Knygoje apie Holokausto Lietuvoje vykdytojus – apie 40 pavardžių
Šių me­tų pa­bai­go­je pa­si­ro­dy­sian­čio­je kny­go­je apie Ho­lo­kaus­to vyk­dy­to­jus Lie­tu­vo­je bus maž­daug 40-ies as­me­nų pa­var­dės bei jų ar­ti­mų­jų liu­di­ji­mai, sa­ko Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ir ge­no­ci­do re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mų cen­tro (LGGRTC) di­rek­to­rė Bi­ru­tė Bu­raus­kai­tė.

Ji sa­ko, kad vi­są me­džia­gą kny­gai, įskai­tant ir Ho­lo­kaus­te da­ly­va­vu­sių as­me­nų ar­ti­mų­jų liu­di­ji­mus, su­rin­ko apž­val­gi­nin­kas Ar­ka­di­jus Vi­no­ku­ras, kny­gą re­cen­zuos ji pa­ti, LGGRTC Ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Arū­nas Bub­nys ir dar ke­li cen­tro eks­per­tai.

„Tai šiek tiek pa­neigs no­rą sa­ky­ti, kad vi­si pri­ta­rė ar net ir da­bar pri­ta­ria. Ten bus daug nuo­mo­nių žmo­nių. Aš ma­niau, kad ne­ra­si­me, ku­rie su­tik­tų duo­ti in­ter­viu ži­no­da­mi, kad jis bus pub­li­kuo­tas. Yra pa­kal­bin­ta apie 40 žmo­nių (...). Gy­vų vyk­dy­to­jų nė­ra jau nė vie­no. Kal­bi­na­mi tų, ku­rie da­ly­va­vo Ho­lo­kaus­te, ar­ti­mie­ji“, – sa­kė ji.

Cen­tro va­do­vė ti­ki­si, kad kny­ga pa­si­ro­dys iki Ka­lė­dų – lei­di­ny­je bus įvar­dy­ta apie 40 as­me­nų, ku­rie teis­mų spren­di­mais pri­pa­žin­ti pri­si­dė­ję prie Ho­lo­kaus­to.

Anks­čiau skelb­ta, kad kny­go­je fi­gū­ruos kon­kre­tūs vei­kė­jai, pri­si­dė­ję prie Ho­lo­kaus­to, o jų pa­var­dės bus pa­teik­tos as­men­var­džių ro­dyk­lė­je mo­nog­ra­fi­jos pa­bai­go­je, ta­čiau tai ne­bus kon­kre­tus žy­dus žu­džiu­sio as­me­nų są­ra­šas, kaip to pa­gei­dau­tų Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nė.

LGGRTC dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bės pra­šy­mu bu­vo par­en­gęs ir per­da­vęs apie 2000 as­me­nų są­ra­šą, ku­rie „į­vai­riais ly­giais“ pri­si­dė­jo prie Ho­lo­kaus­to. Da­lis są­ra­še esan­čių as­me­nų bus mi­ni­mi ir bū­si­mo­je mo­nog­ra­fi­jo­je.

Dis­ku­si­jos apie Ho­lo­kaus­tą ir lie­tu­vių vaid­me­nį ja­me su­ak­ty­vė­jo Rū­tai Va­na­gai­tei šių me­tų pra­džio­je iš­lei­dus kny­gą „Mū­siš­kiai“, ku­rio­je pa­sa­ko­ja­ma apie žy­dų žu­dy­nė­se da­ly­va­vu­sius lie­tu­vius.

Per Ho­lo­kaus­tą žu­vo apie 90 proc. iš 208 tūkst. Lie­tu­vos žy­dų. Žu­dant žy­dus, Lie­tu­vą oku­pa­vu­siems na­ciams ne­re­tai tal­kin­da­vo vie­tos ko­la­bo­ran­tai. Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­liais yra pri­pa­žin­ta dau­giau nei 800 Lie­tu­vos pi­lie­čių, An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais gel­bė­ju­sių žy­dus nuo na­cių ge­no­ci­do.