Klumpakojis be klumpių
Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos su­drums­tė de­šimt­me­čius ga­lio­ju­sią tvar­ką. Fi­nan­sa­vi­mo ne­ga­vo Dai­nų šven­tėms pa­mai­ną ug­dan­tys ren­gi­niai, be pi­ni­gų veik­lai li­ko vals­ty­bi­nis pu­čia­mų­jų or­kes­tras „Tri­mi­tas“ bei dai­nų ir šo­kių an­samb­lis „Lie­tu­va“.

„Pa­na­šaus pre­ce­den­to nė­ra bu­vę per vi­sus 58 or­kes­tro „Tri­mi­tas“ gy­va­vi­mo se­zo­nus. Šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį gy­ve­no­me iš lė­šų, su­kaup­tų pra­ėju­sių biu­dže­ti­nių me­tų pa­sku­ti­nį ket­vir­tį. Kaip to­liau rei­kės įgy­ven­din­ti kul­tū­ros mi­nis­tro pa­tvir­tin­tą įstai­gos se­zo­ni­nės kū­ry­bi­nės veik­los prog­ra­mą, ne­įsi­vaiz­duo­ju. Ge­gu­žę nu­ma­ty­tos dve­jos gas­tro­lės Len­ki­jo­je, bir­že­lį pla­nuo­ja­me vyk­ti į Briu­se­lį, kur, mi­nint Eu­ro­pos hu­ma­niz­mo die­ną, or­kes­tras pir­mą kar­tą sa­vo is­to­ri­jo­je tu­rė­tų gro­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) aikš­tė­je. Tai mil­ži­niš­kas ži­no­mu­mas, juo­lab kad pro­jek­tą glo­bo­ja EP pir­mi­nin­kas Mar­ti­nas Schul­zas. Bet da­bar net ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip va­žiuo­si­me“, - LŽ pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos vals­ty­bi­nio pu­čia­mų­jų ins­tru­men­tų or­kes­tro „Tri­mi­tas“ va­do­vas Dei­vi­das Sta­pon­kus.

Or­kes­tras Kul­tū­ros ta­ry­bai šie­met tei­kė aš­tuo­nis pro­jek­tus, par­eng­tus kon­sul­tuo­jan­tis su šios ins­ti­tu­ci­jos spe­cia­lis­tais. Lė­šų ne­bu­vo skir­ta nė vie­nam jų.

„Kai par­aiš­kos bu­vo at­mes­tos, Kul­tū­ros ta­ry­bo­je su­si­pa­ži­nau su eks­per­tų iš­va­do­mis. Pa­skui raš­tu iš­dės­čiau, kad abe­jo­ju eks­per­tų kom­pe­ten­ci­ja ir vi­siš­kai ne­su­tin­ku su ta­ry­bos spren­di­mu ne­skir­ti fi­nan­sa­vi­mo vals­ty­bi­nei įstai­gai. Ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai vi­siš­kai ne­aiš­kūs“, - tei­gė or­kes­tro va­do­vas.

Par­aly­žiuo­ja darbą

D. Sta­pon­kų ypač nu­ste­bi­no ne­įvar­di­ja­mų eks­per­tų mo­ty­vai, ko­dėl teik­tos par­aiš­kos bu­vo at­mes­tos. „Pa­vyz­džiui, vie­nas eks­per­tas tam pa­čiam mū­sų pro­jek­tui sky­rė 54 ba­lus, ki­tas - nu­lį. Prie pro­jek­to „Tri­mi­to“ kū­ry­bi­nė sklai­da už­sie­ny­je“ ra­dau prie­ra­šą „tu­ris­ti­nis“. Prie dai­ni­nin­kės Ju­di­tos Lei­tai­tės ren­gia­mo tu­ro po Lie­tu­vą, skir­to jos kū­ry­bi­nės veik­los 30-me­čiui, par­ašy­ta pa­sta­ba „ko­mer­ci­nis ren­gi­nys“. Tai tik da­lis pa­vyz­džių“, - pik­ti­no­si me­ni­nin­kas.

Finansavimo negavo Dainų šventėms pamainą ugdantys renginiai. /Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Vie­nin­te­lio to­kio Bal­ti­jos ša­ly­se vals­ty­bi­nio dai­nų ir šo­kių an­samb­lio „Lie­tu­va“ va­do­vė Edi­ta Ka­taus­kie­nė LŽ sa­kė, kad Kul­tū­ros ta­ry­ba at­me­tė tris jų par­aiš­kas. „Šie me­tai Lie­tu­vo­je yra pa­skelb­ti Et­nog­ra­fi­nių re­gio­nų me­tais, to­dėl šia pro­ga su­kū­rė­me dvi kon­cer­ti­nes prog­ra­mas - vie­ną edu­ka­ci­nę, skir­tą moks­lei­viams, ki­tą - di­des­nę, skir­tą vals­ty­bi­nėms ir re­gio­ni­nėms šven­tėms bei ren­gi­niams. Tre­čia prog­ra­ma, ku­riai pra­šė­me da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo, yra pa­trio­ti­nė, at­lie­ka­ma kar­tu su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­kes­tru ir kvies­ti­nė­mis folk­lo­ro so­lis­tė­mis. Su­pras­da­mi, koks svar­bus yra pi­lie­tiš­ku­mo ug­dy­mas, šias prog­ra­mas vys­ty­si­me, nors fi­nan­sa­vi­mo iš ta­ry­bos ne­ga­vo­me. Ta­čiau tu­rė­si­me su­ma­žin­ti prog­ra­mų apim­tį ir at­si­sa­ky­ti kai ku­rių ki­tų prog­ra­mų su­kū­ri­mo“, - pa­sa­ko­jo ji.

Pa­sak Na­cio­na­li­nės (kul­tū­ros ir me­no) pre­mi­jos lau­rea­to pro­fe­so­riaus Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų še­šė­li­nio kul­tū­ros mi­nis­tro Vy­tau­to Juo­za­pai­čio, iš­ryš­kė­ju­si ten­den­ci­ja dėl kul­tū­ros par­amos lė­šų skirs­ty­mo ke­lia di­džiu­lį ne­ri­mą. „La­biau­siai pri­bloš­kia, kad par­amos kon­cer­ti­nei-me­ni­nei veik­lai ne­ga­vo vals­ty­bės val­do­mos įstai­gos, ži­nant, kad Tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mas im­pe­ra­ty­viai nu­ro­do vals­ty­bei už­ti­krin­ti ne tik jų ma­te­ria­li­nę ge­ro­vę, tai yra lė­šas pa­sta­tams iš­lai­ky­ti bei at­ly­gi­ni­mams, bet ir lė­šas me­ni­nei veik­lai fi­nan­suo­ti. Ma­ža to, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja kas­met tvir­ti­na pla­nus toms biu­dže­ti­nėms įstai­goms bei me­ni­nę prog­ra­mą, ku­rią jos pri­va­lo vyk­dy­ti, ir taip pat ne­ski­ria tam pi­ni­gų, bet nu­ro­do bend­ra tvar­ka teik­ti pro­jek­tus Kul­tū­ros ta­ry­bai. Skan­da­lin­ga, kai pa­ti vals­ty­bė par­aly­žiuo­ja sa­vo įstai­gų dar­bą - to­kio pre­ce­den­to dar ne­bu­vo“, - tvir­ti­no jis.

Tuo me­tu Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos Kul­tū­ros ir me­no sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Min­dau­gas Bun­dza pri­mi­nė, kad ši ins­ti­tu­ci­ja pro­jek­tus iš da­lies fi­nan­suo­ja kon­kur­so bū­du, tai yra pro­jek­tai, ne­prik­lau­so­mai nuo juos tei­kian­čių ju­ri­di­nių as­me­nų sta­tu­so, kon­ku­ruo­ja tar­pu­sa­vy­je kul­tū­ros ir me­no sri­ty­je ar kul­tū­ros prog­ra­mo­je, ne­bent kul­tū­ros mi­nis­tro nu­sta­ty­ta ki­taip. „Ki­taip nei mi­nė­ta pra­kti­ka, Kul­tū­ros ta­ry­ba jo­kių įstai­gų (vals­ty­bi­nių ar ne­vals­ty­bi­nių) ne­fi­nan­suo­ja ir juo la­biau ne­iš­lai­ko“, - nu­ro­dė spe­cia­lis­tas.

Ke­lia abe­jo­nių dėl skaidrumo

Ko­vo pa­bai­go­je Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba pa­skel­bė ga­lu­ti­nius spren­di­mus dėl pro­jek­tų, pa­tei­ku­sių par­aiš­kas pir­ma­jam 2015 me­tų fi­nan­sa­vi­mo kon­kur­so eta­pui, fi­nan­sa­vi­mo. Iš vi­so nu­tar­ta par­em­ti 1316 pro­jek­tų, jiems pa­skirs­tant 9,8 mln. eu­rų. Lai­min­guo­sius iš be­veik 4 tūkst. pa­teik­tų par­aiš­kų at­rin­ko Kul­tū­ros ta­ry­bos kon­kur­so bū­du sam­do­mi į kul­tū­ros ir me­no sri­tis ar kul­tū­ros prog­ra­mas pa­gal kom­pe­ten­ci­ją su­skirs­ty­ti eks­per­tai. Jų pa­var­dės įslap­tin­tos, taip esą sie­kiant, kad ver­tin­to­jai ne­pa­tir­tų spau­di­mo.

„Eks­per­tai, ver­ti­nan­tys pro­jek­tus, at­ren­ka­mi per kon­kur­są ta­ry­bos nu­sta­ty­ta tvar­ka. Įver­ti­nę sa­vo kom­pe­ten­ci­jos sri­tį ati­tin­kan­čias par­aiš­kas, jie tei­kia ta­ry­bai re­ko­men­da­ci­jas dėl fi­nan­sa­vi­mo, o ga­lu­ti­nį spren­di­mą pri­ima ta­ry­ba, ku­rios su­dė­tį kul­tū­ros mi­nis­tro tei­ki­mu tvir­ti­na Vy­riau­sy­bė“, - LŽ tei­gė M. Bun­dza.

Vis dėl­to dau­giau­sia abe­jo­nių dėl lė­šų sky­ri­mo kon­kre­tiems pro­jek­tams ke­lia bū­tent eks­per­tų įslap­ti­ni­mas, už­ker­tan­tis ga­li­my­bę vi­suo­me­nei ži­no­ti, kas ir pa­gal ko­kius kri­te­ri­jus pri­ima spren­di­mus dėl mi­li­jo­ni­nių lė­šų pa­da­li­ji­mo.

„Kul­tū­ros ta­ry­ba, skirs­tan­ti fi­nan­sa­vi­mą, vi­suo­me­nei pri­sta­to­ma kaip ne­prik­lau­so­ma nuo po­li­ti­kų ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos iš­ki­lių me­ni­nin­kų gru­pė - de­vy­ni na­riai, iš­rink­ti taip pat su­dė­tin­gai kaip Ame­ri­kos pre­zi­den­tas. Bet fak­tiš­kai ta­ry­bos na­riais tie­siog pri­si­den­gia­ma, nes ti­krie­ji par­aiš­kų ver­tin­to­jai - įslap­tin­ti eks­per­tai, o Kul­tū­ros ta­ry­ba tik pa­tvir­ti­na jau įver­tin­tus pro­jek­tus“, - tei­gė V. Juo­za­pai­tis.

Po­li­ti­ko ma­ny­mu, prieš dve­jus me­tus, ku­riant Kul­tū­ros ta­ry­bą, vals­ty­bė pa­ti įstū­mė sa­ve į kam­pą, pa­si­rink­da­ma to­kį kul­tū­ros fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lį. „Vi­suo­me­nė, te­gu ir po par­aiš­kų ver­ti­ni­mo, tu­ri tei­sę ži­no­ti, kas pri­ėmė spren­di­mus. Jei pa­ma­ty­tu­me eks­per­tų są­ra­šą, grei­čiau­siai įsi­ti­kin­tu­me, kad kai ku­rie iš jų vie­nais ar ki­tais me­tais ir­gi pre­ten­da­vo į par­amą. Tar­ki­me, kal­bant apie mu­zi­kos sri­ties pro­jek­tų ver­ti­ni­mą, eks­per­tų bū­rys yra ri­bo­tas - vi­si jie su­ka­si apie Mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­ją, yra ko­kių nors ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai ar­ba pro­jek­tų ini­cia­to­riai. Vyks­ta kon­ku­ren­ci­ja, o slap­tas lė­šų skirs­ty­mas - la­bai pa­to­gus bū­das eli­mi­nuo­ti kon­ku­ren­tus“, - kal­bė­jo V. Juo­za­pai­tis.

Kul­tū­ros ta­ry­bos spe­cia­lis­tas M. Bun­dza dės­tė ki­to­kią po­zi­ci­ją. „Šiuo me­tu ta­ry­bos duo­me­nų ba­zė­je yra 21 eks­per­tas, ga­lin­tis dirb­ti ver­ti­nant mu­zi­kos sri­ties par­aiš­kas. Taip pat pri­me­na­me, jog kon­kur­sas tap­ti eks­per­tu yra vie­šas ir lais­vas, tad da­ly­vau­ti ga­li vi­si sa­vo kom­pe­ten­ci­ja ne­abe­jo­jan­tys as­me­nys. Vi­sus kan­di­da­tus ver­ti­na Kul­tū­ros ta­ry­bos na­riai, ku­rie iš an­ke­tas tei­ku­sių ir ati­tin­ka­mą ver­ti­ni­mo ba­lą su­rin­ku­sių as­me­nų su­da­ro eks­per­tų są­ra­šą“, - nu­ro­dė jis.

Jau­ni­mas - užribyje

Abe­jo­nių dėl ga­li­mo sąs­kai­tų su­ve­di­nė­ji­mo raš­te Kul­tū­ros ta­ry­bai iš­sa­kė ži­no­mas chor­ve­dys, res­pub­li­ki­nių dai­nų šven­čių di­ri­gen­tas pro­fe­so­rius Al­bi­nas Pe­traus­kas. Jo ini­cia­ty­va įkur­tas cho­rų ir jau­nų­jų di­ri­gen­tų par­amos fon­das „Po­li­him­ni­ja“, su­ren­gęs jau 14 res­pub­li­ki­nių kon­kur­sų „Dai­nuok ir ke­liauk“, ku­riuo­se var­žo­si miš­rūs aukš­tes­nių­jų kla­sių jau­nuo­lių cho­rai, šį­met pir­mą­kart ne­su­lau­kė bent mi­ni­ma­lios vals­ty­bės par­amos. Pa­mai­ną Dai­nų šven­čių at­li­kė­jams ug­dan­tis en­tu­zias­tas tei­gė bu­vęs aps­tul­bin­tas ne­įvar­dy­to Kul­tū­ros ta­ry­bos eks­per­to iš­va­dų, kad fi­nan­sa­vi­mui pa­teik­to­je par­aiš­ko­je esą nu­ro­do­mi „neaiš­kūs ko­lek­ty­vų ver­ti­ni­mo at­ran­kos kri­te­ri­jai, pro­jek­to ap­ra­šy­me trūks­ta kon­kre­tu­mo, o są­ma­ta vi­siš­kai ne­pag­rįs­ta“.

Prieš kiek­vie­ną kon­kur­są pats ieš­kan­tis rė­mė­jų A. Pe­traus­kas tei­gė, kad iki šiol jo pro­jek­tui bū­da­vo ski­ria­ma 8-10 tūkst. li­tų (2,3-2,9 tūkst. eu­rų). Šį­kart Kul­tū­ros ta­ry­bai pa­teik­to­je par­aiš­ko­je pra­šy­ta 16 tūkst. li­tų (4,6 tūkst. eu­rų), ku­rie bū­tų pa­skirs­ty­ti tris pir­mą­sias vie­tas lai­mė­ju­sių cho­rų pri­zams - ke­lio­nėms fi­nan­suo­ti.

„Pro­jek­tas gy­vuo­ja jau pen­kio­lik­ti me­tai. Ne­pre­ten­duo­da­mas į su­per­to­bu­lo pro­jek­to sta­tu­są, no­riu pa­brėž­ti, kad lig­šio­li­niai ver­tin­to­jai su­pra­to prob­le­mos šiuo­lai­kiš­ku­mą ir mas­tą. Jiems ne­ki­lo abe­jo­nių, jog pro­jek­tas per 15 me­tų įga­vo to­kią, o ne ki­to­kią for­mą ir tu­ri­nį, ku­rie pa­trauk­lūs 15-19 me­tų jau­ni­mui. Da­bar la­biau­siai liū­di­na tai, kad ši­to­kia įžū­lia for­ma, pri­si­den­gus eks­per­tų kon­fi­den­cia­lu­mu, aiš­kiai no­ri­ma su­ves­ti sąs­kai­tas su pro­jek­to tei­kė­ju. Ar to­kie „eks­per­tai“ tu­rė­tų ver­tin­ti kul­tū­rai skir­tus pro­jek­tus?“ - ste­bė­jo­si A. Pe­traus­kas.

Eks­per­tų sis­te­ma stringa

V. Juo­za­pai­čio tei­gi­mu, si­tua­ci­jos ab­sur­diš­ku­mas jau ba­do akis, ta­čiau spren­di­mų da­ry­ti ne­si­ryž­ta­ma. „O juk te­rei­kė­tų įsta­ty­mu keis­ti Kul­tū­ros ta­ry­bos dar­bo tvar­ką, pri­pa­žįs­tant, kad ją reor­ga­ni­zuo­jant bu­vo pa­da­ry­ta klai­da. Da­bar kul­tū­ros mi­nis­tras sa­ko nie­ko ne­ga­lin­tis pa­da­ry­ti, nes Kul­tū­ros ta­ry­ba vei­kia au­to­no­miš­kai. Ta­ry­ba sa­vo ruo­žtu tvir­ti­na, kad dir­ba pa­gal mi­nis­tro su­ra­šy­tas tai­syk­les. Va­di­na­si, kaž­kas sa­ko ne­tie­są ar­ba ne­de­da jo­kių pa­stan­gų, kad si­tua­ci­ja pa­si­keis­tų“, - svars­tė po­li­ti­kas.

Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tro, ku­rio glo­bo­ja­mos il­ga­me­tės prog­ra­mos taip pat ne­ga­vo par­amos ar­ba su­lau­kė ke­lis kar­tus ma­žes­nių su­mų nei įpras­tai, di­rek­to­rius Sau­lius Liau­sa LŽ tei­gė, kad prob­le­mą vis dėl­to ban­do­ma spręs­ti.

„Iš Kul­tū­ros ta­ry­bos prog­ra­mų ne­tu­rė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­mi pro­ce­si­niai da­ly­kai. Tam pri­ta­ria ir kul­tū­ros mi­nis­tras, ir Kul­tū­ros ta­ry­ba. Yra tam ti­kra da­lis prog­ra­mų, ku­rios tu­rė­tų bū­ti tie­sio­giai fi­nan­suo­ja­mos per Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją, o ne ver­ti­na­mos ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų ar ta­ry­bų. Pri­im­tas spren­di­mas vi­siems kar­tu siek­ti, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai bū­tų su­grą­žin­ta ta funk­ci­ja, o Kul­tū­ros ta­ry­bo­je - to­bu­lin­ti tvar­ką, kad dau­giau pa­na­šių ne­su­sip­ra­ti­mų ne­įvyk­tų. Ži­no­ma, yra pro­fe­sio­na­lių cho­rų, pu­čia­mų­jų or­kes­trų bei dai­nų ir šo­kių an­samb­lių, ku­rie par­amos vi­sai ne­ga­vo. Sa­ky­čiau, kad eks­per­tų sis­te­mo­je kaž­kas užs­tri­go, jei vals­ty­bė ne­ga­li par­em­ti sa­vo pro­fe­sio­na­lių ko­lek­ty­vų, o tu­ri­mus pi­ni­gus tie­siog iš­da­li­ja „i­ni­cia­ty­voms pa­ska­tin­ti“. Va­di­na­si, Kul­tū­ros ta­ry­ba sa­vo funk­ci­jų iki ga­lo ti­krai ne­at­lie­ka, ir tai yra tai­sy­ti­na“, - tei­gė S. Liau­sa.

Tuo me­tu M. Bun­dza tvir­ti­no, kad jo­kių kon­kre­čių spren­di­mų dar ne­priim­ta. „Šiuo me­tu pra­si­de­da dia­lo­gas tarp Kul­tū­ros ta­ry­bos ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos dėl 2016 me­tų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lio ir pro­jek­tų tei­ki­mo gai­rių to­bu­li­ni­mo - vals­ty­bi­nių me­no įstai­gų fi­nan­sa­vi­mas bus vie­nas iš dau­ge­lio šia­me pro­ce­se ap­ta­ria­mų ir svars­to­mų klau­si­mų“, - nu­ro­dė jis.