Knygoje V. Uspaskichas ragina pasimokyti iš jo klaidų
Iš ak­ty­vios po­li­ti­kos be­si­trau­kian­tis Vik­to­ras Us­pas­ki­chas pra­ne­šė iš­lei­dęs, kaip pats sa­ko, psi­cho­lo­gi­nę kny­gą „Ma­no li­gos ir prieš­ai – ma­no ge­riau­si mo­ky­to­jai“. Jo­je vie­nas Dar­bo par­ti­jos ly­de­rių tei­gė be­si­da­li­jan­tis gy­ve­ni­mo įvy­kiais, pa­kei­tu­siais jo gy­ve­ni­mą.

„Ši kny­ga yra skir­ta tiems, ku­rie no­ri žong­li­ruo­ti prob­le­mo­mis, iš­mok­ti tei­sin­gai dirb­ti, il­sė­tis, mie­go­ti, val­gy­ti, bend­rau­ti, bū­ti lai­min­giems ir ly­di­miems sėk­mės kar­je­ro­je, vi­suo­me­nė­je ir šei­mo­je, bū­ti tur­tin­giems, svei­kiems, ir pui­kios fi­zi­nės for­mos. Ma­no is­to­ri­ja skai­ty­to­jams pa­dės mo­ky­tis iš ma­no klai­dų ir jų ne­kar­to­ti“, – tei­gė V. Us­pas­ki­chas.

Ru­siš­kai par­ašy­ta V. Us­pas­ki­cho kny­ga vie­šai pa­sie­kia­ma in­ter­ne­tu. Šiuo me­tu ji ver­čia­ma ir į lie­tu­vių kal­bą. Po­li­ti­kas pa­si­da­li­jo vie­na iš kny­gos iš­trau­kų. „Dė­ko­ju li­ki­mui, kad man bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė iš­mok­ti tas pa­mo­kas dar šia­me gy­ve­ni­me ir lik­ti gy­vam, pa­jus­ti ti­krą lai­mę, pa­tai­sy­ti svei­ka­tą ir ju­dė­ti to­liau. Pir­mo­je kny­gos da­ly­je pa­teik­siu tam ti­kras šių die­nų rea­li­jas, ku­rios nė­ra la­bai ma­lo­nios, to­dėl pa­sis­teng­siu jas šiek tiek su­švel­nin­ti, ta­čiau es­mę pa­lik­siu. No­riu, kad jūs pa­jus­tu­mė­te ir su­pras­tu­mė­te mas­tą tos si­tua­ci­jos, ku­rio­je rei­kė­jo gy­ven­ti, ko­vo­ti ir ne tik ne­pa­si­duo­ti, bet prieš­in­gai, aug­ti, pa­keis­ti sa­vi­mo­nę bei tap­ti lai­min­gu. Da­bar, kad bū­tų su­pran­ta­miau, apie ką ši kny­ga, pa­teik­siu ne­di­de­lę pa­mo­kan­čią gy­ve­ni­miš­ką si­tua­ci­ją. „No­riu gy­ven­ti ša­lia Die­vo“ – to­kio­mis keis­te­ny­bė­mis sū­nus nuo­lat kvar­šin­da­vo gal­vą tė­vui. Tė­vas vy­da­vo jį kuo to­liau nuo sa­vęs, ta­čiau ge­ro­ji mo­ti­na švel­niai šyp­so­da­ma­si sū­nui at­sa­ky­da­vo: „To­li iki Die­vo, vai­ke­li. My­lėk žmo­nes ir gy­ven­si ša­lia Die­vo“, – kny­go­je ra­šo V. Us­pas­ki­chas.