Knyga apie J. Basanavičių Seime kelia sumaištį
Į Sei­mą šį­ryt at­ėju­sių par­la­men­ta­rų pa­što dė­žu­tė­se lau­kė siurp­ri­zas. Ar­tė­jan­čios Va­sa­rio 16-osios pro­ga Sei­mo na­riai ga­vo kny­gą apie Lie­tu­vos pa­triar­chą Jo­ną Ba­sa­na­vi­čių. Ta­čiau do­va­na pra­džiu­gi­no ne vi­sus.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga Sei­mo na­rius nu­ta­rė pra­džiu­gin­ti kon­cer­nas „MG Bal­tic“ ir jo pre­zi­den­tas Da­rius Moc­kus, pa­si­ra­šęs svei­ki­ni­mo at­vi­ru­ką. Be­veik 400 pus­la­pių is­to­ri­ko Al­gir­do Gri­ga­ra­vi­čiaus kny­gą „At­sis­ky­rė­lis iš Su­val­ki­jos“ Sei­mo na­riams prieš šven­tes do­va­no­ja­ma lin­kint „pras­min­go pa­sis­kai­ty­mo“.

„Ma­nau, kad to­kių do­va­nų ne­rei­kė­tų. Mes pa­tys ga­li­me įsi­gy­ti to­kias kny­gas. Ga­lė­jo pa­svei­kin­ti at­siųs­da­mi at­vi­ru­tę“, – LŽ sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, „vals­tie­tis“ Ar­vy­das Ne­kro­šius. Ką da­rys su gau­ta do­va­na, par­la­men­ta­ras sa­kė ne­ži­nąs. „Neį­si­vaiz­duo­ju, kaip rei­kė­tų grą­žin­ti. Pa­si­dė­jau ant sta­lo. Net kai­nos ne­įsi­vaiz­duo­ju“, – sa­kė A. Ne­kro­šius. Po­li­ti­kas pri­si­pa­ži­no mė­gi­nęs kai­ną ras­ti in­ter­ne­te, ta­čiau kny­gos pre­ky­bo­je dar nė­ra.

Tuo me­tu Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nui Eu­ge­ni­jui Gent­vi­lui do­va­na pa­ti­ko. „Džiau­giuo­si. Kaž­ka­da bu­vo­me ga­vę gar­saus Suo­mi­jos ka­ro va­do mar­ša­lo Car­lo Gus­ta­fo Man­ner­hei­mo me­mua­rus, pers­kai­čiau su di­džiau­siu ma­lo­nu­mu“, – LŽ sa­kė E. Gent­vi­las. Jis ir pats sa­kė ne­re­tai do­va­no­jąs kny­gas, to­dėl džiau­gia­si jų ga­vęs. „Ti­krai ne­lai­kau tai pa­ki­ša. Jei ko­kie šven­tas­kū­riai gal­vo­ja ki­taip, jų rei­ka­las. Čia juk kny­ga apie J. Ba­sa­na­vi­čių“, – tei­gė E. Gent­vi­las.