Knygą apie J. Basanavičių „valstiečiai“ grąžins
Sei­mo val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­riai (LVŽS) nu­ta­rė at­si­sa­ky­ti Va­sa­rio 16-osios pro­ga gau­tos kon­cer­no „MG Bal­tic“ do­va­no­tos kny­gos apie Lie­tu­vos pa­triar­cho Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gy­ve­ni­mą.

Tei­gia­ma, kad toks spren­di­mas LVŽS frak­ci­jo­je bu­vo pri­im­tas vie­nin­gai. „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­las lzi­nios.lt prieš ke­lias die­nas ra­šė, kad an­tra­die­nio ry­tą Sei­mo na­riai sa­vo pa­što dė­žu­tė­se ra­do is­to­ri­ko Al­gir­do Gri­ga­ra­vi­čiaus kny­gą „At­sis­ky­rė­lis iš Su­val­ki­jos. Jo­no Ba­sa­ba­vi­čiaus gy­ve­ni­mas ir dar­bai“ bei „MG Bal­tic“ pre­zi­den­to Da­riaus Moc­kaus pa­si­ra­šy­tą svei­ki­ni­mo at­vi­ru­ką.

„Frak­ci­ja bu­vo vie­nin­ga – dau­ge­lis pa­si­sa­kė, kad ky­gą rei­kė­tų grą­žin­ti ar­ba ati­duo­ti bib­lio­te­koms“, – lzi­nios.lt sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Ar­vy­das Ne­kro­šius. Pa­sak jo, pa­grin­di­nis to­kio spren­di­mo mo­ty­vas: Sei­mo na­riams ne­rei­kia do­va­no­ti kny­gų, nes jų nu­si­pirk­ti ga­li jie pa­tys. A. Ne­kro­šiaus ži­nio­mis, Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tas, ku­riams va­do­vau­ja LVŽS ly­de­ris bei frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis vi­suo­met at­si­sa­ko gau­na­mų kvie­ti­mų į tea­trą. Pa­klaus­tas, ar ne­priim­tų ir sal­dai­nių dė­žu­tės, par­la­men­ta­ras aiš­ki­no, kad vis­kas pri­klau­sy­tų nuo to, ko­kia in­ten­ci­ja ji bū­tų do­va­no­ja­ma. „Jei drau­giš­ko su­si­ti­ki­mo prie ka­vos pro­ga, gal ir nie­ko blo­go. Bet šiaip jau jo­kių do­va­nų ne­rei­kia“, – sa­kė A. Ne­kro­šius.

Tuo me­tu Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nui Eu­ge­ni­jui Gent­vi­lui do­va­na pa­ti­ko. „Džiau­giuo­si. Kaž­ka­da bu­vo­me ga­vę gar­saus Suo­mi­jos ka­ro va­do mar­ša­lo Car­lo Gus­ta­fo Man­ner­hei­mo me­mua­rus, pers­kai­čiau su di­džiau­siu ma­lo­nu­mu“, – LŽ sa­kė E. Gent­vi­las. Jis ir pats sa­kė ne­re­tai do­va­no­jąs kny­gas, to­dėl džiau­gia­si jų ga­vęs. „Ti­krai ne­lai­kau tai pa­ki­ša. Jei ko­kie šven­tas­kū­riai gal­vo­ja ki­taip, jų rei­ka­las. Čia juk kny­ga apie J. Ba­sa­na­vi­čių“, – tei­gė E. Gent­vi­las.