lo­mas Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Svei­ka­tos ty­ri­mų ins­ti­tu­to va­do­vas gy­dy­to­jas psi­chia­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.

Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­tru ga­lė­tų tap­ti or­ga­ni­za­ci­jos „Bal­tic En­vi­ron­men­tal Fo­rum“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Na­vic­kas, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ga­li­mu va­do­vu įvar­di­ja­mas Že­mės ūkio rū­mų vi­cep­re­zi­den­tas Bro­nius Mar­kaus­kas. Kaip bū­si­mą­jį fi­nan­sų mi­nis­trą LVŽS ma­to fi­nan­sų ana­li­ti­ką Sta­sį Ja­ke­liū­ną, prieš ke­le­rius me­tus triukš­min­gai pa­si­trau­ku­sį iš da­bar­ti­nio prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­jo pos­to.

LVŽS taip pat siek­tų vi­daus rei­ka­lų bei tei­sin­gu­mo mi­nis­trų pos­tų, ta­čiau kas ei­tų šias par­ei­gas, nė­ra įvar­di­ju­si. „Lie­tu­vos ži­nių“ šal­ti­nių tei­gi­mu, kol kas „vals­tie­čiai“ dve­jo­ja ir dėl to, kas tu­rė­tų tap­ti su­si­sie­ki­mo mi­nis­tru. Esą šios po­zi­ci­jos no­rė­tų ir so­cial­de­mo­kra­tai, ta­čiau bai­mi­na­ma­si, kad mi­nis­te­ri­jo­je, ku­rio­je ky­la daug pa­gun­dų dėl ją pa­sie­kian­čių di­de­lių pi­ni­gų srau­tų, vi­sa­da yra ko­rup­ci­jos skan­da­lo grės­mė, o tai ga­lė­tų tu­rė­ti su­nkių pa­sek­mių vi­sos koa­li­ci­jos re­pu­ta­ci­jai. To­dėl LVŽS bent kol kas pla­nuo­ja, kad į šį pos­tą tu­rė­tų bū­ti pa­siū­ly­tas „neu­tra­lus“ žmo­gus, ne­su­si­jęs nė su vie­na koa­li­ci­ją for­muo­jan­čia par­ti­ja.

Teigiama, kad ir prezidentė neprieštarautų, jei Linas Linkevičius toliau vadovautų diplomatinei tarnybai.Alinos Ožič nuotrauka

Ža­da tai­sy­ti klaidas

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­riai apie su­si­ta­ri­mus su „vals­tie­čiais“ kol kas ne­kal­ba. Jų tei­gi­mu, pla­nuo­ti de­ry­bų ei­gą yra per anks­ti, kol sa­vo žo­džio ne­ta­rė par­ti­jos ta­ry­ba.

Spren­di­mas de­rė­tis su „vals­tie­čiais“ so­cial­de­mo­kra­tų bu­vo svars­to­mas vi­są sa­vai­tę – da­lis par­ti­jos na­rių ne­pri­ta­rė to­kiam žings­niui. Prieš ke­lias die­nas so­cial­de­mo­kra­tų gar­bės pir­mi­nin­kas eu­ro­ko­mi­sa­ras Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis iš­pla­ti­no laiš­ką par­ti­jos ko­le­goms, ra­gin­da­mas ne­dirb­ti su „vals­tie­čiais“ ir lik­ti opo­zi­ci­jo­je – ki­tu at­ve­ju esą bū­tų ri­zi­kuo­ja­ma „po ket­ve­rių me­tų pra­ras­ti so­cial­de­mo­kra­ti­ją Lie­tu­vo­je“.

V. P. And­riu­kai­tis ra­šė, kad par­ti­jos pra­lai­mė­ji­mas yra „gi­lu­mi­nis“ ir „ne­pa­ly­gi­na­mas nei su G. Kir­ki­lo me­to (2008-ai­siais – aut.) pra­lai­mė­ji­mu, nei su ki­to­mis ei­li­nė­mis ne­sėk­mė­mis“.

Kad so­cial­de­mo­kra­tai, kal­bė­da­mi apie da­ly­va­vi­mą koa­li­ci­jo­je, svy­ra­vo „nuo pa­si­me­ti­mo ir vis­ko ne­igi­mo, no­ro lik­ti opo­zi­ci­jo­je“ iki da­bar­ti­nės po­zi­ci­jos, „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tvir­ti­no ir LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas, rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas. „Sup­ran­tu bi­čiu­lius, ku­rie ma­no, kad bū­da­mi opo­zi­ci­jo­je grei­čiau iš­sig­ry­nin­si­me ir iš­si­va­ly­si­me. Bet juk ga­li­me koa­li­ci­nė­je su­tar­ty­je aiš­kiai nu­brėž­ti ri­bas, dėl ku­rių mus nu­bau­dė rin­kė­jai. Jei­gu aiš­kiai ko­mu­ni­kuo­si­me, jog į koa­li­ci­ją ei­na­me dėl to, kad no­ri­me da­bar pa­da­ry­ti tai, ko ne­su­ge­bė­jo­me per anks­tes­nius 4 me­tus, ma­nau, mums tai bus di­de­lis pliu­sas“, – sa­kė jis.

Įžvel­gė ko­vą dėl posto

Va­kar ry­te, kol dar ne­bu­vo ži­no­mas so­cial­de­mo­kra­tų spren­di­mas, LVŽS są­ra­šo ly­de­ris S. Skver­ne­lis dėl ga­li­mo bend­ra­dar­bia­vi­mo dar kar­tą bu­vo su­si­ti­kęs su TS-LKD pir­mi­nin­ku Gab­rie­liu­mi Lands­ber­giu. „Pa­dė­tis to­kia, kad yra pa­lik­ta ga­li­my­bė ir lau­kas ga­li­mam bend­ra­vi­mui“, – po su­si­ti­ki­mo aiš­ki­no S. Skver­ne­lis.

G. Lands­ber­gis po šio po­kal­bio iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad kon­ser­va­to­riai, kaip ir prieš rin­ki­mus, ma­to ga­li­my­bę bend­ra­dar­biau­ti su LVŽS, bet čia pat pa­žy­mė­jo, jog jo par­ti­ja įžvel­gia „pa­si­kei­tu­sią „vals­tie­čių“ lai­ky­se­ną bei re­to­ri­ką“.

Jis pa­kar­to­jo, kad de­ry­bos su LVŽS ga­lė­tų vyk­ti, jei­gu ši at­si­sa­ky­tų ke­ti­ni­mų de­rė­tis su so­cial­de­mo­kra­tais, su­tik­tų, kad val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­tar­tį pa­si­ra­šan­tys po­li­ti­kai bū­tų pa­ti­krin­ti spe­cia­lių­jų tar­ny­bų, taip pat pa­gei­da­vo, jog pir­miau­sia bū­tų su­si­tar­ta „dėl bend­ro koa­li­ci­jos dar­bo tu­ri­nio“. „O kai ku­rios LVŽS skel­bia­mos pa­grin­di­nės idė­jos ar ini­cia­ty­vos mums at­ro­do ne­sup­ran­ta­mos, ne­ra­cio­na­lios ir gal­būt net ža­lin­gos ša­lies eko­no­mi­kai bei švie­ti­mo sis­te­mai“, – pa­brė­žė G. Lands­ber­gis.

R. Kar­baus­kis jau prieš ke­lias die­nas sa­kė su­pran­tan­tis, kad TS-LKD yra pri­ėmu­si spren­di­mą į koa­li­ci­ją su „vals­tie­čiais“ ne­iti. „Jūs gi ma­to­te: vis­kas, kas da­bar da­ro­ma kon­ser­va­to­rių, da­ro­ma tam, kad prieš rin­kė­jus bū­tų pa­tei­sin­tas spren­di­mas – ne­iti į koa­li­ci­ją. Tik da­bar jie ieš­ko prie­žas­ties. Bet prie­žas­ties ne­ran­da ir la­bai ne­rvi­na­si. Ta prie­žas­tis ga­li at­si­ras­ti so­cial­de­mo­kra­tams nu­spren­dus pra­dė­ti de­ry­bas“, – kal­bė­jo jis.

„Lie­tu­vos ži­nių“ šal­ti­nių LVŽS tei­gi­mu, kon­ser­va­to­rių ne­igia­ma nuo­sta­ta dėl koa­li­ci­jos aiš­kė­jo jau nuo pir­mų­jų šią sa­vai­tę pra­si­dė­ju­sių par­ti­jų kon­sul­ta­ci­jų. Esą per po­kal­bius bu­vo jun­ta­ma G. Lands­ber­gio nuo­skau­da, ku­rią „vals­tie­čiai“ sie­jo su pla­čiai nu­skam­bė­ju­siais TS-LKD ir LVŽS ly­de­rių de­ba­tais prieš rin­ki­mus ir kon­ser­va­to­riams ne­ti­kė­tai pra­stais rin­ki­mų re­zul­ta­tais.

„Kon­ser­va­to­riai at­ėjo į kon­sul­ta­ci­jas pa­si­ren­gę kaip kir­viu kirs­ti. Ta­čiau su­si­da­rė įspū­dis, kad jei G. Lands­ber­giui bū­tu­me pa­siū­lę prem­je­ro pos­tą, prob­le­ma dėl de­ry­bų iš­kart bū­tų iš­sisp­ren­du­si – LVŽS vėl bū­tų ta­pu­si ge­ra, pa­ti­ki­ma par­tne­re. Bet to ti­krai ne­bus“, – tei­gė pa­šne­ko­vai.

TS-LKD ly­de­rio po­zi­ci­jai ne­pri­ta­ria ir da­lis jo par­ti­jos na­rių, dau­giau­sia iš krik­de­miš­ko­jo spar­no. Sei­mo na­rio Pa­uliaus Sau­dar­go ini­cia­ty­va bu­vo par­eng­tas krei­pi­ma­sis į par­ti­jos va­do­vy­bę, ku­rį pa­si­ra­šė aš­tuo­ni TS-LKD pre­zi­diu­mo na­riai, ra­gin­da­mi sku­biai šauk­ti par­ti­jos pre­zi­diu­mą ir su­si­tar­ti da­ly­vau­ti „vals­tie­čių“ for­muo­ja­mo­je val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je. Rin­ki­mus lai­mė­ju­si LVŽS, ga­vu­si 56 vie­tas Sei­me, šios sa­vai­tės pra­džio­je pa­kvie­tė an­tro­je ir tre­čio­je vie­to­je li­ku­sias TS-LKD, tu­rin­čius 31 man­da­tą, ir LSDP, lai­mė­ju­sią 17 vie­tų, de­rė­tis dėl pla­čios na­cio­na­li­nės vie­ny­bės koa­li­ci­jos. Tiek kai­rie­ji, tiek de­ši­nie­ji iš­kart par­eiš­kė, kad kar­tu dirb­ti ne­si­ren­gia.