KM ir LNOBT nesutarimai tęsiasi: kreipėsi į teismą dėl sustabdyto finansavimo
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ope­ros ir ba­le­to tea­tras (LNOBT) krei­pė­si į teis­mą dėl kul­tū­ros mi­nis­trės spren­di­mo stab­dy­ti vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą tea­tro re­kons­truk­ci­jai.

Tai pa­tvir­ti­na tea­tro at­sto­vai.

„Šiai die­nai ga­vo­me teis­mo nu­ro­dy­mą pa­tiks­lin­ti ieš­ki­nį, šiuo me­tu do­ku­men­tai yra tiks­li­na­mi. Jie yra pri­duo­ti anks­čiau. Es­mė yra tai, kad mi­nis­te­ri­ja su­stab­dė fi­nan­sa­vi­mą ir mes ne­ga­li­me tęs­ti pra­dė­tų pro­jek­tų. Esa­me su­da­rę su­tar­tis, o su­tar­tys iš mū­sų pu­sės ne­sant lė­šų nė­ra vyk­do­mos, iš mū­sų rei­ka­lau­ja­ma mo­kė­ti bau­das, ne­te­sy­bas. Tai rei­ka­lau­ja pa­pil­do­mų lė­šų ne tik iš mū­sų, bet ir iš vals­ty­bės“, – BNS tei­gė tea­tro tei­si­nin­kė Jus­ti­na Ma­siu­lio­ny­tė.

Anot jos, krei­pi­ma­sis įteik­tas Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui.

Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son ko­vo vi­du­ry­je pra­ne­šė stab­dan­ti fi­nan­sa­vi­mo sky­ri­mą LNOBT in­ves­ti­ci­niam pro­jek­tui – sce­nos re­kons­truk­ci­jai, rem­da­ma­si gau­ta in­for­ma­ci­ja iš Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, ku­ri per­nai at­nau­ji­no iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl LNOBT in­ves­ti­ci­jų. Mi­nis­trė sa­ko be­si­rė­mu­si pri­nci­pu, kad vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mos gal­būt ne­skaid­riai vyk­do­miems pro­jek­tams, be to, va­do­vui jau yra tai­ky­ta draus­mi­nė nuo­bau­da, jis ne­si­lai­ko ke­lia­mų aukš­čiau­sių eti­kos rei­ka­la­vi­mų.

Ne­tru­kus po šio spren­di­mo G.Kė­vi­šas iš­pla­ti­no laiš­ką Sei­mo pir­mi­nin­kui ir di­džiau­sioms par­la­men­ti­nėms frak­ci­joms, nu­ro­dy­da­mas, kad „toks ne­tei­sė­tos ža­los pa­da­ry­mas vals­ty­bės tur­tui ga­li bū­ti ver­ti­na­mas, kaip nu­si­kals­ta­ma vei­ka ir kal­ti as­me­nys tu­rės pri­siim­ti pil­ną at­sa­ko­my­bę“.

Sce­nos re­kons­truk­ci­ja tea­tre bu­vo vyk­do­ma nuo 2006 me­tų. Są­ma­tai bu­vo nu­ma­ty­ta 22 mln. eu­rų, iki 2017-ųjų pa­nau­do­ta apie 15 mln. eu­rų, šie­met tu­rė­jo bū­ti skir­ta 1,74 mln. eu­rų.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba kri­ti­ka­vo G.Kė­vi­šą dėl si­tua­ci­jos, kai per­nai LNOBT už 390 tūkst. eu­rų pa­si­ra­šė tri­jų kon­cer­tų ren­gi­mo su­tar­tis su Kip­re re­gis­truo­ta G.Kė­vi­šo sū­naus Mar­ty­no įmo­ne „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“. G.Kė­vi­šo nu­si­ša­li­ni­mą ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, ir STT va­di­na ne­pa­kan­ka­mu, kad bū­tų iš­veng­ta ko­rup­ci­jos ri­zi­kos.

G.Kė­vi­šas teis­mui bu­vo aps­kun­dęs VPT va­sa­rį pa­teik­tą ne­igia­mą iš­va­dą, ku­rio­je nu­ro­dy­ta, jog G.Kė­vi­šo nu­si­ša­li­ni­mas nuo pir­ki­mų pro­ce­dū­rų bu­vo tik for­ma­lus ir ne­už­ti­kri­no pir­ki­mų skaid­ru­mo, pa­žei­dė tei­sės ak­tuo­se įtvir­tin­tus skaid­ru­mo, ne­dis­kri­mi­na­vi­mo bei ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pus. LNOBT va­do­vo skun­dus at­me­tė dvie­jų ins­tan­ci­jų teis­mai – pa­sku­ti­nis tai pa­da­ręs Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas kons­ta­ta­vo, kad VPT sa­vo iš­va­da G.Kė­vi­šui jo­kių įpa­rei­go­ji­mų ne­for­mu­la­vo, tuo me­tu pats G.Kė­vi­šas tvir­ti­na, jog bū­tent re­mian­tis VPT in­for­ma­ci­ja jam skir­ta tar­ny­bi­nė nuo­bau­da. Tei­sė­jų ko­le­gi­jos nuo­mo­ne, skun­džia­ma ga­lė­jo bū­ti ne­bent pa­ti tar­ny­bi­nė nuo­bau­da.

Ty­ri­mą dėl G.Kė­vi­šo at­lie­ka ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) – ko­mi­si­ja aiš­ki­na­si, ar tea­tro va­do­vas ne­su­pai­nio­jo in­te­re­sų, kai sū­naus or­ga­ni­zuo­tiems kon­cer­tams pra­šė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės par­amos ir ją vie­nam kon­cer­tui ga­vo. Tuo me­tu Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja aiš­ki­na­si si­tua­ci­ją dėl G.Kė­vi­šo pa­ja­mų.

G.Kė­vi­šą iš par­ei­gų trauk­tis ra­gi­na ša­lies va­do­vai, kul­tū­ros mi­nis­trė. G.Kė­vi­šas to da­ry­ti sa­ko ne­ke­ti­nan­tis ir ak­cen­tuo­ja, kad tea­tras bu­vo pri­vers­tas pirk­ti kon­cer­tus iš sū­naus va­do­vau­ja­mos įmo­nės „Ri­ver­si­de Mu­sic Ltd“, nes bū­tent ši įmo­nė tu­rė­jo iš­skir­ti­nes tei­ses Lon­do­no sim­fo­ni­nio or­kes­tro, ope­ros pri­ma­do­nos An­ge­los Gheorg­hiu ir Ka­ra­liš­ko­jo fil­har­mo­ni­jos or­kes­tro kon­cer­tams Bal­ti­jos kraš­tuo­se ir Vi­du­rio Eu­ro­po­je su­reng­ti. Jis pa­brė­žia dek­la­ra­vęs vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tą, at­li­kęs vi­sus veiks­mus, ku­rių rei­ka­lau­ja ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai ir tar­ny­bi­nės eti­kos klau­si­mus pri­žiū­rin­ti ins­ti­tu­ci­ja.